Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid. Het AgII werd in 2015 opgericht en is werkzaam in gans Vlaanderen.  

Het is een beleidsuitvoerend agentschap dat werkt binnen de lijnen van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. De meest recente decreet wijzigingen, doorgevoerd door de Vlaamse overheid, gingen in voege vanaf 1 maart 2022 en vertalen zich nu volop in de praktijk van inburgering en integratiewerk.

De missie van het AgII is te zorgen dat iedereen, ongeacht herkomst, gelijke kansen krijgen en elk ieder diens talenten maximaal kan inzetten. Dat vraagt ook inspanningen van iedereen, nieuwkomers, de samenleving, lokale besturen en diensten …  De focus van het AgII ligt op allerlei thema’s binnen de domeinen “samenleven & taal” en “inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands”.

Om haar opdracht waar te maken heeft het AgII diverse deelwerkingen, die op bovenlokaal en op lokaal niveau actief zijn:

1.       Juridische dienst

Ten eerste kunnen burgers én lokale besturen beroep doen op de juridische dienstverlening van het AgII voor informatie en de ondersteuning op vlak van vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Ze doen dit bijvoorbeeld via een uitgebreide website, vormingen of (gratis) helpdesk.

Webpagina: www.vreemdelingenrecht.be

2.       Sociaal tolken en vertaaldienst

Ten tweede is er de sociaal tolken- en vertaaldienst. Deze dienst leidt sociaal tolken en vertalers op en stelt hen ook ter beschikking aan lokale besturen en (sociale) organisaties. Dit is een betalende dienstverlening waarvoor je als lokaal bestuur of organisatie een samenwerkingsovereenkomst kan afsluiten.  Tolkopdrachten gebeuren telefonisch, ter plaatse of digitaal en zijn betalend.

Contact: STV@integratie-inburgering.be of zie: Sociaal tolken en vertalen (integratie-inburgering.be)

3.       Dienst Nederlands leren

Ten derde is er de dienst ‘Nederlands leren’.  Deze dienst van het AgII voorziet zelf niet in taallessen maar zorgt ervoor dat elke persoon die Nederlands wil leren een zo best passend traject daartoe krijgt. Deze dienstverlening is regionaal georganiseerd en voor Oostende zijn er taalconsulenten actief in het contactpunt Inburgering te Oostende. Effectieve lessen Nederlands voor anderstaligen worden gegeven in Ligo en CVO’s te Oostende.

Contact: oostende@integratie-inburgering.be of zie: Nederlands leren en oefenen (integratie-inburgering.be)

4.       Dienst inburgering

Voor de nieuwkomers (=  de doelgroep ‘inburgering’) is er de dienst inburgering. De klanten van inburgering zijn, afhankelijk van hun profiel, verplicht of rechthebbend tot deelname aan een inburgeringstraject (zie Het inburgeringstraject - YouTube voor een kort introductiefilmpje over het inburgeringsprogramma).  

Trajectbepalers en trajectbegeleiders werken 1 op 1 met inburgeraars. Hun taak is begeleiding te bieden binnen het inburgeringstraject van de nieuwkomer. Denk bijvoorbeeld aan uitleg geven over de verplichtingen die de overheid oplegt,  de rechten van de inburgeraar, zorgen voor inschrijvingen in modules,  diploma gelijkschakeling, ondersteuning in toekomst oriëntatie...  Elke inburgeraar heeft een persoonlijk inburgeringsplan (PIP). Trajectbegeleiders werken eveneens vanuit het contactpunt Inburgering.

Het contactpunt te Oostende bevindt zich in de Vrijhavenstraat 5.  Voor de openingsuren, het maken van een afspraak, … kan je terecht op de webpagina:  https://integratie-inburgering.be/nl/regionaal/west-vlaanderen/contactpunt-oostende De lokale coördinator van het contactpunt inburgering in Oostende is Tom Herremans.

Ook de docenten ‘maatschappelijke oriëntatie’ behoren tot het personeelsbestand van het AgII. Zij voorzien cursussen maatschappelijk oriëntatie (M.O.). Inburgeraars kunnen een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen in eigen taal. Dit kan in een fysieke cursus, digitaal of via blended learning, afhankelijk van eigen voorkeur en digitale vaardigheden & internetverbinding. Standaard duurt een M.O. cursus 60 uur. De overheid legde vast welke thema’s en doelstellingen daarin aan bod moeten komen en welke evaluatiecriteria er zijn om te slagen op dit onderdeel.

Contact: oostende@integratie-inburgering.be of zie: https://integratie-inburgering.be/nl/regionaal/west-vlaanderen/contactpunt-oostende

5.       Integratieconsulenten

Naast bovenstaande diensten zijn er ook de consulenten integratie die ter ondersteuning werken van lokale besturen en organisaties (professionals en vrijwilligers).  Ze werken vb. rond ‘communiceren met anderstaligen, samenleven in diversiteit, reageren op discriminerende uitspraken, toegankelijkheid voor nieuwkomers, …

Op bovenlokaal niveau is er een team dat zorgt voor ‘open dienstverlening’ naar lokale besturen (buiten plan samenleven), naar organisaties uit allerlei sectoren en zeker ook naar vrijwilligers. Zij organiseren vaak vormingen in open aanbod (zie: Vormingen van het Agentschap Integratie en Inburgering (integratie-inburgering.be))

Op lokaal niveau werken er regionale consulenten integratie. Deze regionale integratieconsulenten zijn voornamelijk actief in de lokale besturen (of intergemeentelijke samenwerkingen) die binnen het Plan Samenleven vallen. Ze werken ter ondersteuning van het lokale horizontale integratiebeleid en de acties van het plan samenleven waar AgII ondersteuning op biedt. De vaste ondersteuner binnen het kader van Plan Samenleven van de stad Oostende is Sharon Vandewiele. De regionale directeur van het AgII in West-Vlaanderen is Mohammed Rabhi. De algemeen directeur van het AgII is Jo De Ro.

Contact: sharon.vandewiele@integratie-inburgering.be

Meer weten?

Zo blijf je zeker op de hoogte van nieuwe informatie, uitnodigingen, vormingsaanbod etc..

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.