Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

De aanvraag kan enkel digitaal gebeuren via deze formulieren:

Nachtwinkel - aanvraag vestigingsvergunning

Nachtwinkels - aanvraag uitbatingsvergunning


Check ook onze verordeningen: www.oostende.be/verordeningen


Vóór je begint, verzamel álle bijlagen:

Verplichte bijlagen:

 • een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de aanvrager
 • een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van alle andere personen die zullen deelnemen aan de uitbating
 • een gedetailleerd plan van het pand met aanduiding van adres, exacte ligging, oppervlakte en de naam van de eigenaar
 • een attest van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
 • een brandpreventieverslag met uitbatingsattest voor het pand, afgeleverd door de Brandweer Zone 1, aan te vragen bij Nathalie.VanMoorter@zone1.be
 • een attest waaruit blijkt dat een verzekering werd afgesloten tegen brand en ontploffing en inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • een attest vanwege de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen dat de betrokkene in orde is met de RSZ en dat er geen achterstallige betalingen zijn voor de sociale zekerheidsbijdragen door de uitbater en de inrichting
 • het ondertekende “Charter voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie” met het oog op het behalen van het kwaliteitslabel (download onderaan deze pagina)
 • een uittreksel uit het strafregister van de uitbater, de vertegenwoordigers van de uitbater en de natuurlijke personen die zullen belast zijn met de effectieve uitbating.   Dit attest mag hoogstens drie maanden oud zijn
 • een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met vermelding van het ondernemingsnummer en de rubriek waaronder de nachtwinkel is ingeschreven
 • een kopie van de statuten van de vennootschap, met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel
 • een bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer afgeleverd door het Ondernemingsloket of een bevoegde Onderwijsinstelling

Eventuele bijkomende bijlagen

 • een kopie van de huurovereenkomst van de uitbater van het betreffende pand, indien de aanvrager van de vergunning niet de eigenaar is
 • een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie BIPT (voor de private bureaus voor communicatie)
 • een kopie van de aanvraag tot toelating van het in de handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid FAVV (voor de verkoop van verse voedingsproducten)

Als u een nachtwinkel wilt openen, hebt u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de netto verkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan hebt u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.