Oostende herleeft: stevig herstelplan voor de Stad aan Zee

Oostende herleeft: stevig herstelplan voor de Stad aan Zee

De coronacrisis heeft ook Oostende hard getroffen. Veel Oostendenaars werden tijdelijk werkloos of verloren zelfs hun job. Voor mensen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, braken nog hardere tijden aan. Veel handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepen,... moesten noodgedwongen tijdelijk hun zaak sluiten.

Stad Oostende heeft een herstelplan gemaakt om de stad een doorstart te laten maken en iedereen - Oostendenaars, handelaars, verenigingen - een duwtje in de rug te geven. De stad aan zee zet in totaal zo’n 9 miljoen euro in voor een breed palet aan steunmaatregelen.

Voor alle Oostendenaars

Na de zomer krijgt elk Oostends gezin Oostendebonnen ter waarde van 60 euro, te besteden bij de lokale handelaars. Ook tweedeverblijvers krijgen per gezin diezelfde bonnen. We beschouwen hen immers als Oostendenaars, ze zijn erg belangrijk voor de heropleving van onze stad. Omdat de coronacrisis sommige mensen harder heeft getroffen, krijgen kwetsbare gezinnen 80 euro. Het gaat om iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds: mensen met een laag inkomen of bijvoorbeeld mensen met een zware beperking.

De Oostendebon helpt de stad op twee manieren. Enerzijds geven we de Oostendenaars, tweedeverblijvers en Oostendse handelaars iets terug voor de dienstverlening die ze hebben moeten missen. Anderzijds pompen we extra budget in onze lokale economie. Zo zetten we stevig onze schouders onder de heropleving van onze stad.

Voor onze ondernemers

Handelaars moesten langdurig sluiten en hebben vaak kosten gemaakt om coronaproof te kunnen heropenen. Elke handelszaak die verplicht moest sluiten, krijgt bonnen ter waarde van 100 euro om te spenderen bij andere Oostendse handelaars.

Ook de stad koopt lokaal: lokale leveranciers worden actief aangeschreven en we nemen initiatieven om aanbestedingen lokaal in de kijker te zetten. Als we zelf een relatiegeschenk geven, kiezen we steeds producten van onze lokale handelaars. We roepen al onze ondernemers op om hetzelfde te doen.

Voor de periode van de lockdown worden de terrasbelasting en de belasting op uithangborden geschrapt. Marktkramers en verkoopkramen krijgen de al betaalde belastingen terug voor periode dat hun kramen niet mochten staan. Ze krijgen ook de kans om een standplaats aan te vragen voor de nieuwe themagerichte markten in de stad, met een focus op lokale producten. Stad Oostende schrapt ook de retributies voor taxi’s en de betaling van de vergunning van de huurkoetsen wordt voor een half jaar geschrapt. De foorkramers betalen dit jaar uitzonderlijk geen promobijdrage en het foorcomité krijgt een extra tegemoetkoming.

Het Economisch Huis zet een e-commerce expert in om de Oostendse bedrijven bij te staan om versneld werk te maken van digitalisering: het ontwikkelen van een webshop, inzetten op digitaal betalen, enzovoort. Voor zelfstandigen in moeilijkheden komen er extra contactmomenten en ondersteuning. De samenwerking met Dyzo vzw wordt daarvoor versterkt.

Bedrijven die gehuisvest zijn in stadsgebouwen betalen voor de lockdown-maanden slechts de helft van de huur.

Voor kwetsbare Oostendenaars

Stad Oostende zal kwetsbare gezinnen helpen met extra budget voor leeflonen en aanvullende steun te bieden waar nodig. We verhogen het aanbod van tijdelijke noodopvang in het crisisnetwerk, in overleg met de hotelsector, de ziekenhuizen en de politie. We versterken ons team woonbegeleiders om alle Oostendenaars die in de problemen gekomen zijn met huisvesting snel te helpen.

De drempel om hulp te vragen moet zo laag mogelijk liggen. Maatschappelijk werkers zullen ook zelf meer de wijk in trekken. Het geplande wijklabo in Mariakerke wordt versneld opgestart en we organiseren extra contactmomenten in de ontmoetingscentra van zodra dit praktisch mogelijk is.

Voorkomen is beter dan genezen. Mensen die bij de stad aankloppen voor hulp én de mensen die we al hielpen in het verleden, zullen we proactief bevragen over andere mogelijke problemen (achterstallige facturen, hoge gezondheidskosten, gebrek aan digitale toegang…) Hoe eerder we ingrijpen, hoe beter we kunnen vermijden dat financiële problemen uit de hand lopen. Daarom zullen we meer mensen inzetten op schuldhulpverlening en budgetbeheer. Stad Oostende zelf zal soepel omgaan met afbetalingsplannen voor wie schulden heeft aan de stad. Afbetalingsplannen kunnen zo nodig ook heronderhandeld worden.

We werken verder aan het dichten van de digitale kloof, door voor nog meer laptops te zorgen voor kwetsbare gezinnen met kinderen die school lopen en voor goedkope toegang tot het internet. We organiseren een zomerschool om de leerachterstand van kinderen in kwetsbare gezinnen te beperken.

Tijdens de crisis sloegen alle voedselbedelingsinitiatieven de handen in elkaar, waardoor Oostende één van de weinige centrumsteden werd waar noodvoedselhulp geen enkele dag stopgezet werd. Deze samenwerking willen we verankeren in een voedseldistributieplatform waarbij alle organisaties die extreme armoede bestrijden met voedselhulp ondersteund worden door de stad.

De Sociale Noodlijn die werd opgericht in coronatijd maken we permanent. Hetzelfde geldt voor het gratis nummer 0800 1 8400. Een duidelijk aanspreekpunt bleek immers een grote meerwaarde. We vinden het logisch dat mensen in moeilijkheden ook in het weekend bij de stad terecht kunnen.

Fietstaxi’s brengen minder mobiele mensen naar hun bestemming. Het opgestarte buddyproject voor mensen met een beperking wordt duurzaam verdergezet.

Voor onze verenigingen

De meeste verenigingen krijgen subsidies die berekend worden op basis van de activiteiten die ze organiseren. Door corona zijn veel activiteiten niet kunnen doorgaan. We behouden echter het totaalbedrag aan jaarlijkse subsidies en zullen ons voor de berekening baseren op de werking van de vorige jaren. Verenigingen kunnen daarenboven extra ondersteuning aanvragen voor het inkomensverlies dat ze geleden hebben door de annulering van hun evenementen.

De cultuur-, sport- of jeugdverenigingen die niet beschikken over stedelijke infrastructuur kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen of afbetalingen van hun leningen tijdens de sluitingsperiode. Ze kunnen ook een terugbetaling aanvragen voor de kosten van het coronaproof maken van hun lokalen of gebouwen.

De Oostendse jeugdverenigingen zijn zeer laagdrempelig en vragen heel beperkt lidgeld aan onze kinderen en jongeren. Ze krijgen daarom van de stad 10 euro extra per lid en ook nog eens 10 euro ondersteuning per deelnemer aan een jeugdkamp. De stad lever desinfecterende sprays en alcoholgels voor de organisaties die op kamp gaan.

Cultuurverenigingen die activiteiten organiseren deze zomer kunnen extra steun krijgen. Alle vrijetijdsverenigingen die met een open activiteit actief deelnemen aan de Maand van de Vrije Tijd in september, ontvangen eenmalig 100 euro. Sportverenigingen krijgen de kans om de vorming van Mfactor te volgen om verder te professionaliseren.

Stad Oostende heeft de cultuurpartners gevraagd om een aangepast programma uit te werken voor de zomer. We bieden de nodige financiële én materiële ondersteuning om ‘Zomer in O’ mogelijk te maken.

We promoten de Uitpas, de vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten kunt deelnemen. We trekken nieuwe verenigingen aan om de UiTPAS te introduceren zodat meer mensen genieten van het ruime aanbod in onze stad. Het kansentarief van UitPAS voor kwetsbare doelgroepen wordt verder gepromoot. Zo hebben ook zij toegang tot betaalbare vrijetijdsactiviteiten.

Voor ons toerisme

Toerisme is ontzettend belangrijk voor Oostende en kreeg door de coronacrisis een flinke knauw. We investeren daarom stevig in de heropstart.

De hotels betalen geen verblijfstaks voor de lockdown-maanden en krijgen voor de rest van het jaar een verlaging (zodat ze in totaal 500.000 euro minder betalen). We lanceren een #loveoostende-arrangement, waarbij mensen tot 48 uur voor aankomst kunnen annuleren en een goodie bag krijgen op elke kamer. Wie een hotel boekt deze zomer, krijgt bovendien een terugkomvoucher van 25 euro bij een boeking in het najaar. Een gelijkaardige actie deden we al voor het restaurantbezoek, waar je bij aankoop van 100 euro restocheques een waarde kreeg van 125 euro.

Op de website visitoostende.be komt een Goedgepland-tool om je bezoek naar Oostende optimaal te plannen.

Verder komt er een communicatiecampagne om alle troeven van de Stad aan Zee in de verf te zetten en mensen te overtuigen naar Oostende te komen. Deze zomer is er elke maandagavond de talkshow Hotel Marcel, waarin Marcel Vanthilt bekende ambassadeurs van onze stad te gast heeft, uitgezonden via Facebook live. Er werd een uitgebreid recreatief programma gemaakt voor de zomer, met focus op spreiding over de hele stad (Q-Hotspot, Rikki, Crystal Ship, Familiezoektocht, Groen Lint…).

In het najaar komt er nog een intensieve mediacampagne om ook na het hoogseizoen mensen te overtuigen om Oostende te bezoeken.

Voor onze stad

We maken een prioriteit van de strijd voor netheid. Onze stad heeft nood aan een grote opkuisbeurt. Zowel onze inwoners als onze bezoekers verdienen een propere stad. We zetten daarvoor deze zomer dertig tijdelijke werkkrachten in. Tegelijk maken we versneld werk van betere handhaving. Wie sluikstort - of het nu zwerfvuil, sigarettenpeuken of hondenpoep is - riskeert zware boetes.

Ons stadspersoneel heeft de afgelopen maanden het beste gegeven van zichzelf. Dat terwijl ook zij zich moesten aanpassen aan een andere manier van werken en sommigen zelfs volledig nieuwe taken op zich namen. We omarmen de flexibele manier van werken die corona met zich meebracht, met onder meer thuiswerk en veel ruimere glijdende uren. We zullen die flexibiliteit na de crisis maximaal behouden. Niet enkel voor administratieve functies, we bekijken ook hoe we een flexibele werkgever kunnen zijn voor onze personeelsleden met een uitvoerende job.

HERSTELPLAN: Voor Oostende

Voor alle Oostendenaars

 • Oostendebon
 • Oostendse gezinnen en tweedeverblijvers (60 euro)
 • Kwetsbare Oostendse gezinnen (80 euro)

Gerealiseerd

 • Organisatie Zomer 2020 (spreiding, recreatie, crowd control…)
 • Zomerteam
 • Organisatie winkelstraten/inrichting openbaar domein
 • Geen inning belastingen tot en met eind mei
 • Coronacommunicatie (website, DGK, bakens, Beweeg in je buurt-brochures…)
 • Gratis 0800-nummer
 • Digitaal rouwregister
 • Speelpleinwerking, sportkampen en BKO anders georganiseerd
 • Verlenging beurtenkaarten en abonnementen
 • Grote mondmaskeractie
 • Triagecentrum/testcentrum
 • Zomer in O (cultuur, gratis in de wijken)

Voor onze bedrijven

 • Oostendebon voor handelaars die verplicht moesten sluiten (100 euro)
 • Stad koopt lokaal
 • Kwijtschelden van belastingen gedurende de periode van de lockdown
 • Terrasbelasting
 • Uithangborden
 • Standgeld markten
 • Marktkramers krijgen extra standplaatsen op alternatieve en/of themagerichte markten (extra focus op lokale producten)
 • Foorkramers betalen geen promobijdrage en krijgen tegemoetkoming aan het foorcomité
 • Schrappen van retributies taxi’s en betaling van vergunning huurkoetsen
 • E-commerce coah voor versnelde uitrol digitalisering (webshops, digitaal betalen)
 • Versterking werking Dyzo vzw voor zelfstandigen in moeilijkheden, met bijkomende contactmomenten
 • Vermindering huur met 50% tijdens lockdown voor stadspanden

Gerealiseerd

 • Kosteloze uitbreiding terrassen + reclame toegelaten op parasols en meubilair
 • Hoffelijkheidsakkoord
 • Security in Langestraat tot eind augustus
 • 24/24u 7/7 permanentie binnen EHO
 • Begeleiding veilige heropstart – groepsaankoop beschermingsmateriaal – bezoek (op afstand) van de coördinator – ter beschikking stellen van visuals
 • Constant informeren – begeleiding vragen bovenlokale steunmaatregelen en verschaffen van hulp
 • Veilige heropstart winkelstraten waarbij live kan gepland worden
 • Administratieve vereenvoudiging noodhulp zelfstandigen sociaal huis
 • Acties die het ondernemersvertrouwen moeten doen behouden: vaderdagactie, moederdagactie, paasactie, actie kappers, actie ik koop in Oostende, private shopping, etc.
 • 3 eerste financiële steunmaatregelen
 • Aanmoedigen van take-away en delivery met een platform dat nog steeds dagelijks geactualiseerd wordt
 • Beleving in winkelstraten

Voor kwetsbare Oostendenaars

 • Extra budget voor aanvullende steun en leefloon
 • Bijkomende capaciteit psychosociale ondersteuning en noodopvang in crisisnetwerk
 • Extra tijdelijk personeel om te helpen bij woonproblematiek
 • Contactmomenten maatschappelijk werkers in OC’s
 • Maatschappelijk werkers op stap
 • Versnelde oprichting wijklabo Mariakerke
 • Proactieve screening bij alle gekende en nieuwe aanvragen
 • Focus op rechtenverkenning voor alle Oostendenaars  
 • Extra personeel voor schuldhulpverlening en budgetbeheer (ook in OC’s)
 • Digitale kloof dichten (laptops + internettoegang voor kwetsbare gezinnen)
 • Zomerschool
 • Bijkomende investeringen in duurzaam vrijetijdsmateriaal voor kwetsbare gezinnen
 • Permanent behouden van Sociale Noodlijn
 • Noodvoedselhulp ondersteunen via voedselplatform
 • Beschermingsmateriaal via de voedselbedeling verspreiden
 • Fietstaxi’s aan station om minder mobiele mensen veilig op hun bestemming te brengen
 • Duurzame verderzetting van buddyproject

Gerealiseerd

 • Aankoop beschermingsmateriaal
 • Sociale Noodlijn + mailadres noodlijn@oostende.be
 • Coördinatie voedselbedeling
 • Knutselpakketten uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen
 • Stoepbezoeken door straathoekwerkers
 • Opvolging kwetsbare kinderen door brugfiguren
 • Project Taalcontact om tijdens lockdown Nederlands te onderhouden bij anderstalige kinderen
 • Ondersteuning scholen bij heropstart en noodopvang door BKO
 • Platform voor vrijwilligers ‘Oostende helpt’
 • Belronde 80-plussers
 • Inzameling laptops (250 leerlingen geholpen)
 • Instap Fonds ter bestrijding van uithuiszetting
 • Doorgroeihuis coronaproof + samenwerking met CAW rond opvangproblematiek
 • Buddyproject voor mensen met een beperking
 • Info rond corona beschikbaar in gebarentaal
 • Venstermaskers voor mensen met een beperking
 • Plaats om te studeren
 • Flexibele opvang (voor zorgverstrekkers)

Voor onze verenigingen

 • Alle verenigingen behouden subsidies los van activiteiten
 • Extra ondersteuning voor geleden inkomensverlies door annulering activiteiten
 • Verenigingen die niet van stedelijke infrastructuur genieten
 • Tussenkomst mogelijk van huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen, of afbetalingen van hun leningen tijdens de periode van sluiting door COVID-19
 • Terugbetaling van de kosten van het coronaproof maken van hun lokalen/gebouwen
 • Jeugdverenigingen
 • Ondersteuning van 10 euro per lid (aangezien geen fundraising events)
 • Ondersteuning van 10 euro per deelnemer aan jeugdkamp
 • Desinfecterende sprays en gels aankopen voor organisaties die op kamp gaan
 • Cultuurverenigingen die activiteiten organiseren in de zomer kunnen steun krijgen
 • Eenmalig 100 euro steun voor activiteiten in september (maand van de vrijetijd)
 • Tussenkomst in vorming voor sportverenigingen
 • Promoten Uitpas en nieuwe verenigingen aantrekken

Gerealiseerd

 • Zomer in O
 • Tickets: oproep om ticket te schenken
 • Samenwerking met cultuuractoren: voorstellingen aan de Oostendse WZC  

Voor ons toerisme

 • City taks: geen taks van 13 maart tot en met eind juni + verlaging rest van 2020
 • Kom terug voucher - 25€ korting in okt/nov/dec
 • Love Oostende arrangement (goodie bag, korting op tickets, zomerplan)
 • Marketing en communicatie: Hotel Marcel etc
 • Goed gepland: tool op visitoostende.be
 • Recreatie (Q-Hotspot, Rikki, Crystal Ship, Familiezoektocht, Groen Lint…)
 • Cultuur (Ensorhuis, expo FFO, expo Permeke)
 • Campagne najaar

Gerealiseerd

 • Actie Rest’O’Cheques 4 + 1 gratis
 • Welkom Terug campagne met ondernemers