Meld een leegstaande of verwaarloosde woning

Hoofdthemas

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Dit betekent een kwaliteitsvolle woning in een behoorlijke woonomgeving tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid.

Huurwoningen worden door de Vlaamse Overheid onderworpen aan een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen. Stad Oostende kan met de hulp van de Vlaamse Overheid preventief, stimulerend en sanctionerend optreden om de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken.

Afspraak met de dienst Wonen

Problemen met de huurwoning aankaarten

Als jouw huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, heb je als huurder niet alleen het recht, maar ook de plicht om dat aan de verhuurder te melden. De verhuurder kan dan de nodige herstellingswerken uitvoeren. Schrijf hiervoor de verhuurder aan met een aangetekende brief. Daarin kan je de verhuurder aanmanen om het nodige te doen. 

Als de verhuurder weigert of niet reageert, kan je beroep doen op deskundig advies bij de dienst Wonen. Naargelang het advies, kan je een onderzoek woonkwaliteit aanvragen. Indien je een klacht indient en een woningonderzoek aanvraagt, voeg dan een kopie van de aangetekende brief aan de eigenaar toe. De aangetekende brief moet minstens 14 dagen eerder zijn verstuurd. Zo krijgt de eigenaar de nodige tijd om te antwoorden. 

Indien je de eigenaar niet rechtstreeks wenst aan te spreken, neem dan contact op met de wijkpolitie. De politie kan in jouw plaats een meldingsfiche opstellen voor de dienst Wonen. De dienst Wonen neemt na ontvangst van de ‘Aanvraag naar een onderzoek woonkwaliteit’ contact op met de bewoner en maakt een afspraak voor een woningonderzoek.

Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning wordt beschouwd als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten

Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties enz.

 • via het modelformulier van Stad Oostende
 • via de Huurdersbond
 • via een meldingsfiche van de wijkpolitie

Het woonkwaliteitsonderzoek

Bij een woonkwaliteitsonderzoek komt een ambtenaar van de dienst Wonen langs. De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld met strafpunten aan de hand van een criterialijst opgesteld door het Vlaamse gewest. Daarbij worden onder andere deze zaken onderzocht:

 • stabiliteit en bouwfysica
 • aanwezigheid en veiligheid van elektrische installaties
 • gasinstallaties
 • toegankelijkheidverlichtings- en verluchtingsmogelijkheden
 • sanitaire voorzieningen
 • verwarmingsmogelijkheden. 
 • bezettingsnorm (hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven)

De bewoner en de eigenaar van de huurwoning ontvangen een brief met de uitslag van het onderzoek. Vervolgens kunnen beide partijen hierop reageren. De Stad staat hen te hoor. Uiteindelijk neemt de Burgemeester een beslissing op basis van het deskundig verslag van de dienst Wonen en de argumenten van beide partijen. De woning kan ongeschikt-, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden.

Ongeschikt- of onbewoonbaarheid

Ongeschiktheid

Een woning is ongeschikt als ze niet beantwoordt aan de vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. Met de ongeschiktheidsverklaring wordt geen einde aan de bewoning gemaakt. De woning komt wel op de heffingsinventaris. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd. Als de eigenaar geen werken uitvoert, kan je als huurder contact opnemen met de Huurdersbond. Die kan een brief sturen naar de eigenaar met de vraag om een lagere huurprijs te betalen tot na verloop van de werken.

Onbewoonbaarheid

Een woning is onbewoonbaar als ze gebreken vertoont die onmiskenbaar een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. Bij een onbewoonbaarverklaring wordt er een einde aan de bewoning gesteld. Als huurder kan je er dus niet blijven wonen en moet je de woning verlaten. Je kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie. Als je niet onmiddellijk een andere woning vindt, kan je tijdelijk terecht in een transitwoning van Stad Oostende. Daar kan je maximum 3 maanden verblijven in afwachting van een verhuis naar een andere woning.

Overbewoning

Er is sprake van overbewoning wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. Als bewoner moet je dan op zoek gaan naar een aangepaste woning. Hiervoor kunnen de woonbegeleiders ondersteuning bieden. Je kan onder bepaalde voorwaarden een gewestelijke huursubsidie en installatiepremie krijgen.

Plichten van de verhuurder

Als verhuurder moet je de woning terug conform maken aan de kwaliteitsnormen. Bovendien worden er heffingen opgelegd vanuit de Stad zolang de toestand niet geregulariseerd is.

Conformiteitsattest

Het besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring kan na uitvoering van de werken aan de hand van een conformiteitsattest worden opgeheven.

Wie eigenaar is, kan hiervoor terecht bij de dienst Wonen.

De vergoeding voor het afleveren van een conformiteitsattest bedraagt:

 • 90 euro voor een zelfstandige woning 
 • 90 euro voor een kamerwoning te verhogen met 15 euro/kamer (met een maximum van 1.775 euro).

De dienst Wonen stuurt een factuur op voor het afleveren van een conformiteitsattest.

Zodra het bedrag betaald is, neemt de eigenaar met de dienst Wonen contact op. Het controle onderzoek wordt ingepland. Als dit onderzoek uitwijst dat de woning voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen, zal het conformiteitsattest afgeleverd worden. Het besluit tot ongeschiktverklaring en/of onbewoonbaarverklaring wordt dan opgeheven .