Schenkingen en legaten

Hoofdthemas

SCHENKINGEN EN LEGATEN

Het Sociaal Huis Oostende aanvaardt een schenking van privé-personen waarmee de werking of nieuwe projecten kunnen worden uitgebouwd.

De schenker kan ervoor kiezen om het bedrag toe te wijzen aan heel de werking van het Sociaal Huis of aan een specifieke dienst zoals de winteropvang, begeleidingstehuis De Brem, een woonzorgcentrum, de sociale kruidenier, het palliatief dagverzorgingscentrum De Kust of het nieuw te openen dagverzorgingscentrum Clémence Wante aan de Elisabethlaan.

Alle schenkingen worden voorgelegd aan de OCMW-Raad en officieel aanvaard.

 

Schenking roerende goederen

U kan een bijdrage aan het SHO schenken door middel van een overschrijving. Voor schenkingen per overschrijving geldt geen registratieverplichting.

Uw schenking levert u bovendien bijkomend een fiscaal voordeel op. Een gift van minstens 40 euro per kalenderjaar kan u in uw belastingsaangifte aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomsten.

Het SHO is gemachtigd om hiervoor een fiscaal attest af te leveren.

 

Schenking onroerende goederen

Bij een schenking van een onroerend goed zoals een woning, stuk grond of een appartement is een notariële akte noodzakelijk. Er zijn wel schenkingsrechten verschuldigd.

Om te weten welk tarief er van toepassing is, dient u te kijken naar de woonplaats van de schenker. Enkel dit laatste is bepalend. De verschillende tarieven kan u op eenvoudig verzoek bij ons opvragen.

Wat is een duolegaat?

Het is altijd zinvol om tijdig aan vermogensbeheer te doen, zodat bij overlijden uw wil vaststaat en kan uitgevoerd worden.

Via een duolegaat kan u een deel van uw vermogen nalaten aan vrienden en familie en aan het SHO. Het SHO zorgt ervoor dat met uw financiële hulp de zwakkeren in onze samenleving een menswaardig leven kunnen leiden.

Bij een duolegaat wijst u een deel van de erfenis via testament toe aan het SHO en tegelijkertijd bevoordeelt u uw gewenste andere erfgenamen. Dit kan zowel voor roerende als onroerende goederen. Het SHO neemt de successierechten op zich van uw erfgenamen, daardoor stijgt ook het netto erfdeel van uw erfgenamen. Hoe groter de nalatenschap en hoe verder de familiale afstamming, des te interessanter de techniek van een duolegaat.

U kan zelf een testament met duolegaat opstellen of dit door een notaris laten opmaken. Een testament kan ook bij een notaris in bewaring gegeven worden, zodat u zeker bent dat uw wilsbeschikking wordt uitgevoerd. Enkel de laatste versie van een testament is juridisch bindend.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de financieel beheerder van het Sociaal Huis Oostende:

Jürgen Seys

Edith Cavellstraat 15

T 059 591075

E  jurgen.seys@sho.be