Premie voor huren eerste woning (gewijzigd reglement)

Premie voor huren eerste woning (gewijzigd reglement)

Hoofdthemas

Premie in de vorm van een tussenkomst in de huurkost voor een eerste huurwoning

 

Waarover gaat dit?

Om jonge personen en jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in het huren van een eerste woning na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende, wordt (binnen de grenzen van het voorziene krediet op het stedelijke budget) een premie toegekend, als tussenkomst in de huurkosten. Deze premie is bedoeld voor wie op het grondgebied van Oostende voor de eerste keer een woning huurt.

Voor wie?

 • Voor alleenstaanden of voor feitelijk of wettelijk samenwonenden (met of zonder gezinslast) met beperkte financiële mogelijkheden die een eerste woning huren in Oostende na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende. Deze huurwoning is de hoofdverblijfplaats (bevolkingsregister) van de aanvrager (en eventuele partner).
 • Feitelijk of wettelijk samenwonenden moeten de aanvraag samen indienen. Premie kan geen tweede maal worden toegekend aan één van beide partners.
 • De aanvrager (en eventuele partner) is een natuurlijke persoon die meerderjarig is, maar jonger dan 25 jaar, op het ogenblik dat het huurcontract wordt gesloten.
 • De aanvrager (en eventuele partner) was nog nooit eigenaar en/of mede-eigenaar, beschikte nog nooit over volle eigendom of volledig vruchtgebruik en huurde nooit eerder (noch binnen, noch buiten Oostende).
 • De aanvrager (en eventuele partner) is geen bloed- of aanverwant van de eigenaar en/of mede-eigenaar van de woning tot en met de derde graad.
 • Minstens één van de partners, gerekend vanaf sluiting van het huurcontract, woonde minstens 10 jaar onafgebroken in Oostende.
 • Het netto belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag van de betrokkenen bedraagt maximum 37.276,00 euro, vermeerderd met 2.084,00 euro per persoon ten laste (inwonend minderjarig kind of waarvoor aanvrager kinderbijslag of wezentoelage ontvangt).

Voor welke woningen?

 • Een huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin in Oostende, die als hoofdverblijfplaats door de aanvrager(s) wordt gebruikt.
 • Het huurcontract betreft een geregistreerd huurcontract van minstens één jaar, dat onder de huurwetgeving valt. De verhuurder is verplicht het huurcontract te laten registreren bij het bevoegde Registratiekantoor. De huurder kan dit eventueel laten registreren, maar is hiertoe niet verplicht.
 • Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke verordening op de kamers komen niet in aanmerking.
 • Sociale huurwoningen komen ook niet in aanmerking.
 • De huurwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode en mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.
 • De huurwoning moet voldoende groot zijn om een gezin te huisvesten.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Premie bedraagt twee maanden huurwaarborg met een maximum van 1.000,00 euro. Deze premie wordt op rekening van de aanvrager gestort. Opgelet! De storting gebeurt niet vooraf maar pas ná de goedkeuring van de premieaanvraag.
 • Naast de twee maanden huurwaarborg ontvangt de aanvrager ook een huursubsidie van 100,00 euro per maand gedurende 12 maanden en dit op rekening van de aanvrager.

Voorwaarden?

 • Premie wordt slechts verleend indien voldoende kredieten beschikbaar.
 • De woning moet uiterlijk binnen de drie maanden na de aanvang van het huurcontract permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Domiciliëring is een voorwaarde.
 • De maandelijkse huurprijs bedraagt maximaal 650,00 euro (niet-geïndexeerd, inclusief vaste kosten).
 • Het huurcontract is voor minstens één jaar afgesloten.
 • De woning moet voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en daarvoor is een woningonderzoek nodig. Voor meer uitleg over dit proces zie productfiche ‘woonkwaliteit’. Er moet hierbij echter geen aparte aanvraag tot onderzoek meer gebeuren, gezien dit impliciet in de voorwaarde van de premieaanvraag zit vervat.
 • Op het ogenblik van het onderzoek naar de woningkwaliteit van de huurwoning zal een woonbegeleider samen met de huurder een traject van rechtenverkenning opstarten zodat de huurder maximaal van de bestaande ondersteuningsmaatregelen gebruik kan maken. Zes maanden na de datum van het toekennen van de premie zal de woonbegeleider opnieuw met de huurder afspreken om de situatie in te schatten en indien nodig de begeleiding op te drijven. Eén jaar na de datum van het toekennen van de premie zal de woonbegeleider opnieuw met de huurder afspreken om na te gaan of de huurder nood heeft aan verdere ondersteuning en begeleiding. Indien de huurder niet alle afspraken met de woonbegeleider nakomt, zal de premie niet langer uitbetaald worden.

Procedure

1. Aanvraag indienen, door middel van het standaard aanvraagformulier, of via het digitaal formulier kan zodra het huurcontract is getekend en dit tot maximum zes maanden na ondertekening ervan. De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 • Geregistreerd huurcontract
 • Geregistreerde plaatsbeschrijving
 • Attest(en) van woonst met historiek alle adressen (kan je hier meteen digitaal aanvragen)
 • Attest(en) geen andere woongelegenheid (aan te vragen aan het Registratiekantoor van FOD Financiën, Vrijhavenstraat 1)
 • Aanslagbiljet(ten) personenbelasting van twee jaar voor de aanvraag (bijv. aanvraag ingediend in 2020 = inkomen 2018)

Mogelijkheden om in te dienen:

2. Premie wordt toegekend op basis van het voorleggen van alle vereiste stukken en de woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode.

3. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden werd voldaan wordt de aanvrager hiervan verwittigd (dienst Wonen).

Verbintenis van de aanvrager

De aanvrager geeft toestemming aan de Stad om alle onderzoeken te verrichten voor de gegevenscontrole. Weigering hiertoe of opgave van onjuiste gegevens of niet voldoen aan de voorwaarde van bewoning brengt verval van de premie mee. Alles wordt dan integraal teruggevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.

De aanvrager engageert zich om de huurwoning als goede huisvader te bewonen. Hij moet de maandelijkse huur stipt betalen en de woning goed onderhouden. Gebeurt dit niet, dan wordt de subsidie integraal terug gevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.

De aanvrager zal de drie afspraken met de woonbegeleider nakomen. Zo niet zal de uitbetaling van de premie stopgezet worden. 

Meer informatie?

Lees het gemeentelijk reglement hieronder na.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de dienst Wonen: Afspraak met de dienst Wonen