Kleuterparticipatie in de Stad - AMIFproject

Hoofdthemas

De Stad diende eind 2016 bij het ESF (Europees Sociaal Fonds) – AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) een project in omtrent kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid.

Met dit project, dat loopt tot en met december 2018, wil Oostende ervoor zorgen dat kleuters regelmatig en op tijd naar school gaan. Hiervoor dienen ouders overtuigd te worden van de meerwaarde van het kleuteronderwijs. Door het belang van kleuteronderwijs aan te tonen, wil de Stad en haar partners een eventuele schoolachterstand en/of het vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs voorkomen. Tezelfdertijd wil men samen de schoolcultuur en -structuur helpen aanpassen waardoor scholen beter kunnen omgaan met de huidige diversiteit en maatschappelijke veranderingen. Het is met andere woorden een en-enverhaal. Niet enkel inspanningen naar ouders toe zijn nodig, ook de school moet zich aanpassen en durven in vraag stellen. Daarnaast is het ook een verantwoordelijkheid van het ganse sociale netwerk in Oostende om dezelfde aanpak/visie uit te dragen wat betreft aanwezigheid in het kleuteronderwijs.

De thema’s die aan bod komen zijn o.a. onthaalbeleid, communicatie, ouderbetrokkenheid en het dagverloop in de kleuterklas.
Eén van de acties bestaat ui de communicatiekoffer, die als tool kan worden ingezet om in dialoog te treden met ouders omtrent het kleuteronderwijs. Daarnaast wordt op school gewerkt aan ouderbetrokkenheid door bijvoorbeeld koffie aan de schoolpoort aan te bieden. Verder wordt er ingezet op een warm onthaal en wenmomenten.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de coördinator van het project:
Melanie Corty
M 0499 81 98 41
Melanie.corty@oostende.be

Voor dit project is steun verleend uit het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.