Vacature: ICT-projectmanager - niveau A (deadline: 3 januari 2021)

Stad Oostende organiseert een selectie voor ICT-projectmanager bij de directie ICT, GIS en Data

Er wordt een selectie georganiseerd voor de  betrekking van ICT-projectmanager (A1a-A3a) in contractueel verband bij de directie ICT, GIS en Data.  Er wordt gelijktijdig een wervings- en bevorderingsselectie en een procedure interne personeelsmobiliteit georganiseerd waarbij één en hetzelfde vergelijkend examen wordt afgenomen en waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat.  Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van vier jaar.  

Functieomschrijving

De ICT-projectmanager is verantwoordelijk voor het begeleiden en implementeren van ICT-projecten (intern en extern) om technische
oplossingen aan te bieden die de organisatieprocessen faciliteren en optimaliseren.

Wervingsprocedure 

  1. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
  2. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
  3. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
  4. houder zijn van een diploma dat in aanmerking worden genomen voor niveau A (master) of houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor niveau B (bachelor) en ten minste één jaar relevante ervaring hebben;
  5. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
  6. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 3 en 4.

AANBOD 

Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar een contract onbepaalde duur). Wij bieden een minimum bruto startloon van € 3170,07 tot maximum € 5578,45 per maand. Je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor 10 jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van het loon. Je ontvangt maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, mogelijkheid tot groepsaankopen, we hebben een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van relevante vorming.

Voor deze vacature worden selectieproeven georganiseerd. Rekening houdend met de voorschriften inzake COVID-19 kan elke proef online worden afgenomen.

SELECTIEPROGRAMMA

De kandidaten met een diploma op B niveau (bachelor) en minstens 1 jaar relevante ervaring worden uitgenodigd voor een capacitair gedeelte waarin ze dienen te slagen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure.

Schriftelijke proef (op pc)

De kandidaten wordt een aantal cases aangeboden die verband houden met ICT Project Management

Duur : 4 uur

Vereist minimum : 25/50

Mondelinge proef

De mondelinge proef verloopt als een traditioneel selectie-interview waarbij wordt teruggekoppeld naar de schriftelijke proef en waarbij tevens gepeild wordt naar de motivatie van de kandidaat.

Duur : ongeveer 45 minuten.

Vereist minimum : 25/50

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat over het totaal van de mondelinge en de schriftelijke proef minstens 60/100 behalen.

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

De kandidatuur bestaande uit een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae moet uiterlijk op 3 januari 2021  via de digitale link Solliciteren bij Stad Oostende: ICT-projectmanager - niveau A (deadline: 3 januari 2021) aan de directie Personeel worden bezorgd. 

Info over de jobinhoud: de heer Ruben Maddens – directeur directie ICT, GIS en Data – ruben.maddens@oostende.be

GEMEENTELIJK EMANCIPATIEBELEID

De stad Oostende wil aan mannen en vrouwen gelijke kansen bieden om het beroep van hun keuze uit te oefenen.  Op grond van dit positieve actiebeleid worden vrouwen die belangstelling hebben voor deze functie uitdrukkelijk verzocht hun kandidatuur in te dienen.

 

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 10.13 u.