Meld een leegstaande of verwaarloosde woning

Hoofdthemas

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Het is belangrijk dat je in een degelijke woning en een behoorlijke woonomgeving kan wonen tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

Daarvoor legt de Vlaamse Overheid een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op aan huurwoningen. Met hun hulp kan Stad Oostende preventief, stimulerend en sanctionerend optreden om de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken.

Afspraak met de dienst Wonen

Problemen met de huurwoning aankaarten

Als je huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, heb je als huurder niet alleen het recht, maar ook de plicht om dat aan de verhuurder te melden, zodat die de nodige herstellingswerken kan uitvoeren. In eerste instantie spreek je de verhuurder aan in een aangetekende brief. Daarin kan je de verhuurder vragen om de nodige werken uit te voeren.

Als de verhuurder weigert of niet reageert, kan je deskundig advies vragen bij Wonen. Naargelang het gegeven advies, kan je een onderzoek woonkwaliteit aanvragen. Als je een klacht indient en een aanvraag doet voor een woningonderzoek, voeg je een kopie van het bewijs van de aangetekende brief aan de eigenaar toe. Die moet minstens 14 dagen eerder verstuurd zijn om de eigenaar de kans te geven om te reageren.

Als je de eigenaar niet rechtstreeks wil aanspreken, neem je best contact op met de wijkpolitie die dan in jouw plaats een meldingsfiche opstelt voor Wonen. Wonen neemt na ontvangst van de ‘aanvraag naar een onderzoek woonkwaliteit’ contact op met de bewoner en maakt een afspraak voor een woningonderzoek.

Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning wordt beschouwd als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten

Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties, …

  • via het modelformulier van Stad Oostende
  • via de Huurdersbond
  • via een meldingsfiche van de wijkpolitie

Het woonkwaliteitsonderzoek

Bij een woonkwaliteitsonderzoek komt een ambtenaar van de dienst Wonen langs voor een onderzoek. De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld met strafpunten, volgens een criterialijst opgesteld door het Vlaamse gewest. Daarbij worden onder andere deze zaken onderzocht:

  • stabiliteit en bouwfysica
  • aanwezigheid en veiligheid van elektrische installaties
  • gasinstallaties
  • toegankelijkheidverlichtings- en verluchtingsmogelijkheden
  • sanitaire voorzieningen
  • verwarmingsmogelijkheden. 
  • bezettingsnorm (hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven)

Daarna ontvangen de bewoner en de eigenaar van de huurwoning een brief met de uitslag van het onderzoek. Vervolgens kan je daarop reageren. De Stad luistert naar de argumenten van beide partijen. Tenslotte neemt de Burgemeester een beslissing op basis van het deskundig verslag van de dienst Wonen en na het horen van de eigenaar en huurder. De woning kan ongeschikt-, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden.

Ongeschikt- of onbewoonbaarheid

Ongeschiktheid

Een woning is ongeschikt als ze niet beantwoordt aan de vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. Met de ongeschiktheidsverklaring wordt geen einde aan de bewoning gemaakt. De woning komt wel op de heffingsinventaris. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd. Als de eigenaar geen werken uitvoert, kan je als huurder best contact opnemen met de Huurdersbond. Die kan een brief sturen naar eigenaar met de vraag om een lagere huurprijs te betalen tot de werken zijn uitgevoerd.

Onbewoonbaarheid

Een woning is onbewoonbaar als ze gebreken vertoont die onmiskenbaar een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. Bij een onbewoonbaarverklaring wordt er een einde aan de bewoning gesteld. Als huurder kan je er dus niet blijven wonen en moet je de woning verlaten. In sommige gevallen kan je een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen. Als je niet onmiddellijk een andere woning vindt, kan je tijdelijk terecht in een transitwoning van Stad Oostende. Daar kan je maximum 3 maanden verblijven in afwachting van een verhuis naar een andere woning.

Overbewoning

Bij een overbewoning, wanneer er te veel personen wonen, moet je op zoek naar een aangepaste woning. Hiervoor kan je ondersteuning krijgen van de Woonbegeleiders. Ook dan kan je onder bepaalde voorwaarden een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen.

Plichten van de verhuurder

Als verhuurder moet je de woning terug conform maken aan de kwaliteitsnormen. Bovendien worden er heffingen opgelegd vanuit de Stad zolang de toestand niet geregulariseerd is.

Conformiteitsattest

Het besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring kan na uitvoering van de werken worden opgeheven aan de hand van een conformiteitsattest.

Wie eigenaar is, kan bij Wonen terecht voor het aanvragen van zo een conformiteitsattest.

De vergoeding voor het afleveren van een conformiteitsattest bedraagt 90 euro voor een zelfstandige woning of 90 euro voor een kamerwoning te verhogen met 15 euro per kamer met een maximum van 1.775 euro.

Na de aanvraag, stuurt Wonen een factuur voor het afleveren van een conformiteitsattest.

Zodra het bedrag gestort is op de rekening van de Stad Oostende neemt de eigenaar met Wonen contact op om een controle onderzoek te plannen. Als dit onderzoek uitwijst dat de woning voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen, zal het conformiteitsattest afgeleverd worden en zal het besluit tot ongeschiktverklaring en/of onbewoonbaarverklaring opgeheven worden.