Wat is een RUP?

Hoofdthemas

Een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de gemeente in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat wel en niet kan. Op basis van het RUP kunnen, eens het RUP is goedgekeurd, stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.

Alvorens een RUP definitief wordt vastgesteld moeten enkele stappen doorlopen worden:

  1. Opmaak start- en procesnota
  2. Publieke raadpleging
  3. Opmaak scopingnota
  4. Opmaak voorontwerp RUP – voorlopige vaststelling ontwerp RUP
  5. Openbaar onderzoek & terugkoppeling publiek
  6. Definitieve vaststelling RUP

Binnen dit traject zijn twee momenten vastgelegd waarop het publiek de voortgang van de documenten kan inzien (stap 2 en 5), de nodige vragen kan stellen en opmerkingen formuleren.