Participatieproject Kom uit je Schelp: eerste algemene resultaten

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
De eerste algemene resultaten van de enquête ikv. het participatieproject ‘Kom uit je Schelp’ zijn er. De resultaten worden nu verder bestudeerd. Het Stadsbestuur zal tot een aantal conclusies moeten komen en een aanzet geven tot beleidsdaden.

De eerste algemene resultaten worden op de verschillende wijkraden gebracht en ook via de website en alle andere stadskanalen gecommuniceerd. De resultaten van de verwerking van de vele opmerkingen en voorstellen op de open slotvraag in de enquête zullen eind maart bekend gemaakt worden. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde in haar zitting van maandag 06 februari goed hoe het bestuur concrete acties zal uitwerken als antwoord op deze resultaten en hoe de voorstellen van de bevolking verwerkt worden, om dan tot de volksraadpleging van oktober 2017 te kunnen overgaan.

Omgaan met de conclusies

De conclusies, zijnde de resultaten, van de enquête ‘Kom uit je Schelp’ worden in de verschillende wijkraden toegelicht. Ook via deze website www.oostende.be/komuitjeschelp zal iedereen deze eerste, algemene resultaten kunnen raadplegen. Via De Grote Klok en de sociale media van de Stad zullen de conclusies ook bekend gemaakt worden.

Het bekend maken van de conclusies, van de resultaten van de enquête in strikte zin, is natuurlijk maar één stap. De volgende, belangrijke stap is dat het Stadsbestuur ook concrete acties uitwerkt als antwoord op deze conclusies. Daarvoor zullen we thematisch te werk gaan. De volgende thema’s worden aangehouden:

 • Parkeren
 • Uitgangsmogelijkheden voor jongeren
 • Buurtgevoel en buurtcontacten
 • Politie
 • Trottoirs
 • Fietspaden
 • Afval – Meeuwen
 • Hondenpoep
 • Wonen
 • Kinderopvang 
Het is de bedoeling om al deze thema’s voor eind mei in het College te behandelen. Na elk schepencollege waarin een thema behandeld werd, wordt telkens teruggekoppeld en ruim gecommuniceerd aan de bevolking.

De opmerkingen op de open slotvraag 

In de enquête was er ook ruimte om zelf opmerkingen en suggesties te geven. Al deze opmerkingen worden momenteel manueel één voor één verwerkt, een monnikenwerk dat tegen eind maart klaar zal zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen drie categoriëen van opmerkingen:

 1. Gewone positieve of negatieve opmerkingen: deze opmerkingen zijn eigenlijk algemene appreciaties en beoordelingen van de stad, van het beleid, van de Oostendenaars. Deze opmerkingen worden geïnventariseerd en in een globaal overzicht geplaatst. Een follow-up van deze soort opmerkingen is er niet, maar we moeten er wel over waken dat deze opmerkingen gekaderd blijven binnen de conclusies van de enquête.
 2. Opmerkingen die in feite een individueel probleem aankaarten van een inwoner: deze opmerkingen zijn dus eigenlijk een soort signaalkaart. Deze opmerkingen zullen op dezelfde wijze als de signaalkaarten worden behandeld, zonder uiteraard feedback naar de betrokkene gezien we niet weten wie de opmerking heeft geformuleerd.
 3. Opmerkingen die een suggestie inhouden op korte of lange termijn: dit zijn voorstellen. Van deze voorstellen wordt een overzicht gemaakt en deze worden in de maand april in het ideëenplatform www.oostende.be/idee geïntegreerd. Op die manier worden deze voorstellen een onderdeel van de weg naar de volksraadpleging in oktober. Op het ideeenplatform zal er - voor zover dat mogelijk is - een gemotiveerd antwoord geformuleerd worden bij zo veel als mogelijk van die voorstellen.
Voorstellen op het ideeënplatfirm, stadsdebatten en volksraadpleging

Op het ideeenplatform www.oostende.be/idee konden Oostendenaars al hun idee of voorstel zelf lanceren. Ook de voorstellen uit de open slotvraag (categorie 3) zullen aan dit platform toegevoegd worden. Op die manier worden alle voorstellen op een interactieve manier gebundeld en kunnen er discussies over gestimuleerd worden.

Van half april tot begin juni zullen een aantal stadsdebatten georganiseerd worden. Deze debatten richten zich op langere termijnvisies met betrekking tot de belangrijke thema's waar een relatief kleine centrumstad en kustgemeente als Oostende mee geconfronteerd wordt of zal worden. De conclusies van de enquête en de informatie uit de omgevingsanalyse van Oostende zullen daarbij ook meegenomen worden. Bedoeling is om mensen met een ruime expertise van buiten Oostende, uit te nodigen en in debat te laten gaan met elkaar en met het publiek. Iedereen is bij deze al van harte uitgenodigd!In de maand september worden deze projecten maximaal gecommuniceerd, volgt er opnieuw een ronde van de wijkraden, en organiseren we opnieuw een enquête gericht op de volksraadpleging op 8 oktober zelf. In de volksraadpleging kunnen de inwoners punten geven aan de vijf projecten die ze het belangrijkst vinden.

In de maand juni moeten er dan een 15 à 20 voorstellen kunnen worden geselecteerd met lange termijn-projecten. De externe klankbordgroep zal op voorstel van het College of van de DMU finaal beslissen over deze lijst. Bij elk project hoort dan een projectfiche (1 A4) met een concrete beschrijving, een kostenbeoordeling en eventueel een visuele presentatie.

Op de websites www.oostende.be/komuitjeschelp en www.oostende.be/idee kan de voortgang van dit volledige participatieproject gevolgd worden.

Datum van het bericht: dinsdag 07 februari 2017
Toon alle nieuws