Openbaarheid van bestuur

Digitale aanvraag:

Openbaarheid van bestuur


Met het decreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur werd een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de relatie tussen de burger en de overheid. In dit decreet wordt één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus.

Het decreet maakt een onderscheid tussen passieve en actieve openbaarheid.

1. Passieve openbaarheid

Het algemene principe van de passieve openbaarheid is eigenlijk grondwettelijk bepaald. Artikel 32 van de Grondwet zegt immers dat "ieder het recht heeft elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134."

Dit houdt dus in dat het Stadsbestuur verplicht is om aan wie daarom verzoekt de gewenste bestuursdocumenten openbaar moet maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen en er een afschrift van te overhandigen.

Krachtens artikel 32 van de Grondwet kan de principiƫle openbaarmaking van bestuursdocumenten enkel geweigerd worden in geval van uitzonderingen en bij beperkingen die bij wet, decreet of ordonnantie zijn opgelegd. De uitzonderingen kunnen formeel van aard zijn (kennelijk onredelijk, te algemeen, het document is onvolledig of niet af) of inhoudelijk (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

De aanvraag om inzage gebeurt schriftelijk (brief, fax of mail) en wordt genoteerd in een register dat de dienst Bestuurszaken bijhoudt.

2. Actieve openbaarheid

Wat de actieve openbaarheid betreft, stelt het decreet als algemeen principe voorop dat het Stadsbestuur de plicht heeft om de bevolking systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voor te lichten over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening.

Concreet legt het decreet enkele verplichtingen op. Zo moet de Gemeenteraad een communicatieambtenaar aanstellen die belast is met de voorbereiding en de realisatie van het communicatiebeleid. Er moet duidelijke wegwijsinformatie ter beschikking van de bevolking staan. En elke brief die uitgaat van het Stadsbestuur moet de naam, de hoedanigheid, het adres en het telefoonnummer bevatten van diegene die meer inlichtingen kan verstrekken over het dossier.

http://openbaarheid.vlaanderen.be/

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.