Vacature: Centrale aankoopcoördinator directie Aankopen - niveau A (deadline: 05 augustus 2019)

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor de contractuele betrekking van centrale aankoopcoördinator (A1a-A3a) bij de directie Aankopen.

De centrale aankoopcoördinator staat in voor het uitvoeren van de hem/haar toegewezen aankoopopdrachten, adviseert de aanvragers omtrent mogelijkheden en beperkingen, volgt de marktevoluties en laatste tendensen, voert prijsaanvragen uit en staat in voor de keuze en het ontwerp van de overheidsopdracht. Hij/zij zal eventueel zelf ook de taken van leidend ambtenaar op zich nemen, beheert en evalueert raamcontracten en leveranciers en staat mee in voor de nodige rapportering.

 

Er wordt een vergelijkende selectie georganiseerd voor de contractuele  betrekking van centrale aankoopcoördinator  (A1a-A3a) bij de directie Aankopen. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een reserve, waarvan de geldigheidsduur bepaald is op vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van het examen wordt afgesloten. 

 

WERVINGSVOORWAARDEN

 1. onderdaan zijn van een lid van de Europese Unie;
 2. ten minste 18 jaar oud zijn;
 3. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 4. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
 5. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
 6. houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor het niveau A (master in om het even welke richting)
 7. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
 8. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

 

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 1, 2, 5 en 6.

Selectieprogramma

Schriftelijke proef :

Er wordt een gevallenstudie opgemaakt in verband met de te begeven functie, waarin kan worden gepeild naar de vaktechnische kennis van de kandidaat.  Deze gevallenstudie is zo opgemaakt dat het de jury de gelegenheid biedt om zich een oordeel te vormen over de algemene inzichten van de kandidaat in het vakgebied en meer in het bijzonder in de wijze waarop de kandidaat deze algemene inzichten weet toe te passen in een concrete situatie.

Duur : 3 uur

Vereiste minimum : 25/50

Mondelinge proef :

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek met de juryleden dat verloopt als een traditioneel selectie-interview en waarbij er onder andere een terugkoppeling is naar de gevallenstudie van het schriftelijke gedeelte. 

Duur : 30 minuten

Vereiste minimum : 25/50

Om te slagen moet de kandidaat ten minste 60 op 100 halen.

Prestatiebreuk: voltijds: 38 uur per week

Bijkomende voordelen:

 • - Maaltijdcheques
 • - Fietsvergoeding
 • - Hospitalisatieverzekering

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd.  Die vergadering vindt plaats op  donderdag 1 augustus 2019 om 18.30 uur in de  Conferentiezaal op de gelijkvloerse verdieping van het Stadhuis. 

 

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren kan meteen online via Solliciteer online: Centrale aankoopcoördinator directie Aankopen - niveau A (deadline: 05 augustus 2019) Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een afschrift van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. Uiterlijke datum van inschrijving is 05 augustus 2019.


De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

- maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur

- dinsdag : van 13.00 uur tot 16.00 uur

- donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur

- vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

 Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere: 059/25.82.09 of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

 Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag  zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op maandag 24 juni 2019 13.30 u.