Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die je jaarlijks moet betalen. In Vlaanderen int de Vlaamse Belastingdienst de onroerende voorheffing sinds 1 juli 1999. Elke provincie kan zelf bepalen hoeveel opcentiemen ze heft.

Voorwaarden

Je betaalt als belastingplichtige onroerende voorheffing als je:

  • de eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont

  • inkomsten ontvangt uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,...), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.

Je betaalt onroerende voorheffing voor de volledige periode van 12 maanden (het aanslagjaar).

Procedure

In het Vlaamse Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing naar alle belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest.

Dat gebeurt jaarlijks vanaf mei.

Kostprijs

 

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

Je kan het KI bij de plaatselijke afdeling van het kadaster navragen.

De voorheffing bestaat uit 3 delen:

  • Percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom):
    • 3,97% voor woningen
    • 2,54% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren
  • Opcentiemen op de basisheffing voor de provincie.
  • Opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente. Het aantal opcentiemen voor Stad Oostende kan je in de verordening terugvinden.

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat je per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bijv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Afhankelijk van de aard van het gebouw (bescheiden woning, energiezuinige woning, ...) of de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, personen met een handicap, ...) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Sommige verminderingen krijg je automatisch, andere moet je aanvragen.

Vrijstelling van de onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Als je niet akkoord gaat met de aangerekende onroerende voorheffing, dan kan je een bezwaar indienen.

Regelgeving

De regelgeving over onroerende voorheffing vind je in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Belastingverordening inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing - wijz. 2022.11.28.pdf88,5 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.