Vacature: contractueel hoofd van dienst en regioverantwoordelijke Gezinsopvang - niveau B (deadline: 24 juli 2019)

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor hoofd van dienst Gezinsopvang en regioverantwoordelijke Gezinsopvang in contractueel verband.

Er wordt een vergelijkende wervingsselectie georganiseerd voor hoofd van dienst Gezinsopvang en regioverantwoordelijke Gezinsopvang in contractueel verband. Alle geslaagden van deze selectie worden opgenomen in een werfreserve. De geldigheidsduur van de werfreserve bedraagt vier jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het proces-verbaal van de selectie wordt afgesloten.

 • Vanaf september 2019 wordt bij de dienst Gezinsopvang Oostende een hoofd van dienst aangeworven (prestatiebreuk voltijds = 38u/week)
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor regioverantwoordelijke Gezinsopvang.

De Stad heeft verschillende kinderopvanginitiatieven.

De 5 kinderdagverblijven Wiegelied, Panukkel, De Driewieler, de Ballon en De Pelikaan vangen kinderen op van 0 tot en met 3 jaar. Daarnaast heeft de Stad ook een dienst Gezinsopvang voor onthaalouders. De aangesloten onthaalouders vangen kinderen op van 0 tot en met 12 jaar.

In de Gezinsopvang wordt het kind opgevangen door een onthaalouder in de eigen woning waarbij maximaal 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Samenwerkende onthaalouders kunnen maximaal 18 kinderen gelijktijdig opvangen.

Alle onthaalouders aangesloten bij de Gezinsopvang worden begeleid door de dienst, die erkend en gesubsidieerd is door Kind & Gezin. Hierbij wordt de nodige aandacht en zorg besteed aan de algemene ontwikkeling van het kind via spel, taal, beweging en met en het nodige respect voor de eigenheid van het kind.

Als hoofd van dienst neem je de dagelijkse leiding van het opvanginitiatief op en verdeel je de werkzaamheden. Je bouwt samen met je team een pedagogisch kwaliteitsbeleid uit en volgt de kinderen op. Je overlegt dagelijks met ouders, onthaalouders en collega’s en je neemt ook deel aan verschillende overleggroepen. Daarnaast sta je ook in voor het opvolgen en afwerken van administratieve taken. Zo maak je bijvoorbeeld de persoonlijke dossiers van de ouders en de kinderen op, je berekent de facturen, je verwerkt de opvangvragen, je behandelt de briefwisseling, je communiceert met verschillende instanties, maakt collegebesluiten op, volgt de dienst financieel op…
Je bent zelf ook regioverantwoordelijke en doet dus gedeeltelijk hetzelfde werk als jouw collega’s.

Als regioverantwoordelijke zorg je samen met collega’s voor de juiste omkadering van de aangesloten onthaalouders, specifiek via onderstaand takenpakket:

 • Pedagogisch begeleiden van onthaalouders in locaties Gezinsopvang en groepsopvang
 • Je begeleidt de onthaalouders via huisbezoeken.
 • Je ondersteunt de onthaalouders bij vragen en problemen op pedagogisch vlak
 • Je begeleidt vormingsactiviteiten voor de onthaalouders (meestal ’s avonds)
 • Je werkt actief samen met je collega’s verantwoordelijken van de dienst
 • Werven van nieuwe onthaalouders
 • Je onderneemt acties om nieuwe onthaalouders te werven
 • Je werkt hiervoor samen met o.a. de regioverantwoordelijke werving en selectie.

                   Administratieve taken:

Je maakt persoonlijke dossiers van de onthaalouders, ouders en de kinderen op, je verwerkt de opvangvragen, je behandelt de briefwisseling, je communiceert met verschillende instanties, je doet inschrijvingen,…

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 1. de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 2. van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;
 3. houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);
 4. houder zijn van een diploma of getuigschrift HO1C (niveau B), diploma getuigschrift of bacheloropleiding in de medische, sociale of pedagogische richting. Het diploma wordt gecontroleerd en moet in aanmerking komen volgens Kind en Gezin;
 5. medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;
 6. slagen voor een vergelijkende wervingsselectie.

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding.  Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 3 en 4.

Selectieprogramma

Schriftelijke proef (Thuisopdracht) :

In het schriftelijk gedeelte wordt de kandidaat geconfronteerd met één of meer concrete cases die verband houden met de functie. Daarin wordt gepeild naar de kennis van de kandidaat van het kinderopvanglandschap en de wetgeving en naar de wijze waarop de kandidaat zijn/haar algemene inzichten en vakkennis weet toe te passen in concrete situaties.

De geschikt bevonden kandidaten worden toegelaten tot de mondelinge proef.

Duur : 3 uur

Vereiste minimum : 25/50

Mondelinge proef :

De mondelinge proef bestaat enerzijds uit een gesprek met de selectiecommissie en verloopt volgens een traditioneel selectie-interview waarbij o.a. gerefereerd kan worden naar de schriftelijke proef en gepolst wordt naar de motivatie van de kandidaat.

Duur : 30 minuten

Vereiste minimum : 25/50

Om te slagen moet de kandidaat ten minste 60 op 100 halen.

Indien de oproep niet wordt verlengd, zal de schriftelijke proef (thuisopdracht) op vrijdag 26 juli 2019 per e-mail worden bezorgd.

Prestatiebreuk: voltijds: 38 uur per week

Bijkomende voordelen:

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering

INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR

Solliciteren kan meteen online via Solliciteer online: contractueel hoofd van dienst en regioverantwoordelijke Gezinsopvang - niveau B (deadline: 24 juli 2019) Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een afschrift van het vereiste diploma en een curriculum vitae toe. Uiterlijke datum van inschrijving is 24 juli 2019.


De openingstijden van de dienst Personeel zijn :

- maandag en woensdag : van 09.00 uur tot 16.00 uur

- dinsdag : van 13.00 uur tot 16.00 uur

- donderdag : van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur

- vrijdag : van 09.00 uur tot 13.00 uur

 Contactpersoon : Miguelle Dejaeghere: 059/25.82.09 of via e-mail: miguelle.dejaeghere@oostende.be

 Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.  Iedereen mag  zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019 13.30 u.