Leegstand - verwaarlozing - ongeschikt- & onbewoonbaarverklaring

Leegstand - verwaarlozing - ongeschikt- & onbewoonbaarverklaring

Hoofdthemas

Aanvraag vrijstelling van de gemeentelijke belasting

Waarover gaat dit?

Om de leefkwaliteit van haar inwoners te verbeteren wil Stad Oostende elke eigenaar aansporen om verloedering van woningen en gebouwen aan te pakken. Daarom heft Stad Oostende belastingen als blijkt dat woningen en/of gebouwen onbewoonbaar of ongeschikt, verwaarloosd of onafgewerkt zijn of als er sprake is van leegstand gedurende minstens twaalf maanden. Stad Oostende heeft daartoe een stedelijke belastingverordening aangenomen en controleert permanent woningen en gebouwen op de toepassing van deze verordening. Het betreft de belastingverordening van 14 december 2019, zoals gewijzigd.

De belastingplichtige moet zelf (wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan) de schrapping van de woning aanvragen. Hiermee verdwijnt de woning van de inventaris en zo voorkomt men heffingen in de toekomst.

De belastingverordening kan je hier lezen.

Procedure voor de aanvraag tot vrijstelling van de heffing

  • Geef je dossier af tegen ontvangstbewijs aan de snelbalie in het Stadhuis, Vindictivelaan 1

Procedure voor de aanvraag tot schrapping van een woning en/of gebouw uit de inventaris/het register

Je kan een woning en/of gebouw dat geïnventariseerd werd laten schrappen uit de inventaris ‘verwaarlozing’ of uit het Leegstandsregister.

Vraag de schrapping digitaal aan.

Om een woning uit de inventaris voor ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen te laten schrappen moet een conformiteitsattest aangevraagd worden. De aanvraag voor een conformiteitsattest kan via wonen@oostende.be of  telefonisch via de dossierbehandelaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst Wonen: Afspraak met de dienst Wonen

Belastingverordening op leegstaande, verwaarloosde, onafgewerkte of ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen en/of gebouwen

Belastingverordening van 14 december 2019, zoals gewijzigd.

Verwaarlozing

Verwaarloosd pand:

een pand met zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval aan bijvoorbeeld buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas. De verwaarlozing wordt vastgesteld in een verslag op basis van punten, waarbij ieder teken van verval een bepaald aantal punten oplevert.

Bij vaststelling van verwaarlozing is een jaarlijks verhoogde belasting verschuldigd. 

Concreet kan een eigenaar die verwaarlozing binnen het jaar na opname in de inventaris niet heeft aangepakt een belasting moeten betalen van minstens 13 500,00 euro.

De opname van een pand gebeurt aan de hand van een administratieve akte. Tegen deze akte kan bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Als geen bezwaar wordt ingediend of als het bezwaar wordt verworpen, dan wordt het pand opgenomen in de inventaris ‘verwaarlozing’. De datum van opname is de datum van de administratieve akte.

Als het pand wordt opgenomen in de inventaris ‘verwaarlozing’ dan kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de belastingen tijdelijk worden vrijgesteld. Via de overheid kunnen, voor bepaalde renovatiewerken en onder bepaalde voorwaarden, premies verkregen worden.

Een pand kan uit de inventaris ‘verwaarlozing’ worden geschrapt zodra uit de controle blijkt dat de verwaarlozing is weggewerkt. De belastingplichtige vraagt zelf een onderzoek tot schrapping aan. Dit gebeurt door middel van een aangetekende brief of een brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de dienst Wonen of digitaal via de speciaal daartoe voorziene link die op deze pagina terug te vinden is. 

De schrapping gebeurt op de datum van de aanvraag tot schrapping op voorwaarde dat uit controle blijkt dat de gebreken voldoende zijn weggewerkt.
Tegen een weigering tot schrapping kan bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Als in de loop van de procedure het pand of een deel van het pand wordt verkocht, dan is het verplicht om dit zo snel mogelijk te melden zodat de verkoper niet langer wordt aangeschreven over de verwaarlozing. Zo kan ook de nieuwe eigenaar op de hoogte worden gebracht van de procedure. Aan het niet melden van de overdracht zijn administratieve  boetes verbonden.

Het is van groot belang dat de belastingplichtige elke wijziging in de toestand van de verwaarlozing onmiddellijk meldt aan de administratie zodat het dossier correct kan worden opgevolgd om te vermijden dat onnodig belastingen worden aangerekend.

Leegstand

Een gebouw wordt beschouwd als leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt. Hierbij houdt men geen rekening met woningen die deel uitmaken van het gebouw.

Een woning wordt beschouwd als leegstaand wanneer zij gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden:

  • niet wordt bewoond
  • niet wordt gebruikt in overeenstemming met elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt

Let op: tot nu toe heeft de Vlaamse Regering zich nog niet uitgesproken over de mogelijke functies die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengen. Voorlopig is de woonfunctie dus de enige basis om de leegstand van een woning te bepalen.

Voor de definitie van "gebouw" en "woning" verwijzen wij naar de verordening. 

Bij vaststelling van leegstand is een jaarlijks verhoogde belasting verschuldigd. 

Concreet kan een eigenaar, die leegstand binnen het jaar na de eerste vaststelling ervan niet heeft aangepakt, een belasting moeten betalen van minstens 13 500,00 euro.

De opname van een woning of gebouw gebeurt aan de hand van een administratieve akte. Tegen deze akte kan bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Als geen bezwaar wordt ingediend of als het bezwaar wordt verworpen, dan wordt de woning/het gebouw opgenomen in het Leegstandsregister. De datum van opname is de datum van de administratieve akte.

Als de woning of het gebouw wordt opgenomen in het Leegstandsregister dan kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de belastingen tijdelijk worden vrijgesteld. Via de overheid kunnen, voor bepaalde renovatiewerken en onder bepaalde voorwaarden, premies verkregen worden.

Een gebouw kan uit het Leegstandsregister worden geschrapt zodra meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte effectief in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw en dit gedurende een periode van minstens zes opeenvolgende maanden.

Een woning kan uit het Leegstandsregister worden geschrapt zodra de woning minstens zes opeenvolgende maanden effectief bewoond wordt, hetzij als hoofdverblijfplaats, hetzij als tweede verblijfplaats (met aangifte bij de dienst Belastingen).

Zodra de woning of het gebouw effectief terug in gebruik is, kan de belastingplichtige de schrapping ervan uit het Leegstandsregister aanvragen. Dit gebeurt door middel van een aangetekende brief of een brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de dienst Wonen of digitaal via de speciaal daartoe voorziene link die op deze pagina terug te vinden is. 

Eventuele bewijsstukken – zoals bijvoorbeeld een geregistreerde huurovereenkomst – worden bij deze brief gevoegd. Gedurende een periode van zes maanden wordt gecontroleerd of de woning/het gebouw in gebruik is en blijft. Hiertoe worden controles uitgevoerd en kunnen eventueel bijkomende bewijsstukken – zoals bijvoorbeeld de verbruiksgegevens van gas, elektriciteit, water – worden opgevraagd.

De schrapping van een woning of een gebouw gebeurt op de datum van de aanvraag tot schrapping als een effectief en ononderbroken gebruik van minstens zes maanden kan worden vastgesteld.

Tegen een weigering tot schrapping kan bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Als in de loop van de procedure de woning of het gebouw wordt verkocht, dan is het verplicht om dit zo snel mogelijk te melden zodat de verkoper niet langer wordt aangeschreven over de leegstand. Zo kan ook de nieuwe eigenaar op de hoogte worden gebracht van de procedure. Aan het niet melden van de overdracht zijn administratieve  boetes verbonden.

Het is van groot belang dat de belastingplichtige elke wijziging in de toestand van de leegstand onmiddellijk meldt aan de administratie zodat het dossier correct kan worden opgevolgd om te vermijden dat onnodig belastingen worden aangerekend.