Wat is een RUP

Hoofdthemas

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodemstemming vastlegt, in geval van een gemeentelijk RUP is de gemeente de plannende overheid. RUP’s kunnen de onderliggende plannen zoals gewestplannen, gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg etc. geheel of gedeeltelijk vervangen. Voor alle percelen binnen de begrenzing van het RUP wordt zo duidelijk wat wel en niet kan. Op basis van het RUP zullen, eens het RUP is goedgekeurd, omgevingsvergunningen beoordeeld worden. Dit plan zal dus bepalen binnen welke randvoorwaarden vergunningen beoordeeld/afgeleverd kunnen worden.

Alvorens een RUP definitief wordt vastgesteld moeten enkele stappen doorlopen worden:

  1. Opmaak start- en procesnota
  2. Publieke raadpleging
  3. Opmaak scopingnota
  4. Opmaak voorontwerp RUP – voorlopige vaststelling ontwerp RUP
  5. Openbaar onderzoek & terugkoppeling publiek
  6. Definitieve vaststelling RUP

Binnen dit proces zijn twee momenten vastgelegd waarop het publiek de voortgang van de documenten kan inzien (stap 2 en 5), de nodige vragen kan stellen en opmerkingen kan formuleren.