Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Oostende-Veurne

SEL Oostende-Veurne vzw

Een Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio, erkend door de Vlaamse overheid dat gericht is op de optimalisatie van de zorg. Er zijn 15 SEL’s in Vlaanderen, waarvan 4 in West-Vlaanderen. Elk SEL heeft ook een erkenning als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT) van de federale overheid.
Het SEL is samengesteld uit vertegenwoordigers van de huisartsen, de verpleegkundigen en vroedvrouwen, de diensten voor gezinszorg, de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen al dan niet in samenwerking met de regionale dienstencentra, de OCMW’s, de lokale dienstencentra, de woon- en zorgcentra, andere zorgaanbieders zoals: mantelzorgverenigingen, gebruikersverenigingen, verenigingen voor vrijwilligers in de thuiszorg, kinesisten, … actief in het werkingsgebied van het SEL.

SEL = aanspreekpunt voor het netwerk eerstelijnsgezondheidszorg (professionelen)

Als zorgaanbieder (zowel beleidsverantwoordelijke als basiswerker) kan je bij het SEL terecht voor info of overleg omtrent projecten m.b.t. de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio en de opdrachten van de SEL's (zie verder). We maken je tevens wegwijs in het gebruik van de zorgplannen en de organisatie van multidisciplinair overleg in de thuiszorg.

SEL = info aanreiken aan de gebruiker/mantelzorger over de eerstelijnsgezondheidszorg

Als gebruiker of mantelzorger vind je bij het SEL informatie omtrent de organisatie en de mogelijkheden van de thuiszorg. Om makkelijk de weg naar de gepaste zorg te vinden, ontwikkelden de SEL’s van West-Vlaanderen de website www.thuiszorgzakboekje.be
Je vindt er informatie over alle thuiszorgmogelijkheden in de regio zowel organisaties als zelfstandige zorgaanbieders.

Het SEL is ook partner van het meldpunt cliëntoverleg van het Sociaal Huis Oostende. Indien een aanvraag tot overleg best opgenomen wordt door een organisatie uit de thuiszorg, wordt contact opgenomen met het SEL.

Opdrachten

In het kader van de optimalisatie van de zorg in de regio heeft het SEL volgende opdrachten :

 • het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, 
 • het actief bekendmaken van het geactualiseerde overzicht, 
 • het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf, 
 • het ondersteunen van de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten
 • het aanreiken en promoten van het elektronische zorgplan;
 • het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen;
 • het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfzorgvermogen en de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan;
 • het verlenen van adviezen m.b.t. de eerstelijnsgezondheidszorg;
 • het toezicht houden op de organisatie van een multidisciplinair overleg, het faciliteren van het multidisciplinair overleg, het zelf organiseren van een multidisciplinair overleg indien de zorgaanbieders die vraag niet kunnen opnemen;
 • het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan

Voor meer info over de opdrachten zie www.selwvl.be

Contactgegevens  

SEL Oostende-Veurne
(Oostende, Bredene, Middelkerke, Oudenburg, Gistel, Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Alveringem)
Huis Deweert
Edith Cavellstraat 54-56
8400 Oostende
selov@sociaalhuisoostende.be
T 059 59 20 25

Medewerkers:

 • Ethel Bolle, coördinator
 • Hanne Bossaer, coördinator
 • Hilde Terryn, coördinator