Doorstart kinderopvang tijdens de corona-epidemie

Update van 20 mei : verlenging maatregelen tot 30 juni. Wat bij (on)rechtstreekse contacten met COVID-19 besmette personen?

Wie mag (niet) naar de opvang?

Basisprincipes.

Voorheen was de richtlijn: enkel wie symptomen heeft(kind/medewerker), blijft thuis. Nu gaat dit ruimer. Niet alleen besmette kinderen/medewerkers blijven thuis. Ook kinderen/medewerkers zonder symptomen die in nauw contact kwamen met een besmet persoon (effectief positief getest), worden beschouwd als een risico-contact.

Naargelang het risico op overdracht wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-risico of laag-risico-contacten en is de aanpak anders. Meer info bij "Wat bij (on)rechtstreekse contacten met COVID-19 besmette personen?"

De symptomen die kunnen wijzen op Covid-19 zijn gespecificeerd. Kinderen die symptomen vertonen in de opvang moeten onmiddellijk afgehaald worden door de ouders en blijven thuis. 
Symptomen die kunnen wijzen op corona zijn: 

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, acuut reukverlies, verminderd smaakverlies OF
 • Minstens twee van de volgende symptomen, zonder ander duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, loopneus/verstopte neus, niezen, keelpijn, hoofdpijn, vermagering, waterige diarree, acute verwardheid en plotse val.

Fasering

Fase 2 : vanaf 18 mei

De kinderopvang is open voor alle kinderen.

Je hebt recht op compensatie voor alle corona-afwezigheden, ook voor halve dagen.

Ouders hoeven geen respijtdagen in te zetten en betalen niet voor afwezigheden.

De maatregelen rond social distancing en het dragen van mondmaskers gelden (zie verder).

Fase 3 : vanaf 8 juni

De opvang blijft open en beschikbaar voor alle kinderen. Ouders kunnen alvast tot 30 juni zelf nog de keuze maken om hun kind toch thuis op te vangen, zonder dat ze hiervoor moeten betalen of respijtdagen inzetten. 

De compensatieregelingen lopen tevens tot 30 juni.

Als de veiligheidsraad maatregelen of data verandert of verstrengt dan zal ook dit draaiboek aangepast worden.

Basisprincipes contactbubbels

Een contactbubbel is een groep van kinderen die frequent contact hadden of hebben. Er zullen geleidelijk meer kinderen naar de opvang komen. De contactbubbels behouden is onhoudbaar.

Probeer in de mate van het mogelijke rekening te houden met volgende basisprincipes:

 • Creëer indien mogelijk nieuwe contactbubbels.
 • Indien je geen nieuwe contactbubbels kunt creëren, spreid je de kinderen zoveel mogelijk over bestaande contactbubbels in plaats van één contactbubbel uit te breiden met meerdere kinderen.
 • Breng verschillende contactbubbels niet in contact met elkaar.
Wat bij (on)rechtstreekse contacten met COVID-19 besmette personen?

Wat is een hoog-risico contact?
 1. Een persoon die in contact kwam met een COVID-19 patiënt gedurende minstens 15 minuten bij een afstand van minstens 1.5 meter, bijv. in een gesprek (met stoffen mondmasker).
 2. Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte was met een COVID-19 patiënt (op minder dan anderhalve meter afstand of waarbij voorwerpen werden gedeeld): betreft steeds alle huisgenoten, ongeacht de leeftijd;betreft de leefgroep of contactbubbel (kinderen én begeleider).
 3. Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt, bijv. kussen of knuffelen.

Maatregelen in de opvang na vaststelling hoog-risico contact :

 • Je wordt gecontacteerd door een contactonderzoeker ofwel contacteer je een arts van Opgroeien.
 • Per situatie zal de arts inschatten welke precieze maatregelen je moet nemen. Volg steeds de maatregelen van de arts.

Wat is een laag-risico contact?

Dit is een persoon die minder dan 15 minuten contact had met een COVID-19 patiënt binnen een afstand van 1.5 meter. Enkele voorbeelden:

 • Een besmette ouder die zijn of haar kind kwam ophalen in de opvang.
 • Kinderen ouder dan 6 jaar die in de klas zitten en steeds social distancing naleefden.
 • Een besmette vriendin waarmee je gaat wandelen waarbij jullie een mondmasker droegen en steeds social distancing naleefden.

Maatregelen in de opvang na vaststelling laag-risico contact:

 • Je moet extra waakzaam zijn gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke.
 • Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen nemen (handhygiëne, hoesten in elleboog...)
 • Beperk je sociale contacten. Je hoeft niet in strikte isolatie te blijven. Wel moet je jouw sociale contacten en verplaatsingen tot een minimum beperken.
 • Draag buitenshuis steeds een stoffen mondmasker en houd 1.5 meter afstand van anderen. Het kind hoeft geen masker aan te doen als laagrisico-contact en kan verder naar de opvang blijven komen. 

Wat is de procedure?

Een contactonderzoeker neemt contact op met een persoon waarbij COVID-19 is vastgesteld door middel van een test. Hij brengt de contacten van de zieke persoon in kaart.

Na advies van de arts informeer je de ouders en medewerkers over de aanpak

Het VVSG werkte enkele praktische tools uit om jullie te ondersteunen in de communicatie naar ouders (door middel van picto's en een affiche). 

Geleidelijk herstarten

Bekijk de opvangplannen van de kinderen en overleg met de ouders in welke fase zij hun kind graag terug naar de opvang brengen.

Hou rekening met de noden van ouders.

Hoe rekening met je eigen draagkracht (aanwezigheid eigen kinderen,…)

Plan wenmomenten in voor kinderen die lang afwezig geweest zijn.

Verspreid de wen- en startmomenten over verschillende dagen in de eerste en misschien ook de tweede week.  Je kan kinderen halve dagen laten komen of bv.2 dagen per week. Bouw geleidelijk op.

Bevestig de gemaakte afspraken schriftelijk per mail of brief aan de ouders zodat er geen verwarring ontstaat

Sommige ouders zullen de vraag stellen om het opvangplan te wijzigen.  In onderlinge toestemming is dit mogelijk.

Je zal doorheen de fases meer vragen naar opvang krijgen, misschien ook van nieuwe kinderen of  van ouders die (nog) niet op school of bij de grootouders terecht kunnen. Een hele klus om dit te organiseren.

Hou bij de planning ook zoveel mogelijk rekening met de principes rond de contactbubbels.

 • Beperk het aantal contacten. Halftijds bij de ene onthaalouder en halftijds bij een andere of naar school is geen goed idee
 • Laat kinderen zoveel mogelijk terugkeren naar hun oorspronkelijke groep
 • Voeg nieuwe kinderen toe aan de groep waarin ze normaal zouden terecht komen
 • Spreid startmomenten , laat ouders en kinderen op verschillende dagen en tijdstippen starten.

Neem contact op met ons (dienst/verantwoordelijke) als een opvang plan gewijzigd wordt of wanneer je vragen hebt over het aantal kinderen dat je mag/kan opvangen

Wennen

Kinderen die lange tijd niet naar de opvang kwamen (maar ook nieuwe kinderen), moeten terug wennen aan jouw opvang. De nieuwe omgeving kan stress bij hen oproepen. Wennen is voor deze kinderen belangrijk zodat ze zich beter kunnen voelen en om de kans op wiegendood te verkleinen.

Alvast enkele tips:

 • Geef bij het wennen voorrang aan kleine baby’s, stressgevoelige kinderen en kinderen met scheidingsangst (tussen de 8 en 18 maanden).
 • Probeer de opvang langzaam op te bouwen.
 • Probeer de gewoonten van het kind te leren kennen via bijvoorbeeld een heen- en weerschriftje, kort gesprek en/of (aangepaste en verkorte) inlichtingenfiche van het kind.
 • Is een wenmoment niet mogelijk, vraag dan aan de ouder om bij het eerste wenmoment langer te blijven of vroeger te komen.
 • Laat de ouder een vertrouwd voorwerp van thuis meebrengen (een knuffel, een foto,…)

Zie affiche wennen voor meer tips.

 Zorg voor een veilige en hygiënische omgeving

Blijf de bestaande hygiënemaatregelen toepassen, ook jouw gezinsleden.

We vatten nog even samen:

Hanteer een goede hygiëne bij niezen, hoesten en snuiten (papieren zakdoek of in de elleboog, vermijd handen geven en nauw contact)

Hanteer een goede handhygiëne

 • Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep, zeker na elk verzorgingsmoment. Te weinig tijd om handen te wassen, gebruik een handalcoholgel.
 • Laat ook de kinderen de handen wassen.
 • Draag geen ringen, armbanden, horloges en kunstnagels.
 • Kies voor korte nagels zonder nagellak.
 • Zorg dat je mouweinden niet te lang zijn.
 • Handschoenen worden afgeraden.

Onderhoud de leef- en rustruimtes

 • Reinig met water en allesreiniger
 • Reinig dagelijks vooral de oppervlakten die je veelvuldig aanraakt zoals deurklinken, handvaten, leuningen van eetstoelen, speelmatten, …
 • Gebruik bij voorkeur voor elk kind een eigen thermometer. Ontsmet de thermometer na ieder gebruik (eerst reinigen)
 • Verlucht de opvangruimtes regelmatig gedurende een vijftal minuten

Veiligheidsmaatregelen en richtlijnen in de opvang

 • Bij baby’s, peuters en kleuters zijn mondmaskers niet nodig.
 • Bij kinderen uit de lagere school draagt de kinderbegeleider een mondmasker.
 • Bij kinderen uit de lagere school probeer je, zoveel als kan, afstand te bewaren. 
 • Bij kinderen uit de lagere school probeer je spellen met fysiek contact te vermijden.
 • Kleuters en kinderen uit de lagere school worden best de hele dag in dezelfde bubbel opgevangen bijvoorbeeld OF bij een onthaalouder OF op school. Indien dit niet haalbaar is door bijvoorbeeld ouders die in ploegen werken en geen tantes, nonkels,… beschikbaar hebben om het kind op te vangen dan probeer je om dat kind steeds in eenzelfde 2e bubbel op te vangen.

Ook een onthaalouder kan instaan voor de opvang van schoolkinderen. Dit kan al dan niet in combinatie met de opvang van baby’s en peuters. Je moet de richtlijnen in acht nemen van de leeftijdscategorie waaruit het merendeel van je kinderen bestaan. Zijn de leeftijdsgroepen gelijk verdeeld dan pas je de strengste regels toe.

Hoe organiseer je breng- en afhaalmomenten?

 • Verplicht ouders dragen een mondmasker (of alternatief) en handhygiëne toe te passen bij het breng- en afhaalmoment.
 • Zij bewaren de afstand van 1,5 meter.
 • Zij wassen hun handen voor en na het breng- en afhaalmoment.
 • Je kan de affiche ophangen aan de voordeur of inkomhal.
 • Het kind wordt gebracht en opgehaald door één ouder, zoveel mogelijk dezelfde, eventuele andere gezinsleden wachten buiten.
 • Vermijd spitsmomenten, zorg ervoor dat ouders weten waar ze moeten wachten.
 • Laat ouders niet binnen. Ouders brengen en halen hun kind aan de ingang
 • Je draagt zelf ook een mondmasker tijdens breng- en haalmomenten als je in contact komt met ouders.
 • Het dragen van handschoenen is niet nodig. Een goede handhygiëne is de beste maatregel die je kan nemen.
Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 9.00 u.