Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor personen met een handicap

Veel personen met een handicap leven vaak al heel zelfstandig en hebben maar af en toe nood aan ondersteuning, bijvoorbeeld om mantelzorgers zoals familie of vrienden even te ontlasten. Daarom heeft de Vlaamse overheid de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) ingevoerd.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een vorm van beperkte ondersteuning tegen een voordelig tarief waarvoor u geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig hebt. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. U kunt onmiddellijk contact opnemen met een dienst of voorziening die erkend is door het VAPH.

De rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit (groeps)begeleiding, dagopvang of verblijf (of een combinatie). Als u geniet van RTH en u bereikt de leeftijd van 65 jaar, dan kunt u blijven gebruik maken van deze zorg.

Begeleiding

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt één tot twee uur. Dat gesprek kan bij u thuis (mobiele begeleiding) of bij een VAPH-dienst of -voorziening (ambulante begeleiding) doorgaan. Die gesprekken met een individuele begeleider kunnen handelen over:

 • de organisatie van het huishouden
 • uw budget
 • de administratie
 • uw werksituatie
 • leren zelfstandig wonen
 • relaties
 • opvoeding van kinderen.

Bij kinderen is deze ondersteuning eerder gericht op de ontwikkeling van het kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van uzelf als ouders.

U kunt ook kiezen voor groepsbegeleiding. Dan volgt u samen met een of meerdere personen met een handicap of hun netwerk een sessie van 1 tot 2 uur.

Dagopvang

Een voorziening van het VAPH zorgt overdag voor een zinvolle dagbesteding, zoals bijvoorbeeld koken, creatieve activiteiten, zelfredzaamheidstraining of sociale vaardigheidstraining. U kunt zowel op weekdagen als in het weekend van dagopvang gebruik maken. U kunt ook halve dagen komen.

Verblijf

Soms kan u of uw kind even niet thuis worden opgevangen. Dan kan een verblijf bij een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) een oplossing bieden. Die biedt u ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends ondersteuning. U kunt zowel op weekdagen als in het weekend gebruik maken van deze nachtopvang.

Voorwaarden

Rechtstreeks toegankelijke hulp is bedoeld voor mensen die nood hebben aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning.

U kunt aanspraak maken op rechtstreeks toegankelijke hulp als u:

 • een (vermoeden van) handicap hebt
 • jonger bent dan 65 jaar MAAR als u al erkend was als persoon met een handicap door het VAPH vervalt deze voorwaarde
 • in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • u als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget (PAB) hebt.
 • u als minderjarige of jongvolwassene geen ondersteuning krijgt vanuit een multifunctioneel centrum.
 • u als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget (PVB) hebt.

Rechtstreeks toegankelijke hulp mag gecombineerd worden met het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap

Dat een persoon werkt in een maatwerkbedrijf heeft geen invloed op de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van RTH. Het is dus geen probleem om via RTH dagondersteuning te bieden op de dagen dat de betrokkene niet gaat werken.

Procedure

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. Het is niet nodig om hiervoor eerst een aanvraag bij het VAPH te doen.

Als u op zoek bent naar aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), dan kunt u:

 • een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw gemeente of regio zoeken via de wegwijzer VAPH-ondersteuning
 • de adressenlijst van de door het VAPH erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp raadplegen
 • ook op De Sociale Kaart vindt u een overzicht van de voorzieningen die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden. 

U kunt met de RTH- aanbieder bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

Kostprijs

U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage, het andere deel wordt door het VAPH gedragen.

Voor de eigen bijdrage van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp zijn volgende maximumtarieven van toepassing:

Ondersteuning Uw bijdrage

begeleiding individueel of in groep (per sessie)

Maximum 5,23 euro

dagopvang (per dag)

Maximum 9,93 euro

verblijf (per nacht)

Maximum 24,98 euro

Het andere deel van de kosten neemt het VAPH voor zijn rekening. U krijgt daarvoor per kalenderjaar maximaal acht punten, waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van reachtstreeks toegankelijk hulp. Of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de RTH-aanbieder. U kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning u die punten inzet (begeleiding, dagopvang of verblijf). Per gebruikte RTH-ondersteuning betaalt u met een deeltje van uw punten.

Ondersteuning

Puntenwaarde

Begeleiding: ambulant (1 sessie)

0,155 punten

Begeleiding: mobiel (1 sessie)

0,220 punten

Groepsbegeleiding (1 sessie)0,087 punten

Dagopvang (per dag)

0,087 punten

Verblijf (per nacht)

0,130 punten

U hoeft niet zelf uit te rekenen wat u al hebt opgebruikt en wat u nog over hebt. U kunt in uw persoonlijk dossier op de website van VAPH zien hoeveel punten u dit kalenderjaar al hebt gebruikt. Op de website van het VAPH vindt u een tool om na te gaan wat u met uw resterende puntensaldo kunt doen. U kunt ook aan uw RTH-aanbieder vragen hoe het staat met uw puntensaldo, en welke ondersteuning ze u nog kunnen bieden.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.