Rechten en plichten van de huurder

Hoofdthemas

Het afsluiten van een huurovereenkomst brengt voor huurder en verhuurder een aantal rechten en plichten mee:

De verhuurder:

 • levert de woning in goede staat van onderhoud af. De woonst moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid (artikel 2 van de woninghuurwet) én aan de minimale kwaliteitseisen opgelegd door de Vlaamse Wooncode;
 • voert de herstellingswerken uit die ten laste van de verhuurder zijn. Let op: hiervan kan in de huurovereenkomst afgeweken worden;
 • betaalt de onroerende voorheffing;
 • heeft het recht van bezoek van de woning voor nazicht en het uitvoeren van dringende herstellingen;
 • ontvangt de huurgelden.

De huurder:

 • heeft het volle genot van de woning;
 • betaalt de huurprijs op de gestelde vervaldagen;
 • gebruikt en onderhoudt de woning als een goede huisvader. Dit betekent dat hij de woning onderhoudt, verlucht en verwarmt en de noodzakelijke herstellingswerken uitvoert. Voor een overzicht van welke werken door de huurder en welke door de verhuurder moeten uitgevoerd worden, verwijzen we naar de dienst Huisvesting en naar de Huurdersbond;
 • moet de woning met voldoende huisraad stofferen;
 • sluit een brandverzekering af;
 • moet de bestemming van de woning respecteren (doorgaans als hoofdverblijfplaats);
 • meldt de gebreken aan de verhuurder met een aangetekend schrijven;
 • verleent de verhuurder toegang om herstellingswerken uit te voeren;
 • geeft de sleutels en de woning bij het beëindigen van de huurovereenkomst terug in de staat waarin hij ze ontvangen heeft.