Tegemoetkoming voor vervoer voor vakantieverblijf voor personen met een beperking

Hoofdthemas

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen jaarlijks maximaal twee toelage(n) krijgen voor hun vervoer heen en terug en tijdens een vakantieverblijf buiten Oostende.

Het vakantieverblijf moet een organisatie zijn van een erkend ziekenfonds of van een dienst, instelling of een vereniging met een werking gericht op personen met een beperking.

Per kalenderjaar kan de rechthebbende tweemaal een aanvraag indienen om de toelage te verkrijgen.

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen :

  • je moet minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende zijn ingeschreven;
  • je moet het voorkeurstarief genieten (verhoogde tegemoetkoming of WIGW-statuut). Voeg een kleefvignet van je ziekenfonds bij de aanvraag.;
  • je moet een erkend attest bezitten waaruit blijkt dat je getroffen bent door een beperking van minstens 9 punten of 66% .

Belangrijk:

Hou er rekening mee dat de aanvra(a)g(en) samen met de nodige bewijsstukken èn vakantieattest(en) tijdig moet(en) worden ingediend en volledig moet(en) zijn!

  • De aanvra(a)g(en) mèt de nodige bewijsstukken èn vakantieattest(en) dient u in ná het vakantieverblijf en ten laatste op 31 december van het lopende jaar (uitgezonderd voor vakantie(s) tijdens de periode van 15 december tot 31 december van het lopende jaar; dan wordt de periode van indienen verlengd tot en met 15 januari van het volgende jaar).
  • Diverse vakantieverblijven in hetzelfde kalenderjaar kunnen ook gegroepeerd worden in één en dezelfde aanvraag.

Per vakantieverblijf moet een attest ingevuld en toegevoegd worden. Je kan hieronder een attest downloaden.

Aanvraag

De aanvraag kan digitaal:

Vervoer personen met beperking (heen & terug) tijdens vakantieverblijf

Of op papier:

Vervoer personen met beperking heen en terug tijdens vakantieverblijf: papieren aanvraag133,2Kb(docx)

Aanvragen indienen bij de Stadsbalie (niet op afspraak) of opsturen naar de dienst Samenleven.

Meer inlichtingen bij Christy Willeput