Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Hoofdthemas

Oostende schikt zijn ruimte met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De voorbije jaren heeft Oostende een actief en bewust stadsbeleid gevoerd omdat de Stad voor een aantal ‘ruimtelijke’ uitdagingen stond. Het Stadsbestuur heeft de Oostendse ‘ruimte’ in kaart gebracht en bepaalt wat het met die ruimte zal doen. Het resultaat is een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat het kader weergeeft waarbinnen de komende jaren projecten, infrastructuurwerken, wijkstructuurplannen,… in Oostende verder worden ontwikkeld.

Wat voorafging

Van 4 mei tot 4 augustus 2005 konden alle Oostendenaars, Oostendse verenigingen, bedrijven, handelaars, … hun opmerkingen geven op de ontwerpversie van het GRS. De opmerkingen werden verwerkt in een definitief plan dat de Gemeenteraad op 16 december 2005 goedkeurde. Op 6 juli 2006 keurde de Bestendige Deputatie het GRS goed. Dit definitieve plan vindt u hieronder.


GRS in’t kort

Oostende wil de leefbaarheid en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving verbeteren en zijn aantrekkingskracht in de regio versterken. De Stad wil de woningvoorraad herwaarderen en verruimen, assen en knooppunten herstructureren, de stad verkeersleefbaar maken en sportvoorzieningen bundelen zowel in de open lucht als overdekt. Ook het publieke karakter en de samenhang van de openbare ruimte die de buitenwijken flankeert, moeten worden versterkt. Het zijn doelstellingen die we terugvinden in het GRS.
 
Het GRS schetst het beleidskader waarbinnen projecten, infrastructuurwerken, wijkstructuurplannen, … de komende jaren kunnen worden ontwikkeld. Het plan bestaat uit drie delen: een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatieve deel ontrafelt de cultuurhistorische en ruimtelijke structuur van Oostende en beschrijft de ontwikkeling van de stad tot op vandaag. Het richtinggevende gedeelte of de ‘gewenste ruimtelijke structuur’ is het meest omvangrijke én het belangrijkste deel van het GRS. Het ‘bindende gedeelte’ van het GRS overloopt diverse stadsdelen, stadsprojecten en bouw- en infrastructuurwerken en geeft daarbij telkens aan welke specifieke plannings- en ontwerpinstrumenten in te zetten zijn om de gewenste ruimtelijke structuur te realiseren.
 
Hieronder kan je de verschillende bestanden downloaden. Een gedrukt exemplaar kan je inkijken bij de dienst Ruimtelijke Planning op de vierde verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1. Het GRS kan je ook op cd-rom kopen (0,50 euro) aan de infobalie van het Stadhuis.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.