Gewestplan Oostende - Middenkust

Hoofdthemas

Gewestplannen kaderen in de totaliteit van het ruimtelijk beleid en leggen voor een bepaald gebied (voor ons gewestplan is dat Oostende - Middenkust) de bestemming van de zones vast. De gewestplannen geven uitvoering aan de doelstellingen en aan de inhoudelijke opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dat plan schetst een beeld van hoe de ruimte in Vlaanderen in de komende jaren kan worden geordend. Bedoeling is te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling die rekening houdt met de bestaande situatie en met de noodzaak van vernieuwingen en veranderingen.

Centraal staan de begrippen draagkracht (= het vermogen van de ruimte om nu en in de toekomst menselijke activiteiten op te nemen) en ruimtelijke kwaliteit (= de waardering van de ruimte).

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beschouwt Oostende als een regionaalstedelijk gebied, met een intens aanbod van menselijke activiteiten: wonen, werken, diensten, ... Het ruimtelijk beleid streeft naar ontwikkeling, concentratie en verdichting, zonder evenwel de draagkracht van het gebied te overschatten. Want ook een stedelijk gebied moet een leefbare ruimte zijn, waar het aangenaam wonen en werken is.

Het Gewestplan Oostende - Middenkust werd gedeeltelijk gewijzigd bij een besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001.

Voor meer inlichtingen en voor een overzicht van deze wijzigingen kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Planning, Stadhuis, vierde verdieping. Daar ligt het gewestplan ook ter inzage.

Het gewestplan is uiteraard ook digitaal beschikbaar: GEWESTPLAN