Subsidies - Oostende Mondiaal

Oostende is solidair met het Zuiden en voorziet jaarlijks een budget voor ondersteuning van projecten in het Zuiden.

De subsidie is bedoeld voor Oostendse Noord-Zuidorganisaties en verenigingen die een project willen ondersteunen of opzetten.


Voortaan wordt het subsidiedossier enkel nog digitaal ingediend.

Stap 1 - Registreer op Mijn Oostende

Registreer of log in op www.oostende.be/mijnoostende

Abonnee van onze nieuwsbrieven?

Als abonnee van onze nieuwsbrieven ben je automatisch al geregistreerd op ‘Mijn Oostende’. Als je niet zeker bent wat je paswoord was, dan kan je dat via de inlogpagina gemakkelijk opnieuw opvragen. Dan kan je zelf een nieuw paswoord verzinnen.

Stap 1 - Registreren


Stap 2 - Beheer een vereniging

Verenigingen vinden op 'Mijn Oostende' een platform om een eigen pagina te beheren en kunnen er nieuws en algemene info kwijt over de eigen initiatieven.

Vooraleer je aan de slag kan gaan, moeten wij weten welke vereniging jij wil beheren. Vraag de beheerrechten aan via ‘Mijn Vereniging’.

Stap 2 - beheer/selecteer jouw vereniging


Stap 3 - De algemene gegevens van je vereniging aanvullen

Dit wellicht de belangrijkste stap!

Van zodra de beheerrechten werden toegekend, kan je de gegevens van je eigen vereniging aanvullen en actualiseren via ‘Mijn Vereniging’.

Deze stap is belangrijk omdat deze algemene gegevens van jouw vereniging straks ook het subsidiedossier zullen voeden.

Stap 3 - gegevens vereniging aanvullen(Werkt enkel als stap 2 reeds werd verwerkt.)


Stap 4 - Vraag een subsidie aan

Via 'Mijn dossiers' kan je een aanvraag doen. Het formulier hoef je niet in één adem in te vullen. Je kan de gegevens tijdelijk opslaan en op een ander moment verder werken.

Een nieuwe aanvraag doe je via de knop 'Nieuwe aanvraag'.

Stap 4 - subsidiedossier starten


Subsidie voor Noord-Zuidactiviteiten in Oostende

Oostendse organisaties kunnen steun krijgen wanneer ze activiteiten opzetten die Oostendenaars in contact brengen met een project, thema of land in het Zuiden. Met het Zuiden bedoelen we Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

De activiteiten moeten informeren en sensibiliseren rond de Noord-Zuidverhoudingen, ontwikkelingsproblematiek en -samenwerking of aanverwante thema’s.

Voorwaarden

 • De activiteit vindt plaats in Oostende.
 • De activiteit sensibiliseert en informeert over ontwikkelingslanden en Noord-Zuidthema’s.
 • De activiteit is niet louter fondsenwervend.
 • De aanvrager is een Oostendse vzw, ngo, feitelijke vereniging of school.

Procedure

 • Download het reglement (onderaan)
 • Je vult het digitale aanvraagformulier volledig en in het Nederlands in.
 • Je moet de aanvraag minstens twee maanden vóór aanvang van de activiteit indienen.

Bedrag

Je kan tot 75 procent van alle gemaakte kosten voor een activiteit terugkrijgen.
De subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro.

90 % van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald.

10 % van de subsidie krijg je nadat je de nodige stavingstukken hebt ingediend.


Op 'Mijn Oostende' vind je het aanvraagformulier. Via 'Mijn dossiers' kan je een aanvraag opstarten, tussentijds opslaan, delen met collega's enzovoort.

Aan de slag via www.oostende.be/mijnoostende


Subsidie voor een project in het Zuiden

Oostendenaars die actief zijn in een project in het Zuiden, of Oostendse organisaties (ngo’s, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s, …) met een project in het Zuiden, kunnen een aanvraag voor projectsteun indienen bij stad Oostende.

Voorwaarden

 • Je hebt (plannen voor) een project gelegen in een ontwikkelingsland.
 • De aanvrager moet ten minste één werkjaar lid zijn van Oostende Mondiaal.
 • De aanvrager is een organisatie, vereniging en/of instelling, moet over een rechtspersoonlijkheid beschikken en kunnen aantonen dat ze actief is en een werking heeft op het grondgebied van Oostende.
 • De projectsubsidies worden eenmaal per jaar toegekend en de aanvragen moeten voor 1 februari worden ingediend.
 • Je project draagt bij tot ontwikkeling en structurele armoedebestrijding.
 • Je project is tot stand gekomen in samenspraak met de  lokale bevolkingsgroep of lokale vereniging(en) en respecteert de culturele eigenheid van de regio.
 • Het project houdt rekening met de noden van de doelgroep.
 • Het project heeft aandacht voor gender en gelijke kansen voor alle sociale klassen.
 • Het project omvat acties die de duurzaamheid ervan beogen.
 • Het project wordt uitgevoerd volgens een realistisch stappenplan.
 • Het project stelt een haalbaar budgetplan voor.
 • De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan het project en conform de ingediende begroting.

Procedure

 • Download het reglement (onderaan)
 • Vul het digitale aanvraagformulier volledig en in het Nederlands in en voeg er de gevraagde bewijsstukken (zie reglement) bij.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen wint voor elke aanvraag advies in bij Oostende Mondiaal. De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de datum waarop zij of hij het project mondeling aan Oostende Mondiaal kan komen toelichten.
 • De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen over de definitieve toekenning of weigering van de subsidie wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Bedrag

De projectsubsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per project en is beperkt tot 50 % van de totale kost van het project.

90 % van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald.

10 % van de subsidie krijg je nadat je de nodige stavingstukken hebt ingediend.


Op 'Mijn Oostende' vind je het aanvraagformulier. Via 'Mijn dossiers' kan je een aanvraag opstarten, tussentijds opslaan, delen met collega's enzovoort.

Aan de slag via www.oostende.be/mijnoostende