Vacature: Milieuambtenaar - niveau A (deadline: 7 maart 2021)

Stad Oostende organiseert een selectie voor milieuambtenaar bij de directie Omgeving – departement Ruimte

VACATUREGEGEVENS

Functie:  Milieuambtenaar – niveau A1a-A3a

Dienst: Directie Omgeving 

Aantal betrekkingen: 1

De milieuambtenaar staat enerzijds in voor de behandeling en advisering van de omgevingsvergunningen en daarmee samenhangend de informatie m.b.t. de notariële inlichtingen.  Anderzijds staat de milieuambtenaar in voor de beleidsvoorbereidingen en uitvoering inzake duurzaamheid, klimaat, natuur en natuurontwikkeling, NME, afvalbeleid, dierenproblematiek, voedselstrategie, …..

Daartussen lopen dan algemene zaken zoals adviezen allerlei, klachtenbehandeling, budget, meerjarenplanning, beleidsvoorbereiding, onderzoek, contacten met diverse actoren in de milieu- en natuursector,…

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor de contractuele  betrekking van milieuambtenaar  (A1a-A3a) bij de directie Omgeving – departement Ruimte. Er wordt gelijktijdig een wervings- en bevorderingsselectie en een procedure interne personeelsmobiliteit georganiseerd, waarbij één en het hetzelfde vergelijkend examen wordt afgenomen en waarbij de rangschikking gebeurt in volgorde van het behaalde resultaat. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een reserve, waarvan de geldigheidsduur bepaald is op vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten

WERVINGSVOORWAARDEN

  1. onderdaan zijn van een lid van de Europese Unie;
  2. ten minste 18 jaar oud zijn;
  3. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
  4. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
  5. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
  6. houder zijn van een diploma of getuigschrift van niveau A (master of licentiaat);
  7. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
  8. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 1, 2, 5 en 6.

Selectieprogramma

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een thuisopdracht. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie.  Daarin wordt gepeild naar de kennis en expertise van de kandidaat en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

De kandidaat krijgt hiervoor via e-mail een opdracht die hij/zij thuis mag voorbereiden. In deze e-mail wordt de uiterlijke termijn voor het indienen van de opdracht medegedeeld.

Vereist minimum : 25/50

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij een terugkoppeling mogelijk is naar de cases van het schriftelijk gedeelte.

Rekening houdend met de voorschriften inzake COVID-19 kan deze proef online worden afgenomen.

Duur: 30 min

Vereist minimum : 25/50

Totaal  moet minstens 60/100 worden behaald.

Aanbod

Voltijds contract - 38 uur per week met een minimum bruto startloon van € 3170,07 tot maximum € 5578,45 per maand.
Onmiddellijke indiensttreding met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden – verlengbaar naar onbepaalde duur)

Bijkomende voordelen

Wij bieden maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van vorming. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt bij een eerste indiensttreding voor maximaal tien jaar meegenomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

Informatie en inschrijving:

Solliciteren kan enkel online via onderstaande link Solliciteren bij Stad Oostende: Milieuambtenaar - niveau A (deadline: 7 maart 2021) en dit ten laatste op 7 maart 2021. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma toe. 

Bijkomende inlichtingen kan je verkrijgen bij de directie Personeel, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere (059/25.82.09) of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op zondag 7 februari 2021 23.30 u.