Belasting op leegstaande, verwaarloosde ongeschikte en onbewoonbare woningen en/of gebouwen

Met de belasting op verwaarloosde, leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen wil Stad Oostende de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

De belasting richt zich op woningen en/of gebouwen die

 • ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn.
 • verwaarloosd of onafgewerkt zijn.
 • leegstaande woningen en/of gebouwen (minstens 12 maanden)

Die woningen en/of gebouwen komen terecht in een inventaris/register die/dat opgemaakt en beheerd wordt door Stad Oostende.

Er bestaat een inventaris “verwaarlozing”, een inventaris “ongeschikt-onbewoonbaar” en een Leegstandsregister.

Heb je vragen over deze belasting? Bekijk dan de veel gestelde vragen over wonen

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd als het gebouw en/of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in een inventaris. 

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris blijft de belasting, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is elke (rechts)persoon die op de verjaardatum van inventarisatie, houder is van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal of van erfpacht
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kan je van de belasting worden vrijgesteld.

Alle info en details kan je in de stedelijke verordening terug vinden.

Procedure

Wanneer een belasting verschuldigd is, zal een aanslagbiljet worden verstuurd.

Bij verkoop van het belaste pand, moet de notaris of een van de partijen, een door beide partijen ondertekend formulier indienen. Dat formulier moet uiterlijk 30 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder bezorgd worden. 

Procedure voor de aanvraag tot vrijstelling van de belasting

 • Vraag de vrijstelling digitaal aan.
 • Via aangetekende brief, gebruik hiervoor ons aanvraagformulier.
 • Geef je dossier af tegen ontvangstbewijs aan de snelbalie in het Stadhuis, Vindictivelaan 1

Procedure voor de aanvraag tot schrapping van een woning en/of gebouw uit de inventaris/het register

Je kan een woning en/of gebouw laten schrappen uit de inventaris ‘verwaarlozing’ of uit het Leegstandsregister.

Vraag de schrapping digitaal aan.

Om een woning uit de inventaris voor ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen te laten schrappen moet een conformiteitsattest aangevraagd worden. De aanvraag voor een conformiteitsattest kan via woningkwaliteit@oostende.be.

Kostprijs

Het basisbedrag van de belasting bedraagt 4.500 euro per belastbaar entiteit die werd opgenomen in het register.

De belasting is verschuldigd bij elke verjaardag van de inventarisatie en bedraagt:

 • Bij opname: basisbedrag X 0 = 0 euro
 • 1 jaar na opname: basisbedrag X (1+2) = 13.500 euro
 • 2 jaar na opname: basisbedrag X 3 = 13.500 euro
 • 3 jaar na opname: basisbedrag X 4 = 18.000 euro
 • 4 jaar na opname: basisbedrag X 5 = 22.500 euro
 • 5 jaar na opname: basisbedrag X 10 = 45.000 euro

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Een gebouw en/of een woning in een pand dat voorkomt op de inventaris “verwaarlozing” kan 
eveneens opgenomen worden op de inventaris “ongeschikt-onbewoonbaar” en/of opgenomen 
worden in het Leegstandsregister. 

Woningen die voorkomen op de inventaris “ongeschikt-onbewoonbaar”, kunnen niet worden 
opgenomen in het Leegstandsregister.

Indien een woning of een gebouw is opgenomen op verschillende inventarissen en/of het 
Leegstandsregister, is de belasting verschuldigd per afzonderlijke opname in een inventarislijst.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.