Vacature: Sanctionerend ambtenaar - niveau B (deadline: 08 maart 2020)

Stad Oostende organiseert een selectie voor contractueel sanctionerend ambtenaar bij de dienst Handhaving en Toezicht

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Sanctionerend ambtenaar – niveau B1-3

Dienst: Directie Samenleven dienst Handhaving en Toezicht

Aantal betrekkingen: 1

Doel van de functie

De sanctionerend ambtenaar is verantwoordelijk voor het sanctionerend luik van het beleid inzake gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor de contractuele  betrekking van sanctionerend ambtenaar (B1-B3) bij de dienst Handhaving en Toezicht waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat. Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

WERVINGSVOORWAARDEN

 1. houder zijn van een diploma bachelor in de rechten of een bachelor in de rechtspraktijk. Houders van een universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma worden ook toegelaten tot de selectie.
 2. in het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 596.1-33 gas-ambtenaar)
 3. slagen in een vergelijkend wervingsexamen.

Taken

 • Voorbereiden, opvolgen en bijsturen van de strategische en operationele planning zodat de realisatie van de beleidsdoelstellingen van dit beleidsdomein ondersteund worden:
  - Je brengt nieuwe beleidsitems aan op basis van analyse van signalen uit het werkveld-
  - Je evalueert de effecten van het gevoerde beleid
  - Je formuleert voorstellen om de operationele planning bij te sturen
 • Coördineren van de dagdagelijkse planning van de activiteiten in functie van een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering van de activiteiten: - Het inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling van dossiers
  - Opvolgen en behandelen van dossiers inzake GAS
  - Er op toezien dat de uitvoering van de planning kwalitatief wordt aangepakt
  - Rapporteren over de stand van zaken van de activiteiten aan alle betrokkenen
 • Samenwerkingsverbanden en externe vertegenwoordiging invullen en onderhouden:
  - Invulling geven aan samenwerkingsverbanden met de politie, het OCMW, buurgemeenten,…
  - Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het gemeentebestuur
  - Fungeren, op vlak van dossiers inzake GAS als contactpersoon naar de bevoegde ministeries,…
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • Ondersteunen van het overlastbeleid.

Profiel

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je kan zelfstandig maar ook in team werken
 • Je hebt geduld, empathie, optimisme en flexibilteit
 • Je bent creatief en dynamisch
 • Je hebt een goede analyse- en synthesegeest
 • Je beschikt over diplomatie en overlegvaardigheden
 • Je hebt respect voor deontologie
 • Je staat open voor het volgen van (vereiste) opleidingen

Selectieprogramma

De selectieproeven bestaan uit een thuisopdracht die aan de kandidaten wordt bezorgd via mail en een mondelinge proef.
Vereist minimum : 60/100

Indien er meer dan 10 kandidaturen worden ingediend, kan een preselectie worden georganiseerd bestaande uit een gesprek.  Het is noodzakelijk om te slagen voor deze preselectie om te kunnen deelnemen aan de proeven.

Aanbod

Voltijds contract - 38 uur per week
Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur)

Bijkomende voordelen

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren bij Stad Oostende: Sanctionerend ambtenaar - niveau B (deadline: 08 maart 2020) en dit ten laatste op 08 maart 2020. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma. Het uittreksel uit het strafregister kan onmiddellijk worden toegevoegd of moet uiterlijk bij het indienen van de thuisopdracht aan de dienst Personeel worden bezorgd.

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Cosette De Keyser (059/25.82.07) of via e-mail: cosette.dekeyser@oostende.be

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020 10.13 u.