Omgevingsanalyse Sociaal Huis

In het kader van het lokaal sociaal beleid voor de stad Oostende werd onder regie van het Sociaal Huis Oostende het Welzijn en Armoede Platform (WAP) opgericht. De voorliggende omgevingsanalyse kwam tot stand dankzij de medewerking van alle partners binnen het Welzijn en Armoede Platform. Dat Oostendse WAP heeft als ambitie om in een netwerk samen te werken aan een stadsbreed beleid op vlak van welzijn en armoedebestrijding. De opmaak van dergelijke omgevingsanalyse is overigens een vereiste opgelegd door de hogere overheid.

Een relevante, actuele omgevingsanalyse is een belangrijk hulpmiddel bij de ambitie van een stadsbreed beleid inzake welzijn en armoedeaanpak. Meerbepaald speelt een omgevingsanalyse een niet onbelangrijke rol bij het uitschrijven van een meerjarenplanning: hoe beter onderbouwde omgevingsanalyse, hoe beter het werkveld in staat is om bepaalde vragen op de agenda te plaatsen en dus ook hoe groter de kans dat deze vragen vertaald worden in het gevoerde beleid.

In deze omgevingsanalyse worden per levensdomein enkele relevante, actuele cijfers samengebracht die een beeld brengen van de mate waarin er in onze stad aan zee sprake is van welzijn en armoede. Het ligt in de bedoeling deze cijfers de komende jaren verder te verfijnen en waar nodig aan te vullen. Deze kerncijfers kunnen het beleid ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes en worden bij voorkeur aangevuld met metingen omtrent de gerichte acties die genomen worden om de armoede terug te dringen.