Mobiel Crisis Team ontdekt mogelijkheden om mensen vanop afstand te helpen

Sedert vorige zomer is het Mobiel Crisis Team Oostende Veurne aan de slag. Het team biedt korte, intensieve crisisbegeleiding in de thuiscontext bij personen met een acute psychiatrische/psychische problematiek. Het doel is een residentiële opname voorkomen of verkorten.

Tijdens de begeleiding wordt gefocust op de crisisgegevens die zich op het moment van de aanmelding aandienen en wordt samen met de cliënt – en dienst context – op zoek gegaan hoe er stabiliteit kan terugkeren.
In de regio Oostende/Veurne deed het team tussen juli en februari 729 huisbezoeken. Petra Proksch en Charlotte De Ly van het Mobiel Crisis Team Oostende-Veurne geven ons wat extra duiding.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

De grootste impact is dat de context en de daginvulling van veel mensen is weggevallen. Dat alleen al zorgt voor onrust en instabiliteit. Enerzijds vallen directe contacten met vrienden, familie, steunfiguren of collega’s weg. Daarnaast kunnen afspraken met andere hulpverleners vaak niet meer plaatsvinden zoals dat anders kon. Ook het wegvallen van activiteiten en contacten in bijvoorbeeld een dienstencentrum, vrijwilligerswerk of de stopzetting van dagtherapie heeft een grote impact op het welbevinden van mensen. Het zoeken naar een nieuw evenwicht is voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid soms nog moeilijker. Wanneer men dan nog eens geconfronteerd wordt met een ‘tegenslag’ of een conflict, wordt het gemist aan context of een bepaalde structuur des te duidelijker. Dit uit zich onder andere in eenzaamheidsklachten, herval in middelenmisbruik, (een toename aan) suïcidale gedachten of depressieve klachten. We zagen in april een toename aan aanmeldingen.

Hoe hebben jullie aanpak de afgelopen weken aangepast aan deze crisis?

In eerste instantie was het zoeken binnen de strikte richtlijnen en de procedures die door de psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen werden gecommuniceerd. We zijn gewoon om zorg op maat aan te bieden en beslissingen te nemen op indicatie en het was en is een uitdaging om die zorg verder te bieden. Zo hebben we ervoor gekozen om enkel met een minimumbezetting aanwezig te zijn in het ziekenhuis en de rest van de equipe online van thuis te laten werken. Cliënten contacteren we zoveel mogelijk via videogesprekken. De grote groep cliënten stapt daar gemakkelijk in mee. Mensen met minder digitale mogelijkheden of bij wie videogesprekken moeilijk verlopen, proberen we te bereiken via een wandeling. Verder sturen we onze informatiefolder digitaal door naar de cliënt zodat mensen toch goed geïnformeerd worden over onze werking. Daarnaast maakten we een digitaal toestemmingsformulier gemaakt waarbij cliënten toestemming kunnen geven om te overleggen met de andere betrokken hulpverleners, want overleg in een crisissituatie blijft essentieel.

De grootste impact is dat de context en de daginvulling van veel mensen is weggevallen. Dat alleen al zorgt voor onrust en instabiliteit.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

We willen de verschillende aanpassingen grondig evalueren en houden in dat verband ook een online tevredenheidsenquête. We denken er bijvoorbeeld aan vaker te werken met videogesprekken: in geval van een onverwachte crisissituatie waarbij er onvoldoende tijd is voor een verre verplaatsing naar De Panne of Diksmuide. Zo’n videogesprek kan al een eerste interventie zijn waarop we dan de dag nadien verder werken. Of we kunnen mensen zelf de keuze laten tussen een telefoongesprek of via een videobabbel. We ervaren ook dat het organiseren van een netwerkoverleg, samen met de cliënt, via digitale wegen sneller georganiseerd kan worden. Kortom, we zien dankzij deze crisis meer mogelijkheden om mensen vanop afstand te ondersteunen. Natuurlijk zal het van belang zijn deze varianten goed op maat van de cliënt te blijven inzetten. We merken dat in sommige situaties meerdere korte contacten nuttig en efficiënt zijn om kort op de bal te kunnen spelen. Deze variatie van telefoon, video, sms en Whatsapp willen we meenemen naar de toekomst. 

We zien dankzij deze crisis meer mogelijkheden om mensen vanop afstand te ondersteunen.

Meer info over Mobiel Crisis Team.

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 11.20 u.