Ontlenen slaapzakken

Hoofdthemas

Afsprakenkader ontlenen slaapzakken

Personen met een laag inkomen, sociale organisaties en scholen kunnen bij het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen gratis slaapzakken ontlenen voor de duur van een meerdaags vakantieverblijf, vakantiekamp of schoolreis van het gezin/ het kind. Je kan zonder afspraak langskomen in het Loket Onderwijs en Vrijetijdskansen (in het UiTloket). 

Wie

Individuen die een slaapzak willen ontlenen voldoen aan de voorwaarden van de UiTPAS aan kansentarief.

Sociale organisaties die een slaapzak willen ontlenen voor een lid/ resident voldoen aan de voorwaarden van de UiTPAS-groepspas aan kansentarief of zijn zelf UiTPAS-aanbieder (cf. jeugdbewegingen).

Scholen die een slaapzak willen ontlenen voor een leerling aanvaarden de Oostendse onderwijscheques als betaalmiddel op school.

Het gebruik van de slaapzak op naam van de organisatie/school is enkel toegestaan in het kader van begeleiding of toeleiding van mensen in armoede naar een meerdaags vakantieverblijf, vakantiekamp of schoolreis. Elk ander gebruik van de slaapzak buiten de context van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede is niet toegestaan.

Voorwaarden om een slaapzak te ontlenen:

Slaapzakken kunnen ontleend worden voor volgende activiteiten:

 • Schoolreis/ meerdaagse schooluitstap: de leerling moet in Oostende wonen en er naar school gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen buitengewoon basis- en secundair onderwijs die omwille van hun onderwijstype aangewezen zijn op een school buiten Oostende.
 • Vakantiekampen: de vakantieganger moet in Oostende wonen en lid/ resident zijn bij een Oostendse vrijetijdsvereniging/ sociale organisatie/ mutualiteit.
 • Vakantieverblijven via Rap op Stap en Iedereen Verdient Vakantie: de vakantieganger moet in Oostende wonen en een vakantiekamp of meerdaags vakantieverblijf boeken bij het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen.
 • Aanvragen voor andere kampen/reizen dan deze hierboven vermeld, worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen voor goedkeuring.

Er kan één slaapzak per kind ontleend worden.

Ontlenen

Ontlenen gebeurt bij het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen 
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T: 0800 1 8400
M: loketovk@oostende.be

We vragen om volgende documenten mee te brengen:

 • de identiteitskaart van de ontlener;
 • info over de uitstap, kamp of activiteit.

De individuele aanvrager legt daarnaast een van onderstaande documenten voor om het statuut of het gezinsinkomen aan te tonen (tenzij dit reeds gekend is bij het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen):

 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting1
 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • attest leefloon of equivalent leefloon (OCMW)
 • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (OCMW)
 • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (OCMW of advocaat)
 • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum)
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (FOD Sociale zekerheid)
 • voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)
 • een geldige UiTPAS aan kansentarief

De beschikbaarheid van de slaapzakken kan vooraf gecontroleerd worden door contact op te nemen met Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen. Dit gebeurt bij voorkeur via mail op loketovk@oostende.be 

Terugbrengen

De slaapzak kan uitgeleend worden voor de duur van het kamp (tot maximum drie weken). De slaapzak moet op de afgesproken dag teruggebracht worden naar het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen. Deze wordt overeengekomen bij het ophalen van de slaapzak.

Wie een slaapzak te laat terugbrengt, krijgt een boete. Dit gebeurt vanaf de openingsdag volgend op de afgesproken inleverdatum. De tarieven vindt je verder in dit afsprakenkader. Kan je niet aanwezig zijn op de afspraak voor het inleveren van de slaapzak? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen. Na het terugbrengen worden de slaapzakken steeds gratis gereinigd.

Aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de op uw naam uitgeleende slaapzakken. Ontleende slaapzakken mogen niet overgedragen, uitgeleend of verhuurd worden aan derden.

Voor je een slaapzak uitleent, controleer je die op volledigheid en beschadiging. Als er problemen zijn, verwittig je de medewerkers van het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen.

Door het ondertekenen van het afsprakenkader geef je te kennen dat je de slaapzak(ken) in goede staat hebt ontvangen. Het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de slaapzakken.

Verlies of beschadiging

Draag steeds zorg voor de slaapzak. Bij verlies of bij beschadigingen sta je zelf in voor het vergoeden van de schade. Het loket Onderwijs en Vrijetijdskansen bepaalt het verschuldigde bedrag aan de hand van de effectieve herstelkost. De slaapzakken die 12 werkdagen na de uiterste inleverdatum nog niet werden teruggebracht, worden beschouwd als definitief verloren. De tarieven worden toegepast zoals hieronder bepaald. Als de slaapzak later wordt teruggevonden, kan het betaalde bedrag niet teruggevraagd worden.

Tarieven

 • Ontlenen: gratis
 • Boete na uiterste inleverdatum: 2 euro per dag (maximum 23 euro)
 • Verlies: 23 euro

Overmacht en betwisting

Als er door overmacht geen slaapzak beschikbaar is op het moment van afhaling, kan er geen schadevergoeding gevraagd worden. Ook eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zoals elders gaan ontlenen of aankopen van slaapzakken, kan niet verhaald worden op het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen of het stadsbestuur Oostende.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.