Waarvoor kan je een afspraak maken met de dienst Burgerzaken team Andere Nationaliteiten

Kort Verblijf (minder dan 3 maanden) – Aanmelden

Elke burger met een andere nationaliteit is verplicht zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft tenzij

  • hij in een ziekenhuis verblijft
  • hij opgesloten werd
  • hij op hotel verblijft

Een niet EU-onderdaan ontvangt een aankomstverklaring (bijlage 3)
Een EU-onderdaan ontvangt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter)

Maak een afspraak: kort verblijf - aanmelden

[Meer info]


Lang Verblijf (meer dan 3 maanden) - EU/NIET EU - Afgifte bewijsstukken

U heeft een aanvraag gestart tot het verkrijgen van een verblijf van meer dan 3 maanden (bijlage 19/19ter/41bis...) en moet nog bewijsstukken ifv de aangevraagde hoedanigheid binnen brengen.

of

U bent in het bezit van een A-kaart en moet bewijsstukken binnenbrengen voor de aanvraag tot verlenging.

Maak een afspraak: lang verblijf - afgifte bewijsstukken


Lang Verblijf (meer dan 3 maanden) - Niet-EU – Aanmelden

U bent een niet EU-onderdaan en wenst een aanvraag te doen tot een verblijf van meer dan 3 maanden of u bent in het bezit van een L-visum.

Maak een afspraak: lang verblijf - aanmelden

Lang Verblijf (meer dan 3 maanden) - EU - Inschrijving

U bent een onderdaan van de Europese Unie en wenst een aanvraag te doen tot verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister (bijlage 19)

Maak een afspraak: lang verblijf - inschrijving

[Meer info]


Asiel - Erkenning vluchtelingstatus – Registratie

U bent erkend als vluchteling en hebt reeds de attesten ontvangen van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS)

Maak een afspraak: (asiel) erkenning vluchtelingenstatus - registratie

Asiel - Aankomst te Oostende – Aangifte

U heeft een aanvraag tot asiel ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken  (DVZ) in Brussel, u bent in het bezit van een bijlage 26, en wenst zich te laten registreren in de Stad.

Maak een afspraak: (asiel) aangifte aankomst in Oostende

[Meer info]


AI (Attest van Immatriculatie) of Bijlage 35 – Verlengen

U bent in het bezit van een attest van immatriculatie (oranje kaart) of van een bijlage 35 waarvan de geldigheid is verlopen. Er is nog ruimte op de kaart voor verlenging van de geldigheidsduur.

Maak een afspraak: verlengen

AI (Attest van Immatriculatie) of bijlage 35 – Aanvraag

U dient in het bezit te worden gesteld van een attest van immatriculatie (oranje kaart) of bijlage 35.

Maak een afspraak: aanvraag

[Meer over het Attest van Immatriculatie]


Machtiging tot vestiging/Duurzaam verblijf – Aanvraag

  • U bent in het bezit van een B-kaart en wenst een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een K-kaart (aanvraag machtiging tot vestiging – bijlage 16).
  • U bent in het bezit van een EU of F-kaart en wenst een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een EU+ of F+ kaart (aanvraag duurzaam verblijf – bijlage 22)

Maak een afspraak: aanvraag machtiging tot vestiging/duurzaam verblijf


Verblijfsrecht – Informatievraag

U wenst algemene informatie te bekomen in verband met de vreemdelingenwetgeving.

Maak een afspraak: informatievraag m.b.t. verblijfsrecht


Elektronische verblijfskaart – Afhalen

U heeft reeds een A,B,H,K,L,EU, EU+, F of F+ kaart aangevraagd, u heeft de pin/puk codes ontvangen en moet de kaart komen afhalen.

Maak een afspraak: afhalen verblijfskaart

Elektronische verblijfskaart – Verlengen / Aanvragen duplicaat.

U bent in het bezit van een A,B,H,K,L,EU,EU+,F of F+ kaart waarvan de geldigheidsdatum binnenkort verstrijkt.

U bent uw elektronische verblijfskaart verloren en wenst een duplicaat aan te vragen.

Maak een afspraak: verlengen verblijfskaart

[Info en prijzen Elektronische verblijfskaart]


Verblijfsbewijs niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar

U bent gemachtigd tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België en wenst een verblijfsbewijs te verkrijgen voor uw zoon of dochter jonger dan 12 jaar.

Maak een afspraak: verblijfsbewijs niet-EU kinderen jonger dan 12 jaar


Beslissing DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) – Betekening

U heeft van de vreemdelingendienst van de Stad een uitnodiging ontvangen voor de betekening van een beslissing die werd genomen met betrekking tot uw verblijfsrecht.

Maak een afspraak: betekening beslissing dienst Vreemdelingenzaken


Arbeidskaart

U wenst informatie over de aanvraag van een arbeidsvergunning en arbeidskaart bij de Vlaamse overheid.

[Meer over de arbeidskaart]


Uittreksel Strafregister – Aanvraag

U wenst een uittreksel te verkrijgen uit het strafregister voor de periode vanaf de dag waarin u geldig in België verblijft.

Maak een afspraak: aanvraag uittreksel strafregister


Verbintenis tot tenlasteneming – Aanvraag

U wenst als garant uw handtekening te laten legaliseren op het document ‘Verbintenis tot tenlasteneming’ (bijlage 3bis)

Maak een afspraak: verbintenis tot tenlastenneming


Adreswijziging – Aangifte

U bent verhuisd naar Oostende of u bent verhuisd naar een ander adres in Oostende en dient hiervan aangifte te doen.

Maak een afspraak: aangifte adreswijziging voor burgers met een andere nationaliteit


Attesten – Aanvraag

U bent ingeschreven in Oostende en wenst een attest van woonst, een attest van samenstelling gezin of een ander attest te verkrijgen.

Maak een afspraak: aanvraag attesten


Wijziging identiteitsgegevens

Maak een afspraak: wijziging identiteitsgegevens


[Meer info over de dienst Burgerzaken team Andere Nationaliteiten]


Reisdocument/paspoort

Maak een afspraak: reisdocument voor niet-Belgen

[reisdocument voor niet-Belgen: meer info]

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.