Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel (phoneshop)

De aanvraag kan enkel digitaal gebeuren via deze formulieren:

Nachtwinkel - aanvraag vestigingsvergunning

Nachtwinkels - aanvraag uitbatingsvergunning


Check ook onze verordeningen: www.oostende.be/verordeningen


Vóór je begint, verzamel álle bijlagen:

Verplichte bijlagen:

 • een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de aanvrager
 • een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van alle andere personen die zullen deelnemen aan de uitbating
 • een gedetailleerd plan van het pand met aanduiding van adres, exacte ligging, oppervlakte en de naam van de eigenaar
 • een attest van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
 • een brandpreventieverslag met uitbatingsattest voor het pand, afgeleverd door de Brandweer Zone 1, aan te vragen bij Nathalie.VanMoorter@zone1.be
 • een attest waaruit blijkt dat een verzekering werd afgesloten tegen brand en ontploffing en inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • een attest vanwege de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen dat de betrokkene in orde is met de RSZ en dat er geen achterstallige betalingen zijn voor de sociale zekerheidsbijdragen door de uitbater en de inrichting
 • het ondertekende “Charter voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie” met het oog op het behalen van het kwaliteitslabel (download onderaan deze pagina)
 • een uittreksel uit het strafregister van de uitbater, de vertegenwoordigers van de uitbater en de natuurlijke personen die zullen belast zijn met de effectieve uitbating.   Dit attest mag hoogstens drie maanden oud zijn
 • een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met vermelding van het ondernemingsnummer en de rubriek waaronder de nachtwinkel is ingeschreven
 • een kopie van de statuten van de vennootschap, met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel
 • een bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer afgeleverd door het Ondernemingsloket of een bevoegde Onderwijsinstelling

Eventuele bijkomende bijlagen

 • een kopie van de huurovereenkomst van de uitbater van het betreffende pand, indien de aanvrager van de vergunning niet de eigenaar is
 • een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie BIPT (voor de private bureaus voor communicatie)
 • een kopie van de aanvraag tot toelating van het in de handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid FAVV (voor de verkoop van verse voedingsproducten)

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u zich op meerdere locaties wilt vestigen, is een vergunning per locatie vereist.

Voorwaarden

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt

 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen

 • de vermelding ‘nachtwinkel’ duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

De sluitingsuren van phoneshops liggen tussen 20 uur en 5 uur.

Weigeringsgrond

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:

 • als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Daarvoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie over de mogelijke verstoring van de openbare orde, de veiligheid en de rust door die handelszaak en de eventuele aanbevelingen om die verstoring te voorkomen

 • als de aanvraag niet strookt met ruimtelijke bepalingen: zo moet de hoofdfunctie van het pand handel zijn. Daarnaast moeten ook eventuele bepalingen over een perimeter gerespecteerd worden.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

De vergunning vervalt bij een of meerdere van volgende omstandigheden:

 • als de uitbater verandert

 • als de nachtwinkel meer dan zes maanden onafgebroken gesloten is

 • als de nachtwinkel failliet is

 • als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is

 • als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is.

Procedure

U vraagt een vestigingsvergunning aan in de gemeente van de vestiging(en) via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt uw aanvraag met de onderstaande documenten.

 • Kopie van de identiteitskaart

 • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)

 • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte

 • Kopie van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing

 • Kopie van de eigendomsakte (als de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)

 • Kopie van de handelshuurovereenkomst (als de aanvrager het exploitatiepand huurt)

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

Kostprijs

Kost

Openingsbelasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing).

Regelgeving

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

 • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)

 • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.