Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Hoofdthemas

Voor elke ontgraving is een voorafgaand verlof van de Burgemeester vereist. De aanvraag moet schriftelijk gedaan worden door een persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.

Indien nodig zullen de stadsdiensten de vernieuwing van de kist voorschrijven.

Het verlof tot ontgraving zal derhalve geweigerd worden indien het de bedoeling is:

  • door het verzamelen van de gebeenten of urnen een plaats vrij te maken voor een bijkomende teraardebestelling in dezelfde concessie;
  • het in een grafkelder begraven lijk over te brengen naar een concessie in grond of naar een niet-vergund graf;
  • het in een concessie begraven lijk of urne over te brengen naar een andere concessie van kortere duur of naar een niet-vergund graf.

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Kostprijs

Kosten

De aanvrager betaalt alle kosten voor de opgraving. Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen bepaalt het tarief.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.