Omgevingsvergunning - luik Milieu (IIOA)

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Wat is er veranderd?

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

  • De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
  • De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.
  • De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De VLAREM-wegwijzer((opent in nieuw venster)) helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen. U komt ook te weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM((opent in nieuw venster)) raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, hebt u een andere omgevingsvergunning nodig:

  • Voor klasse 1 en 2 hebt u een vergunning nodig.
  • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

Meer informatie: Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten | Vlaanderen.be

Maak een afspraak: dossierbespreking