Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC)

Hoofdthemas

Wat doen we?

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Oostende ondersteunt en begeleidt mensen met een complexe verslavingsproblematiek die illegale drugs gebruiken. 

Doelgroep

Het centrum richt zich naar gebruikers die niet binnen het aanbod van andere (drug)hulpverleningscentra passen en/of die niet of onvoldoende worden bereikt. Je kan ook tijdens of na herval bij ons terecht.

Je kan in het MSOC terecht als:

 • Je afhankelijk bent van illegale drugs en daarvoor (medische of psychosociale) begeleiding wil. 
 • Je door je gebruik problemen hebt op verschillende levensdomeinen: gezondheid, wonen, werken, inkomen, administratie, justitie, relaties… 
 • Je steriel injectiemateriaal wil om veiliger te gebruiken of gebruikt injectiemateriaal wil deponeren.
 • Je een programma met substitutiemedicatie wil volgen.
 • Je wil doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp.

Aanmelding en intake

Begeleiding kan gratis, zonder afspraak en zonder wachtlijst opgestart worden na een intake.

Aanmelden kan door persoonlijk langs te komen tijdens de openingsuren, door te bellen of door te mailen.

In een eerste intakegesprek verkennen en bekijken we samen jouw hulpvraag. Indien nodig starten we medische en/of psychosociale opvolging op.

Werking

Het MSOC Oostende werkt laagdrempelig en  schadebeperkend.

We streven naar het terugdringen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik en naar het verhogen van de levenskwaliteit. Daarvoor zetten we in op de aanpak van problemen in verschillende levensdomeinen via revalidatie op medisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.  

Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde, maar wel de uiteindelijke doelstelling.

De persoon binnen de verslavingsproblematiek staat centraal. We vertrekken vanuit de behoeften en mogelijkheden van de zorggebruiker. Dit leidt tot zorg op maat:

 • We werken op het tempo van de zorggebruiker via haalbare tussenstappen.
 • Wie nood heeft aan psychische ondersteuning kan bij een psycholoog terecht.
 • We bieden psychosociale begeleiding aan op verschillende levensdomeinen
 • We hebben een programma voor de screening, behandeling en opvolging hepatitis C.
 • Substitutietherapie en spuitenruil zijn centrale methodes.  Ze komen tegemoet aan bepaalde behoeften van de zorggebruiker. Maar bijkomend zijn ze vaak een eerste opening naar hulpverlening en bevorderen ze ook de hulpverleningsbereidheid.

Multidisciplinair team

Het MSOC Oostende werkt multidisciplinair. Het team is samengesteld uit sociaal werkers, artsen, psychologen en verpleegkundigen.

Als team streven we naar een voortdurende verbetering en uitbreiding van de eigen deskundigheid, ervarings- en professionele kennis.

Naast kennis en expertise, verwachten we van onze medewerkers een aantal kernkwaliteiten:

 • Respect, begrip en gelijkwaardigheid zijn een basisattitude en essentieel voor de uitbouw van een vertrouwensrelatie.
 • Openheid en transparantie, maar ook discretie
 • Naast een hoog inleefvermogen, ook de ambitie hebben om zich grensverleggend en flexibel op te stellen vanuit een geloof in de kansen op (globaal) herstel

Projecten en samenwerking

MSOC Oostende is ingebed in het bredere drughulpverleningsnetwerk Noord-West-Vlaanderen en werkt daarbij samen met andere medische en sociale hulpverlenende instanties in de regio (Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CAW, ziekenhuizen, straathoekwerk, thuislozenopvang, OCMW, ...).

Instuif

De instuif is een onthaalruimte waar hulpverleners en zorggebruikers elkaar kunnen leren kennen. Een aantal voormiddagen per week kan iedereen die wil er vrij binnen lopen. Het doel van de instuif is gevarieerd: de drempel naar verdere begeleiding verlagen, aangename tijdsinvulling, een warme plaats om te kunnen en mogen zijn en sociaal contact.

DET Noord-West-Vlaanderen

MSOC Oostende maakt deel uit van het Drugs Expertise Team (DET) Noord-West-Vlaanderen. Adolescenten of volwassenen met een illegale afhankelijksproblematiek kunnen bij DET terecht voor onmiddellijke indicatiestelling en advies. Ook hulpverleners uit de eerste lijn kunnen met druggerelateerde vragen bij DET terecht. Aanmelding kan zowel in Brugge als in Oostende. DET is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 12.00 uur op het nummer 050 40 77 77.

Kido

Kido is een project van MSOC Oostende dat zich richt tot gezinnen met minstens één druggebruikende ouder, waarvan minstens één kind jonger dan 12 jaar is. Het richt zich daarnaast ook tot zwangeren. Binnen Kido gaan we ervan uit dat druggebruik het ouderschap bemoeilijkt, maar niet per definitie een goede verzorging en opvoeding in de weg staat. Kido biedt begeleiding aan huis aan vanuit een open, laagdrempelige en herstelgerichte houding.

Spuitenruil

Het project spuitenruil houdt in dat injecterende gebruikers in het MSOC kosteloos steriel injectiemateriaal kunnen krijgen en gebruikt injectiemateriaal kunnen afgeven. Spuitenruil is er zowel voor cliënten als niet-cliënten van het MSOC.

Wanneer? Tijdens de openingsuren van het MSOC.

Hepatitis C-programma

In MSOC Oostende kan je terecht voor de screening, behandeling en opvolging van hepatitis C.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.