Wat is woningkwaliteit?

Hoofdthemas

Volgens de Belgische grondwet heeft iedereen recht op menswaardig wonen.

Menswaardig wonen wil zeggen dat elke woning 

  • Van goede kwaliteit is
  • In een behoorlijke woonomgeving ligt
  • Tegen een betaalbare prijs ter beschikking gesteld wordt

Elke stad of gemeente krijgt van de Vlaamse Overheid de opdracht om te waken over dit grondwettelijk recht en dus ook over de woonkwaliteit in de stad. Stad Oostende doet dit op een preventieve en stimulerende manier.

Een woningcontroleur van Stad Oostende zal tijdens conformiteitsonderzoek controleren of de woning voldoet aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.

Er zijn een aantal elementaire vereisten. Die vereisten hebben betrekking op:

  • de stabiliteit en bouwfysica van de woning
  • de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische- en gasinstallaties in de woning
  • de toegankelijkheid en brandveiligheid van de woning
  • de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden van de woning
  • de sanitaire voorzieningen in de woning
  • de verwarmingsmogelijkheden in de woning

Is één van bovenstaande zaken niet in orde, dan vertoont je woning mogelijks gebreken.

De woning kan ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.

Wens je problemen met de (huur) woning aan te kaarten, bekijk dan de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning wordt beschouwd als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten.

Tijdens het onderzoek wordt eveneens de bezettingsnorm gecontroleerd. Die norm bepaalt het maximum aantal toegelaten bewoners. Wonen er meer mensen in de woning dan toegelaten, dan kan dit leiden tot een overbewoondverklaring.

Als de woning voldoet aan alle vereisten, dan wordt er een conformiteitsattest afgeleverd.

Ongeschikt- of onbewoonbaarheid

 

Ongeschiktheid

Een woning is ongeschikt als ze niet beantwoordt aan de vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. Met de ongeschiktheidsverklaring wordt geen einde aan de bewoning gemaakt. De woning komt wel op de inventaris. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd. Als de eigenaar geen werken uitvoert, kan je als huurder contact opnemen met de Huurdersbond. Die kan een brief sturen naar de eigenaar met de vraag om een lagere huurprijs te betalen tot na verloop van de werken.

Onbewoonbaarheid

Een woning is onbewoonbaar als ze gebreken vertoont die onmiskenbaar een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. Bij een onbewoonbaarverklaring wordt er een einde aan de bewoning gesteld. Als huurder kan je er dus niet blijven wonen en moet je de woning verlaten. Je kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie. Als je niet onmiddellijk een andere woning vindt, kan je tijdelijk terecht in een transitwoning van Stad Oostende. Daar kan je maximum 3 maanden verblijven in afwachting van een verhuis naar een andere woning.

Overbewoning

Er is sprake van overbewoning wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. Als bewoner moet je dan op zoek gaan naar een aangepaste woning. Hiervoor kunnen de woonbegeleiders ondersteuning bieden. Je kan onder bepaalde voorwaarden een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.