Veelgestelde vragen

Waarom beslissen we om een eengemaakt ziekenhuis op te richten?

De beslissing van de twee Oostendse ziekenhuizen om het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende op te richten werd genomen in het belang van de patiënten in Oostende en bij uitbreiding voor de volledige regio Middenkust.

Door de demografische kenmerken van onze regio is een groot, lokaal en toegankelijk zorgaanbod van essentieel belang. Door het samensmelten van de twee bestaande ziekenhuizen, kan dit in de toekomst verder worden verzekerd.

Samen kunnen we kansen creëren om het zorgaanbod te behouden, verder uit te breiden en de kwaliteit nog te verhogen. Het eengemaakt ziekenhuis zorgt voor het behoud van jobaanbod in Oostende en biedt meer mogelijkheden aan (zorg)medewerkers en artsen.

Hoe ziet de tijdslijn van de oprichting van AZ Oostende eruit?

Om een samenwerking tussen de Oostendse ziekenhuizen te kunnen realiseren, worden enkele (juridische) stappen doorlopen. De grote mijlpalen daarbij zijn:

  • De Algemene Vergadering van de Autonome Verzorginstelling (AV) Henri Serruysziekenhuis heeft op 14 oktober 2021 beslist om voortaan op een andere basis samen te werken met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en heeft het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV van die beslissing op de hoogte gebracht. De opzegperiode van twee jaar voor de lopende samenwerking in zijn huidige vorm loopt tot 1 november 2023.
  • Vanaf 1 november 2023, wordt AZ Oostende één ziekenhuis, één juridische werkgever, met één ondernemingsnummer en twee ziekenhuiserkenningen. Zowel de campus Damiaan als de campus Serruys behouden dus in deze fase hun eigen erkenning en vormen samen de onderneming AZ Oostende.
  • In de aanloop naar deze periode worden de voorbereidingen getroffen om de eerste integratieprojecten op te zetten en een werkend
    2-campus model uit te bouwen. Daarbij wordt gestreefd naar continuïteit, via maximale samenwerking tussen de beide campussen en integratie waar mogelijk.
  • Na enige tijd (deze termijn wordt bepaald door de overheid) zal AZ Oostende van twee erkenningsnummers evolueren naar één erkenningsnummer. Na deze fase is er dus 1 erkenningsnummer voor beide campussen.

Zal het eengemaakte ziekenhuis een privaat ziekenhuis worden?

AZ Damiaan en de AV Henri Serruys Ziekenhuis zullen met AZ Oostende samen een vzw-ziekenhuisvereniging vormen. Ook in steden als Kortrijk, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout zijn de voorbije jaren sterke eengemaakte ziekenhuizen opgericht in de vorm van een ziekenhuisvereniging.

De ziekenhuisvereniging valt onder het Decreet Lokaal Bestuur, van ‘privatisering’ is er dus geen sprake. De oprichting van AZ Oostende heeft bovendien als doel om, net zoals vandaag, betaalbare en laagdrempelige zorg te kunnen blijven aanbieden. Personeelsstatuten volgen in deze samenwerkingsvorm de private sector.

Hoe zal het nieuwe AZ Oostende omgaan met levensbeschouwing?

Vertrekkende vanuit de unieke demografische kenmerken van onze zorgregio, wordt bij de oprichting van AZ Oostende bewust gekozen voor een neutraal en pluralistisch ziekenhuis.

Hieronder wordt verstaan dat het ziekenhuis open staat voor iedereen die zich aanmeldt met nood aan verzorging. En zorg aanbiedt op een kwaliteitsvolle manier tegen de beste kostprijs, met respect voor ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, en ongeacht de inkomens-, vermogens- of verzekerbaarheidstoestand van de betrokkene.

Is een eengemaakt AZ Oostende dan wel groot genoeg om te overleven in het Vlaamse ziekenhuislandschap?

Wanneer het huidig aantal bedden van AZ Damiaan en de AV Henri Serruys samengeteld worden, komt het eengemaakt ziekenhuis uit op 829 bedden. Daarmee wordt AZ Oostende één van de 10 grootste Vlaamse ziekenhuizen.

De zorgregio Oostende telt bijna 200.000 inwoners. Daarbij komen nog eens tienduizenden tweede verblijvers en honderdduizenden verblijfstoeristen verspreid over Oostende en de buurgemeenten. Jaarlijks ontvangt Oostende bovendien meer dan 3,6 miljoen dagtoeristen.

Naast de kenmerkende samenstelling heeft de zorgregio ook een unieke demografie met specifieke zorgnoden, onder meer in het kader van armoede, verzilvering en vergrijzing. Dat maakt een groot lokaal zorgaanbod essentieel.

Met de fusie komen we tegemoet aan de verwachtingen van de overheid die aanstuurt op intense samenwerking, bundelen van expertise en efficiënt inzetten van middelen. Samen kunnen we blijven voldoen aan de steeds strengere normen en het zorg- en job aanbod in Oostende houden.

We zijn allebei te klein om dit alleen te doen, maar samen kunnen we grote dingen realiseren.

Wie zal het eengemaakte ziekenhuis leiden? Hoe wordt de directie samengesteld?

Om de oprichting van AZ Oostende voor te bereiden werd een integratiestuurgroep opgericht. Hierin zijn beide ziekenhuizen gelijkwaardig vertegenwoordigd: zowel AZ Damiaan, als het Henri Serruysziekenhuis / OCMW Oostende, nemen hierin elk zes mandaten op. Het bestuur van AZ Oostende zal bij oprichting eveneens bestaan uit een gelijke vertegenwoordiging van deze partijen.

In de afgelopen maanden werden al enkele directieleden aangeworven in consensus en met betrokkenheid van alle partijen. Daarbij werd gekeken naar de noden en competenties die passen bij de ambities van AZ Oostende. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de nieuwsbrieven. De overige directieleden worden gelijkaardig, in consensus en met betrokkenheid van alle partijen aangesteld. We streven er naar om begin 2023 het voltallige directieteam te kunnen voorstellen.

Mogen we het logo en de naam van de bestaande ziekenhuizen nog gebruiken?

Communicatie in naam van de AV Henri Serruys of AZ Damiaan kan tot 31 oktober 2023 in de huidige huisstijlen.

Vanaf 1 november 2023 zijn we 1 ziekenhuis met een eigen identiteit en schrijven we allemaal samen ons nieuw verhaal in de huisstijl van AZ Oostende.

Is er voor iedereen een plek in AZ Oostende?

Ja!

Door de fusie kunnen we het zorgaanbod optimaliseren en maximaal behouden in Oostende. Daardoor kunnen we ook het jobaanbod in Oostende houden en zelfs uitbreiden. Er is dus plek voor iedereen van beide campussen.

Sterker nog, door de fusie creëren we kansen om de tweedelijnszorg verder uit te breiden en kunnen we meer kansen creëren voor medewerkers en artsen om samen met ons te groeien. AZ Oostende wil zich ook zo profileren als een sterke partner op de arbeidsmarkt om nieuwe medewerkers aan te trekken die noodzakelijk zijn om de ambities waar te maken.

Welke diensten zullen op welke campus terecht komen?

De fusie zal onder meer door het toewerken naar een eengemaakte spoedafdeling en een wijziging in de organisatie van de MUG-dienst geheel organisch een stijging in activiteit veroorzaken. Hierdoor zal de druk op onder meer de zorgeenheden toenemen en zal op elk moment moeten gestreefd worden naar een goede balans tussen de activiteiten op beide campussen. Dit betekent ook dat er diensten zullen moeten verhuizen.

Voor de diensten die een sterke link hebben met de dienst spoedgevallen is het vanzelfsprekend dat ze op dezelfde campus worden ondergebracht. Daarom zal bijvoorbeeld de materniteit op campus Damiaan worden verbouwd om daar onderwaterbevalling mogelijk te maken. Hiervoor zal beroep worden gedaan op de expertise van campus Serruys.

Over de volledige tekening van de spreiding over beide campussen zijn sinds begin november 2022 rondetafel gesprekken gestart met de artsen. Met de verschillende disciplines wordt bekeken hoe de diensten en zorgeenheden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingericht. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de patiëntveiligheid, kwaliteit, noden van de zorg, wettelijke vereisten en beschikbare infrastructuur.

Pas wanneer deze plannen vorm krijgen kunnen we een eenduidig antwoord geven op deze vraag.

Wanneer komen alle diensten op 1 campus terecht?

Geen van beide campussen beschikt momenteel over voldoende capaciteit om alle diensten te centraliseren. We zullen dus geruime tijd op 2 campussen werken en hebben de capaciteit van beide campussen hard nodig.

De prioriteit ligt daarom op het uitbouwen van een werkend 2-campus model waarbij  zorg, kwaliteit en patiëntveiligheid kan worden gegarandeerd.

Pas na een stabilisatieperiode kan worden bekeken of, en hoe naar een 1-campus model kan worden toegewerkt. Een belangrijke factor daarbij is de mogelijkheid tot het krijgen van overheidssubsidies om de noodzakelijke uitbreidingswerken uit te voeren.

Kan ik op mijn zorgeenheid/dienst blijven werken? Zal ik dezelfde hoofdverpleegkundige/hetzelfde diensthoofd behouden?

Pas wanneer de plannen rond de organisatie van de diensten en zorgeenheden vorm krijgen, kunnen we een eenduidig antwoord geven op deze vraag. Wat we wel al kunnen zeggen is dat we alle handen nodig hebben en we er maximaal op zullen inzetten zodat je op de zorgeenheid/dienst kan blijven werken.

Kunnen bepaalde diensten reeds integreren voor 1 november 2023?

Om de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk in te zetten worden de komende maanden voorbereidingen getroffen om voornamelijk de ondersteunende en
back-office diensten maximaal te laten samenwerken en waar mogelijk te integreren. Daarbij wordt gekeken naar de huidige werkwijze en expertise van beide campussen

De samenwerking en integratie van diensten zal in principe ten vroegste plaatsvinden na het verstrijken van de opzegperiode van de AV Henri Serruysziekenhuis die afloopt op 1 november 2023. De gesprekken met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende zullen daar meer duidelijkheid in brengen.

Zal ik mijn uurrooster/shift kunnen behouden of zal die wijzigen?

De gesprekken met de werknemersorganisaties zijn opgestart en de krijtlijnen voor de komende maanden werden getekend. De uurroosters, shiften, arbeidsvoorwaarden, statuten en gerelateerde onderwerpen maken deel uit van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Deze fusie CAO zal met de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen worden onderhandeld.

Pas als de diensten per campus vastliggen en de CAO werd onderhandeld, zal de mogelijke impact op uurroosters/shiften duidelijk worden.

Hoe word ik als medewerker betrokken in de aanloop naar en uitwerking van de fusie?

In de aanloop naar 1 november 2023 worden in een eerste fase gesprekken opgestart met de artsen van de diverse disciplines om te bekijken hoe de diensten en zorgeenheden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingericht.

Om deze tekening te implementeren zal samen met experten van beide campussen, voor elk van de diensten een plan worden uitgewerkt over hoe de nodige verschuivingen (indien van toepassing) geleidelijk aan kunnen gebeuren.

Ook voor de ondersteunende diensten worden gelijkaardige acties genomen.

Behoud ik mijn loon- en arbeidsvoorwaarden?

De gesprekken met de werknemersorganisaties zijn opgestart en de krijtlijnen voor de komende maanden werden getekend. De uurroosters, shiften, arbeidsvoorwaarden, statuten en gerelateerde onderwerpen maken deel uit van de fusie CAO. Deze CAO zal met de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen worden onderhandeld.

Zowel voor de nieuwe medewerkers van AZ Oostende als voor elk van de medewerkers binnen de bestaande ziekenhuizen worden deze in samenspraak met de vakorganisaties vorm gegeven.

Hoe zal het nieuw personeelsstatuut eruit zien? Zullen alle medewerkers van beide campussen aan dezelfde voorwaarden werken?

Het personeelsstatuut maakt samen met de uurroosters, shiften, arbeidsvoorwaarden en gerelateerde onderwerpen deel uit van de fusie CAO. Ook de arbeidstijden en het aantal vakantiedagen horen daaronder.

Samen zullen de werknemersorganisaties van de AV Henri Serruys en AZ Damiaan met een vertegenwoordiging van de directie hierover in overleg gaan. Op deze manier willen we transparant en constructief evolueren naar een nieuw personeelsstatuut voor alle personeelsleden die in dienst komen vanaf 1 november 2023.

Voor de reeds bestaande personeelsstatuten wordt de komende maanden gekeken waar er gelijkenissen zijn, waar deze afwijken van het nieuwe statuut en wat de ‘verworven’ rechten zijn.

De eerste gezamenlijke overleggen zijn constructief verlopen en de krijtlijnen voor de komende maanden werden getekend. Wanneer de CAO en de onderdelen vorm krijgen zal hierover naar de medewerkers worden gecommuniceerd.

Wat betekent een eengemaakt Oostends ziekenhuis voor de patiënt?

Dankzij de eenmaking van het zorgaanbod voor Oostende en bij uitbreiding de Oostendse regio kunnen zowel inwoners, tweede verblijvers als bezoekers blijven rekenen op een uitgebreid en kwalitatief zorgaanbod dichtbij.

Deze samenwerking leidt ertoe dat kwalitatieve eerste- en tweedelijnszorg in Oostende kan blijven bestaan waardoor mensen zich niet hoeven te verplaatsen naar verderop gelegen ziekenhuizen.

Zullen patiënten van arts moeten veranderen?

Patiënten kunnen blijvend terecht bij hun vertrouwde arts en bij hun vertrouwd zorgpersoneel.

Blijft de kostprijs van de zorg ongewijzigd?

Met de eenmaking van de Oostendse ziekenhuizen, willen we een laagdrempelig en toegankelijk zorgaanbod blijven garanderen.

Wat betekent de oprichting van het AZ Oostende voor samenwerkingen met andere ziekenhuizen en zorginstellingen?

De regel is dat lopende samenwerkingen van kracht blijven. Alle samenwerkingen worden in kaart gebracht en er zal bekeken worden op welke manier die samenwerkingen onder het nieuwe AZ Oostende verder lopen.  Uitgangspunt blijft dat AZ Sint-Jan Brugge-Oostende een nauwe partner is voor supergespecialiseerde zorg – de zogenaamde ‘derdelijnszorg’ – in de toekomst.

Hoe zal ik geïnformeerd worden over het verloop van deze samenwerking?

Begin 2023 zullen we onze eigen website voorstellen. Daarop zal informatie voor toekomstige medewerkers en patiënten te vinden zijn.

Ondertussen blijven we gebruik maken van  verschillende kanalen om iedereen op de hoogte te houden van de verdere stappen: deze Q&A, interne nieuwsbrieven,  personeelssessies, …

Heb je intussen nog vragen die niet in dit overzicht staan? Stel ze gerust via: ziekenhuizen@oostende.be