Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een beperking

Hoofdthemas

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen een jaarlijkse toelage krijgen voor hun individueel vervoer.  De premie geldt voor het vervoer met een taxi die een vergunning kreeg van de Stad, een ziekenwagen (niet voor opname in een ziekenhuis, wel voor b.v. een bezoek aan de dokter),  een specifiek voertuig dat in staat is om een rolwagen te vervoeren.

Uiteraard moet u aan een aantal voorwaarden voldoen :

 • u moet minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende zijn ingeschreven;
 • u moet het voorkeurstarief genieten (verhoogde tegemoetkoming of WIGW-statuut). Voeg een kleefvignet van uw ziekenfonds bij de aanvraag;

 • u moet een erkend attest bezitten waaruit blijkt dat u getroffen bent door een handicap van minstens 9 punten (of 66%) en/of een attest bezitten met ten minste 2 punten vermindering van de zelfredzaamheid inzake het criterium “verplaatsingsmogelijkheden”;

 • u moet een medisch attest bezorgen waaruit blijkt dat u zich niet op eigen kracht met het openbaar vervoer kunt verplaatsen.

Uitzonderingsmaatregel: personen die nog niet over een attest van beperking en/of een attest vermindering van de zelfredzaamheid inzake het criterium “verplaatsingsmogelijkheden” beschikken, maar wel aan de andere criteria beantwoorden, kunnen een legitimatiekaart ontvangen. Om recht te hebben op een toelage, moet u wel ten laatste op 31 januari van het volgende jaar -dat is de uiterlijke datum van indiening van de vervoersbewijzen- een geldig attest kunnen voorleggen.

Opgelet :

 • Hou er rekening mee dat de aanvraag tijdig moet worden ingediend en volledig moet zijn!
  • Een aanvraag dient u in vóór 01 december voor een legitimatiekaart die recht geeft op een terugbetaling van 75 euro het volgende jaar of vóór 01 juni van het lopende jaar voor een legitimatiekaart van 37,50 euro.
  • Neemt u een taxi dan mag u uitsluitend gebruik maken van de legitimatiekaart.
  • Maakt u gebruik van een ambulance of een ander specifiek voertuig dat in staat is om een rolwagen te vervoeren moet u ons de originele factuur na betaling voorleggen als vervoerbewijs.
  • De legitimatiekaart moet, vergezeld van de vervoerbewijzen, uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar bij het stadsbestuur Oostende, aan de Stadsbalie, worden ingediend of opgestuurd naar de dienst Samenleven.
 • Vergeet ook niet elk jaar uw aanvraag te vernieuwen.

Aanvraag

De aanvraag kan digitaal:

Legitimatiekaart - Individueel vervoer personen met een beperking

Of op papier:

Legitimatiekaart - Individueel vervoer personen met beperking (papieren aanvraag)132,9Kb(docx)

Aanvragen indienen bij de Stadsbalie (niet op afspraak) of opsturen naar de dienst Samenleven.

Voor meer info Christy Willeput