Huidige fase: opmaak start- en procesnota

Hoofdthemas

Het RUP Plassendale bevindt zich momenteel in de eerste fase van het planproces, nl. de opmaak van de start- en procesnota. Binnen de startnota komen de volgende aspecten voor:

  • Afbakening van het gebied waar het RUP betrekking op heeft
  • De doelstellingen van RUP Plassendale
  • Voorstellen van verschillende locatie-, programma- en inrichtingsalternatieven
  • Omschrijving van te onderzoeken milieueffecten
  • Omschrijving van de juridische en feitelijke toestand
  • Relevante onderzoeken
  • De verhouding van het RUP tot andere ruimtelijke structuur- en beleidsplannen.

Over de startnota wordt een publieke raadpleging met participatiemoment en een adviesronde gehouden. In deze fase is voor de eerste maal inspraak mogelijk. Tijdens de publieke raadpleging, die 60 dagen duurt, kan iedereen de start- en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in het stadhuis van de stad. Daarnaast kan iedereen opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde planopties in de stad via e-mail, door een brief te posten of af te geven op het stadhuis van de stad of door langs te komen op het participatiemoment.

Naast de startnota wordt ook de procesnota opgemaakt. Dit document is een informatief en evolutief document dat het volledige planproces beschrijft. Naarmate het proces vordert, wordt ook de procesnota verder aangevuld.