Openbaar onderzoek 'RUP Nieuwe Stad' van start

In 2019 startte Stad Oostende in samenwerking met twee sociale huisvestingsmaatschappijen de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Nieuwe Stad. Na diverse fasen is het openbaar onderzoek nu van start gegaan. Het onderzoek loopt nog tot 12 mei 2022.

Stad Oostende maakt, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen de Gelukkige Haard en de Oostendse Haard, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gemRUP) op voor der zone van Nieuwe Stad in de wijk Stene.

Sociale huisvesting in groen kader

Het doel van de RUP Nieuwe Stad is om de bestaande sociale huisvesting binnen een eigentijds kader te herbouwen met deels aangepaste typologieën en alternatieve voorzieningen. Uit onderzoek bleek dat renovatie geen evidentie is, noch ecologisch, noch economisch noch naar het respecteren van hedendaagse normen toe.

Daarom werd beslist om over te gaan tot een volledige heropbouw van de site waarbij het totaal aantal inwoners van het gebied in grote mate gelijk blijft. Bijzondere aandacht gaat naar het beperken van verhardingen, stimuleren van alternatieve verplaatsingswijzen en het creëren van een groen kader.

Diverse fasen

Zoals gewoonlijk bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, doorloopt het traject een aantal fasen. Na de goedkeuring van een start- en procesnota in juni 2019 was er een publieke raadpleging met infomoment, dat plaatsvond tussen juli en september 2019.

Daarna volgden de scopingsnota, van april tot november 2020, waarbij in de plenaire vergadering het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, werden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. 

De presentatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwe Stad, dat plaatsvond op 28 augustus 2019 vind je hieronder. 

RUP Nieuwe Stad presentatie

Voorlopige vaststelling

Momenteel bevindt het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Nieuwe Stad' zich in de fase 'voorlopige vaststelling'. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad van februari 2022. Deze documenten maken nu deel uit van een openbaar onderzoek dat startte op 14 maart en eindigt op 12 mei 2022.

Meer info op www.oostende.be/nieuwestad. Burgers kunnen opmerkingen formuleren via ruimtelijkeplanning@oostende.be ter attentie van de GECORO Oostende.  

Gepubliceerd op donderdag 31 maart 2022 16.41 u.