Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de stad Oostende aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de stad Oostende of van het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur onderzoekt de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder van een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij/zij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
  • de huisvesting van één of meer studenten.

Voor de opheffing van een besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid moet ook een conformiteitsattest aangevraagd worden.

Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Procedure

Je vraagt het conformiteitsattest aan via een beveiligde zending bij de burgemeester van stad Oostende. Een beveiligde zending betekent een aangetekende brief, een aangetekende e-mail of een afgifte aan het onthaalpunt (O-punt) tegen ontvangstbewijs.

Na jouw aanvraag zal een woningcontroleur langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Van dit onderzoek wordt een technisch verslag opgemaakt. Vanaf de datum van jouw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen.

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester).

Het agentschap Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De vergoeding bedraagt:

  • 90 euro voor een zelfstandige woning;
  • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.