Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Hoofdthemas

De aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood moet online aangevraagd worden. Niet iedereen is in staat om dit zelfstandig te doen.

Wie in begeleiding is bij het Sociaal Huis Oostende, kan hiervoor terecht bij zijn/haar maatschappelijk werker.

Men kan bij de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van het ziekenfonds terecht voor advies of hulp  bij de aanvraag. De volgende documenten dienen meegenomen te worden: :

 • Het rekeningnummer waarop de tegemoetkoming mag overgeschreven worden
 • De naam van de huisarts of behandelende arts, en de gemeente waar de praktijk van de arts zich bevindt
 • Documenten betreffende de gezinssituatie en inkomen.

De maatschappelijk werker zal de aanvraag registreren en invullen.

Bij het invullen van de aanvraag komen vragen aan bod over de gezinssituatie (partner en kinderen ten laste, andere mensen waarmee men samenwoont) en het inkomen. Sommige van die inkomens moet men bewijzen aan de hand van een attest of document.

Het gaat over volgende inkomens:

 • Onderhoudsgeld tussen echtgenoten (alimentatie)
 • Uitbetaling van een kapitaal ingevolge een ongeval
 • Verkoop van een onroerend goed tegen lijfrente
 • Hypotheek op een onroerend goed
 • Schulden of wederbelegging bij een afstand onder bezwarende titel 

De zorgkas kan nadien nog bijkomende gegevens opvragen ter aanvulling van het dossier.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • u verplaatsen
 • eten bereiden en opeten
 • uzelf verzorgen en aankleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

Het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt berekend in functie van:

 • de verminderde zelfredzaamheid;
 • de gezinssamenstelling;
 • het gezinsinkomen.

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt dus af van hoeveel zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen. 

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Uw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van uw handicap op het dagelijkse leven weer).
 • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. U moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • U moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van uzelf en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
  • Verkoop of schenking van eigendommen
  • ….

Procedure

 1. Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u enkel online indienen. U vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u uw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode van uw eID nodig.
 2. De zorgkas gaat na of u recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om uw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met uw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap u nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om uw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat uw medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als uw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om uw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

 3. Uw zorgkas brengt u op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, hebt u recht vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. Bij de brief is er een bijlage waarin vermeld staat hoe u beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
  De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis. Neem zeker volgende informatie mee, zodat uw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen.

Kostprijs

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

U kunt zelf inschatten op welk bedrag u recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als u de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of het OCMW om hierbij te helpen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. U moet niet verantwoorden hoe u het zorgbudget gebruikt.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

 • U kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • U kunt het zorgbudget NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Uitzonderingen

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat meebrengen

 • Uw token of identiteitskaart en pincode
 • Uw eigen bankrekeningnummer
 • Een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen

Contactpunten DMW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.