Hoe gaat de Ombudsvrouw te werk?

Hoe gaat de Ombudsvrouw te werk?

De Ombudsdienst bemiddelt, onderzoekt tweedelijnsklachten en formuleert aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren. De Ombudsvrouw stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op tijdens het onderzoek en in de beoordeling van een klachtdossier.

Onderzoek

Het onderzoek begint bij het luisteren naar u. Er kan eventueel bijkomende informatie worden gevraagd of indien nodig kan een plaatsbezoek worden ingepland.
Vervolgens contacteert de Ombudsdienst de betrokken dienst of instantie. Zij worden gevraagd om alle relevante informatie te bezorgen, een standpunt in te nemen of een oplossing voor te stellen.

Bemiddeling

Waar mogelijk treedt de Ombudsvrouw bemiddelend op. Zij tracht de standpunten van de verzoeker en de betrokken rechtspersoon, de dienst of het personeelslid te verzoenen, eventueel tijdens een gemeenschappelijk gesprek. Op die manier kan de dienst bijvoorbeeld een voorstel doen om de zaak recht te zetten, om de geleden schade te compenseren of kan het conflict worden bedaard.

Beoordeling

Ten slotte beoordeelt de Ombudsvrouw uw klacht. Dit oordeel is gebaseerd op basis van een aantal vastgelegde beoordelingscriteria en ombudsnormen.

Aanbevelingen

Als een klacht gegrond of terecht is, kan de Ombudsvrouw aanbevelingen doen om de dienstverlening te verbeteren. Een aanbeveling is een advies van de Ombudsvrouw om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Een aanbeveling kan zowel slaan op een structureel probleem als op het optreden van een dienst of instantie in een individueel dossier.


Wat mag u verwachten als u een klacht indient?

  • De ombudsvrouw werkt volledig onafhankelijk van de stad Oostende
  • U kunt gratis bij de ombudsvrouw terecht
  • De ombudsvrouw behandelt uw dossier vertrouwelijk
  • De ombudsvrouw zal proberen uw klacht op te lossen door te bemiddelen
  • De ombudsvrouw oordeelt objectief over elke klacht
  • De ombudsvrouw geeft aanbevelingen om te voorkomen dat dezelfde problemen terugkeren

Welke klachten behandelt de ombudsvrouw niet?