Belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen

Hoofdthemas

Stad Oostende heft jaarlijks een belasting op onbebouwde percelen die zich bevinden in woongebieden volgens het plannenregister en die grenzen aan een openbare weg die voldoende is uitgerust volgens artikel 100 van het Decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Voorwaarden

De belasting wordt geheven op het eigendom en moet worden betaald op 1 januari van het belastingjaar. De betaling kan worden gedaan door de eigenaar van het eigendom, de erfpachter of de opstalhouder. Als de erfpachter of opstalhouder niet betaalt, is de eigenaar uiteindelijk verantwoordelijk voor het voldoen van de belasting.

Procedure

De eigenaar van een onbebouwd bouwperceel is verplicht bij het Stadsbestuur aangifte te doen.

Doe je aangifte via:

Aangifteformulier voor de belasting op de niet-bebouwde percelen en niet-bebouwde gronden.pdf162,4 Kb(pdf)

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

Vanaf het aanslagjaar 2020 wordt het bedrag van de belasting jaarlijks geïndexeerd. Meer info en details over de berekening vind je in de belastingverordening op niet-bebouwde percelen.

KLASSE
Bedrag per strekkende meter van de kavel, palend aan de straat 
A. De straten van het stadscentrum begrensd door de Albert I-promenade, de Zeedijk, de Koninginnelaan tot aan de Torhoutsesteenweg, de Torhoutsesteenweg tot aan de Alfons Pieterslaan, de Alfons Pieterslaan, de Vindictivelaan en de Visserskaai, deze straten inbegrepen. 335,00 euro
B. De hierna vermelde straten: de Zeedijk vanaf de Koninginnelaan, de Koningin Astridlaan vanaf de Koninginnelaan, de Troonstraat, de Raversijdestraat, de Nieuwpoortsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de Dorpsstraat, de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de Mariakerkelaan, de Northlaan en de Elisabethlaan tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Stuiverstraat. 223,00 euro
C. Alle overige straten112,00 euro

Let op!: Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen.

De minimale aanslag per bouwperceel bedraagt 514 euro

De belasting moet betaald zijn binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Uitzonderingen

De volgende personen zijn vrijgesteld van de belasting:

  1. Mensen en bedrijven die alleen maar één stuk land hebben dat niet bebouwd is en geen ander eigendom hebben.
  2. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en andere sociale huisvestingsmaatschappijen erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
  3. Ouders met kinderen hoeven alleen belasting te betalen voor één onbebouwd stuk land per kind.
  4. Mensen en bedrijven zijn ook vrijgesteld als het land:
    • Volgens de overheid niet bebouwd mag worden.
    • Echt gebruikt wordt voor land- of tuinbouw.
    • Een bedrijventerrein is dat door de overheid ontwikkeld wordt.

De vrijstellingen voor a) en c) gelden alleen voor de eerste vijf jaar nadat ze het land hebben gekregen of gekocht.

Als iemand een stuk land koopt of een bestaand gebouw afbreekt, hoeven ze alleen belasting te betalen als ze niet binnen twee jaar na de aankoopdatum of de voltooiing van de afbraak een nieuw gebouw hebben gebouwd dat een dak heeft.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.