Premie voor huren eerste woning

Premie voor huren eerste woning

Hoofdthemas

Premie in de vorm van een tussenkomst in de huurkost voor een eerste huurwoning

Waarover gaat dit?

Ben je een jonge Oostendenaar (of jong Oostends gezin) en sta je op punt om het ouderlijk huis te verlaten? Ga je voor het eerst een woning huren op het grondgebied van Oostende? Dan kan je bij Stad Oostende een premie krijgen in de vorm van een tussenkomst in de huurkosten. 

Voor wie?

 • Voor alleenstaanden, feitelijk- of wettelijk samenwonenden (met of zonder gezinslast) met beperkte financiële middelen die een eerste woning huren in Oostende, na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende. Deze huurwoning is de hoofdverblijfplaats (bevolkingsregister) van de aanvrager (en eventuele partner).
 • Feitelijk- of wettelijk samenwonenden moeten de aanvraag samen indienen. De premie kan slechts één keer worden toegekend aan beide partners.  
 • De aanvrager (en eventuele partner) is een natuurlijke persoon, meerderjarig, en jonger dan 25 jaar op het ogenblik dat het huurcontract wordt gesloten.
 • De aanvrager (en eventuele partner) was nog nooit eigenaar en/of mede-eigenaar, beschikte nog nooit over volle eigendom of volledig vruchtgebruik en huurde nooit eerder (noch binnen, noch buiten Oostende).
 • De aanvrager (en eventuele partner) is geen bloed- of aanverwant (tot de derde graad) van de eigenaar en/of mede-eigenaar van de woning.
 • Minstens één van de partners woonde minstens 10 jaar onafgebroken in Oostende. Dit gerekend vanaf afsluiting van het huurcontract.
 • Het netto belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag van de betrokkenen bedraagt maximum 37.276,00 euro, vermeerderd met 2.084,00 euro per persoon ten laste (inwonend minderjarig kind of waarvoor aanvrager kinderbijslag of wezentoelage ontvangt).

Voor welke woningen?

 • Een huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin in Oostende. De woning is de hoofdverblijfplaats van de aanvrager(s).
 • Het huurcontract is een geregistreerd huurcontract van minstens één jaar, dat onder de huurwetgeving valt. De verhuurder is verplicht het huurcontract te laten registreren bij het bevoegde Registratiekantoor. De huurder kan dit vrijblijvend laten registreren.
 • Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke verordening op de kamers komen niet in aanmerking.
 • Sociale huurwoningen komen ook niet in aanmerking.
 • De huurwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode en mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.
 • De huurwoning moet voldoende groot zijn om een gezin te huisvesten.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt twee maanden huurwaarborg met een maximum van 1.000,00 euro. Deze premie wordt op de bankrekening van de aanvrager gestort. Opgelet! De storting gebeurt pas ná goedkeuring van de aanvraag.
 • De aanvrager ontvangt naast de twee maanden huurwaarborg ook een huursubsidie van 100,00 euro per maand gedurende 12 maanden. Dit wordt op de bankrekening van de aanvrager gestort.

Voorwaarden?

 • De premie wordt slechts verleend zolang er voldoende kredieten beschikbaar zijn.
 • De woning moet uiterlijk drie maanden na de aanvang van het huurcontract permanent door de aanvrager en zijn gezin bewoond worden. Domiciliëring is dus een voorwaarde.
 • De maandelijkse huurprijs bedraagt maximaal 650,00 euro (niet-geïndexeerd, inclusief vaste kosten).
 • Het huurcontract is voor minstens één jaar afgesloten.
 • De woning moet voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en daarvoor is een woningonderzoek (Meer info hier) nodig. Je hoeft voor het woningonderzoek geen aparte aanvraag indienen. 
 • Het onderzoek naar de woningkwaliteit van de huurwoning loopt samen met een traject van rechtenverkenning. Een woonbegeleider zal onderzoeken hoe de huurder maximaal van de bestaande ondersteuningsmaatregelen gebruik kan maken.
 • De woonbegeleider zal zes maanden later, samen met de huurder , de situatie evalueren. Indien nodig wordt de begeleiding opgedreven. Eén jaar later gebeurt dit opnieuw. Er wordt nagegaan of de huurder verdere ondersteuning en begeleiding nodig heeft. De huurder moet alle afspraken met de woonbegeleider nakomen. Gebeurt dit niet, dan wordt de premie niet verder uitbetaald.

Procedure

 1. Een aanvraag indienen kan zodra het huurcontract getekend is en dit tot maximum zes maanden na ondertekening.

Voeg volgende bewijsstukken aan de aanvraag toe: 

 • Geregistreerd huurcontract
 • Geregistreerde plaatsbeschrijving
 • Attest(en) van woonst met historiek van alle adressen (kan je hier meteen digitaal aanvragen)
 • Attest(en) geen andere woongelegenheid (aan te vragen via MyMinfin)
 • Aanslagbiljet(ten) personenbelasting van twee jaar voor de aanvraag (bijvoorbeeld: aanvraag ingediend in 2020 = aanslagbiljet van 2018)
 • Attest geen eigendom (aan te vragen via MyMinfin)

Er zijn drie mogelijkheden om de aanvraag in te dienen:

2. Premie wordt toegekend op basis van het voorleggen van alle vereiste bewijsstukken. De woning moet aan de normen van de Vlaamse Wooncode voldoen.

3. De aanvrager wordt verwittigd eens er is vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Verbintenis van de aanvrager

De aanvrager geeft toestemming aan Stad Oostende om te controleren of de gegevens die zijn opgegeven, correct zijn.

De (aanvraag voor) premie vervalt als:

 • De aanvrager niet toestemt dat Stad Oostende de gegevens controleert
 • De gegevens onjuist zijn
 • De voorwaarde van bewoning niet wordt gerespecteerd. 

 Alles wordt dan integraal teruggevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.

De aanvrager engageert zich om de huurwoning als goede huisvader te bewonen. Hij moet de maandelijkse huur stipt betalen en de woning goed onderhouden.

Gebeurt dit niet, dan wordt de subsidie integraal terug gevorderd vermeerderd met 150,00 euro administratiekosten.

De aanvrager moet de drie afspraken met de woonbegeleider nakomen. Gebeurt dit niet, dan wordt de uitbetaling van de premie stop gezet. 

Meer informatie?

Lees het gemeentelijk reglement hieronder na.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de dienst Wonen: Afspraak met de dienst Wonen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.