097. We overleggen met het Parket om bij drugscriminaliteit sneller op de bal te spelen.

Omschrijving

Het drugbeleid van de Stad werkt op een integrale en geïntegreerde wijze. Overleg en samenwerking met diverse partners is essentieel. Het Drugbeleid wordt daarom aangestuurd door een stuurgroep waarin partners uit preventieve, hulpverlenende en repressieve invalshoeken vertegenwoordigd zijn.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

Het Parket maakt structureel deel uit van de stuurgroep en wordt zo intensief betrokken bij het gevoerde beleid. In het kader van het ‘Clean-project’ werd een samenwerking gerealiseerd tussen het Parket en het MSOC. Het Parket verwijst hierbij personen die druggerelateerde feiten pleegden, door naar het MSOC om een drughulpverleningstraject te volgen. Indien dit traject succesvol doorlopen wordt, volgt geen veroordeling. Indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt, komt het dossier alsnog voor de rechtbank. Met Justitie wordt ook samengewerkt in het kader van de drugbehandelingskamer met het oog op een betere opvolging van druggerelateerde criminaliteit.