Subsidie jongerenproject

Hoofdthemas

Broed je op een creatief, net iets zotter of ronduit geniaal idee voor een jongerenproject?

Ben je bezig met natuur, gezelschapsspelen, skaten, tekenen, poëzie, muziek, yoga, mode, pingpong, houtbewerking, klimmen, theater, of iets helemaal anders…? Met de projectsubsidie geeft de stad Oostende initiatiefnemers een financieel duwtje in de rug als aanmoediging voor hun eigenzinnige of experimentele vrijetijdsactiviteiten voor jongeren.


Mijn Oostende: vernieuwd!

Belangrijk! Je oude login werkt niet meer: iedereen moet opnieuw registreren

Om meteen eventuele verwarring te vermijden:

Je moet opnieuw registreren om toegang te krijgen tot het vernieuwd platform.

Je logingegevens van vroeger werken dus niet op dit vernieuwd platform.

Eenmalig maar verplicht registreren doe je hier:

Meld je hier aan

Kies hierbij uiteraard voor 'Nog niet geregistreerd?'

Belangrijk én interessant om weten:

Doe je dat met hetzelfde e-mailadres als vroeger, dan zitten de rechten wél al meteen goed en zal je meteen als vanouds de eigen vereniging kunnen beheren.

Eenmaal de registratie is voltooid, zal je zien dat ‘Mijn Oostende’ een opknapbeurt kreeg.

Je kan er als vanouds nieuwe dossiers starten, ze tussentijds opslaan en ze op een later moment verder invullen.


WAT IS HET?

De subsidie voor jongerenprojecten ondersteunt jaarlijks verschillende projecten voor jongeren. Elk project dat aan de voorwaarden voldoet kan maximum tot 20.000 euro krijgen.

HOE WERKT HET?

Volg onderstaande stappen om jouw project in te dienen en te realiseren.

STAP 1: Check de voorwaarden

Onderaan vind je alle voorwaarden terug en kan je overlopen of de aanvraag van jouw project in aanmerking komt. Misschien nog een beetje bijsleutelen of iets extra toevoegen?

STAP 2: De indiening

Je vult het digitaal formulier in. (LET OP: voorbereiding op papier is aangeraden)

Subsidieaanvraag als particulier

Subsidieaanvraag als vereniging

STAP 3: Advies

Je wordt uitgenodigd om je aanvraag te komen voorstellen aan de adviesgroep.
De adviesgroep bestaat uit minstens drie en maximum vijf leden en telt één jeugdconsulent van de dienst Jeugd, een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens 1 persoon met kennis en ervaring over diverse jeugdthema’s.
De adviesgroep verleent advies over elk projectvoorstel dat voldoet aan het projectsubsidiereglement en maakt een gemotiveerd advies over aan het College van Burgemeester en Schepenen.

STAP 4: De officiële goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt binnen de 4 weken na het indienen van het projectvoorstel op basis van het advies van de adviesgroep een beslissing over al dan niet toekennen van de subsidie:

+ Jouw project wordt goedgekeurd:

 • Je wordt per mail op de hoogte gebracht
 • Je krijgt een voorschot bedrag van 75% van je toegekend subsidiebedrag uitbetaald
 • Je kan tijdens de duur van jouw project gebruik maken van het materiaal van de Stedelijke Uitleendiensten (excl. de volkspelen en de tenten).
 • Je kan tijdens de duur van jouw project gebruik maken van de beschikbare infrastructuur van de dienst Jeugd.
 • Je kan tijdens de duur van jouw project beroep doen een medewerker van de dienst Jeugd voor inhoudelijke ondersteuning.

- Jouw project wordt niet goedgekeurd:

 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht
 • Een medewerker van de dienst Jeugd neemt eventueel contact met je op om de motivatie te verduidelijken
 • Je kan je project aanpassen en opnieuw indienen. De procedure wordt herstart.
  Let op: de nieuwe aanvraag moet ook acht weken voor het begin van het project ingediend worden.

STAP 5: Uitvoering van het project

Nu is het aan jou!

We verwachten van jou dat:

 • Je het project binnen de 6 maanden na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen realiseert. Indien dit niet lukt, zal het voorschot teruggevorderd worden.
 • Je op elke publicatie het logo van stad Oostende, alsook de vermelding ‘Met de steun van stad Oostende’ aanbrengt. Download hier het logo.
 • Je op de toonmomenten gebruik maakt van de banner en/of vlag van de stad Oostende. Deze kunnen verkregen worden bij de dienst Jeugd Oostende. Mail naar jeugd@oostende.be voor het uitlenen van de vlaggen en/of banners.
 • Je alle leden van de adviesgroep uitnodigt voor het toonmoment.

STAP 6: De evaluatie

Het toonmoment is achter de rug.

Dien ten laatste twee maanden na afloop van je project een evaluatie- en financieel verslag in. De verslagen moeten samen met de betalingsbewijzen (kasticketten, onkostennota’s,…) van de uitgaven per mail (jeugd@oostende.be) of per post (dienst Jeugd - jongerenprojecten, Zinnialaan 1 bus 1, 8400 Oostende) opgestuurd worden.

 • Download onderaan het formulier voor het evaluatieverslag.
 • Download onderaan het formulier voor het financieel verslag.

Vergeet niet om foto- en/of filmmateriaal toe te voegen, dat we een plaatsje geven in onze projecten, alsook op facebook.

STAP 7: Saldo

Als alle verslagen en bewijsstukken zijn ingediend en goedgekeurd, ontvang je de overige 25% van het subsidiebedrag. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Tot nog eens!?