Wat?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk kan begeleiding bieden aan iedereen die betrokken is bij intrafamiliaal geweld. De dienst slachtofferhulp kan slachtoffers informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Het CAW biedt een luisterend oor, denkt mee en ondersteunt waar mogelijk om de draad weer op te nemen via individuele psychosociale begeleiding. Ook kunnen zij meegaan naar de politie, een arts of de rechtbank of bemiddelen met een advocaat, verzekering of parket.

Ook kan je als koppel in een gewelddadige relatie terecht bij hen voor koppelbegeleiding en oa. werken rond communicatiepatronen. Sommige koppels kiezen ervoor om ondanks het geweld toch samen te blijven. Zij dienen ondersteund te worden in het verderzetten van hun verhaal op een positieve manier.

Je wordt steeds begeleid door professionele hulpverleners. Dat kan dus individueel, met de partner of met hele gezin.

Het CAW biedt in Oostende ook opvang aan voor thuisloze vrouwen en hun eventuele kinderen.

Aanmeldingen gebeuren steeds via het onthaal. Alle hulpverlening is gratis. Enkel voor opvang betaal je verblijfskosten.

Crisishulp meerderjarigen

Doelgroep

Crisishulp meerderjarigen is er voor iedereen ouder dan 18 jaar die zich in een psychosociale crisissituatie bevindt. De beleving ‘hier moet nu iets gebeuren’ kan ingebracht worden door de cliënt zelf, professionele verwijzers of andere betrokkenen. Belangrijk is dat de cliënt zelf bereid is om met de crisissituatie aan de slag te gaan.

Werking

Het team crisishulp meerderjarigen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 u. en 19.30 u. Voor volwassenen die zich in een crisissituatie bevinden, voor betrokken hulpverleners of derden. Het team is mobiel inzetbaar.

Doelstellingen

De draagkracht van de cliënt versterken en toekomstige escalaties voorkomen. De crisis als kantelmoment gebruiken om verandering mogelijk te maken. Ondersteunen van hulpverleners en andere betrokkenen bij het omgaan met crisissituaties.

Modules

Crisisonthaal: vraagverheldering en consult

Het team crisishulp meerderjarigen verheldert de hulpvraag en toetst deze aan de definitie van crisis. Het team voorkomt dat situaties escaleren, brengt rust en maakt een inschatting van het gevaar. De medewerker ondersteunt daarbij de aanmelder in het zoeken naar mogelijke oplossingen waarbij de aanmelder zelf terug aan de slag kan, zodat meer ingrijpende hulp zoveel als mogelijk vermeden wordt. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kan het crisisteam in overleg met de aanmelder en de cliënt andere, meer ingrijpende vormen van crisishulp inzetten.

Crisisinterventie: maximum drie gesprekken

Crisisinterventie is een kortdurende, ambulante of mobiele werkvorm. Het zijn fysieke gesprekken tussen de cliënt en een crisishulpverlener met als doel een veranderingsproces op gang te brengen. Tijdens de crisisinterventie wordt er ingehaakt op eerdere hulpverleningsprocessen en worden relevante derden betrokken. Na een crisisinterventie kan indien nodig verdere crisishulp ingezet worden.

Crisisbegeleiding: maximum 28 dagen

Crisisbegeleiding is een intensieve, ambulante of mobiele begeleiding van de cliënt waarin de crisishulpverlener samen met de cliënt en zijn context bekijkt wat er nodig is om de situatie terug beheersbaar te maken en toekomstige crisissen te vermijden. Indien nodig worden stappen naar verdere hulpverlening gezet. Indien dit nodig is om tot een oplossing van de crisissituatie te komen of de veiligheid te garanderen kan er - zowel in combinatie met crisisinterventie als crisisbegeleiding - uitzonderlijk gekeken worden naar tijdelijke opvangmogelijkheden. Er wordt echter altijd eerst gezocht naar andere mogelijkheden in het netwerk van de cliënt.

Waar?

Adres: Hospitaalstraat 35, 8400 Oostende

T 059 59 21 21

E onthaal.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be 

Maandag tot vrijdag tussen 9h en 12h, steeds op afspraak.

Gesloten in het weekend.

Crisishulp meerderjarigen (maandag tem vrijdag tussen 8.30 en 19.30 u op 050 66 30 80). Dit aanbod is rechtstreeks toegankelijk voor elke professionele hulpverlener.

Elke Oostendenaar die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling, kan terecht bij Hulplijn 1712 of bij het Onthaal Middenkust van Stad Oostende. Meer info op 1712