Rapportage tevredenheidsmeting onthaalouders 2017-2019

De tevredenheidsmeting onthaalouders werd opgesteld met als doel de dienstverlening en de kwaliteit van de dienst Gezinsopvang te optimaliseren. De kennis, verwachtingen en behoeften werden bevraagd aan de hand van een gesloten vragenlijst.

De tevredenheidsmeting onthaalouders werd opgesteld met als doel de dienstverlening en de kwaliteit van de dienst Gezinsopvang te optimaliseren. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen realiseren is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de verwachtingen en de behoeften van de aangesloten onthaalouders.

In vergelijking met de voorgaande bevragingen werd in deze tevredenheidsmeting ook gepeild naar de kennis van de onthaalouders omtrent het gevoerde beleid, de gehanteerde toezeggingsprocedure en bepaalde procedures die verondersteld worden gekend te zijn.

De kennis, verwachtingen en behoeften werden bevraagd aan de hand van een gesloten vragenlijst. Er wordt telkens met ja of neen geantwoord. Indien je ontkennend antwoord heb je steeds de mogelijkheid om je antwoord toe te lichten.

In de enquête worden geen persoonsgegevens opgenomen. De anonimiteit is hierdoor gewaarborgd.

De enquête werd per post verstuurd op 08 maart 2019 en moest terug aan de dienst bezorgd worden uiterlijk op 30 april 2019.

De enquête is opgedeeld in verschillende luiken:

Algemeen

 •  organiserend bestuur
 •  pedagogisch beleid
 •  borstvoedingsbeleid
 •  loket kinderopvang
 •  inschrijvingen
 •  toezegging
 •  verplichte documenten
 •  crisisprocedures
 •  slapen
 •  medicatie
 •  zieke kinderen
 •  klachtenprocedure

Specifiek dienst Gezinsopvang

 • dienst en RV (regioverantwoordelijke)  : bereikbaarheid / administratie
 • RV : begeleiding / huisbezoeken / evaluatie / werkinstrumenten / werkplek
 • relaties :  ouder / dienst / collega’s / externen
 • vormingen

Voor de onthaalouders die recent gestart zijn (na de afname van de vorige tevredenheidsmeting 2010-2016) werd bijkomend een enquête start afgenomen.

Op het moment van de bevraging zijn 34 onthaalouders in dienst, waarvan er 5 onthaalouders werken binnen de groepsopvang.
Binnen de dienst Gezinsopvang hebben wij 2 groepsopvanginitiatieven, De Vlindertuin (3 onthaalouders) en de Regenboog (2 onthaalouders).
-> 24 onthaalouders, 71%, hebben de enquête terugbezorgd· (de onthaalouders binnen de groepsopvang hebben de bevraging per persoon ingevuld en niet per · locatie)
-> 10 onthaalouders, 29%, hebben de enquête niet terugbezorgd.

Algemeen

De meeste onthaalouders weten waar de dienst Gezinsopvang is ingebed in het stadsbestuur. Ze zijn op de hoogte van de visie rond kinderopvang en het pedagogisch beleid. Het borstvoedingsbeleid is niet bij iedereen gekend en wekt ook geen grote interesse.
Het loket kinderopvang is ingeburgerd. Ze zijn vertrouwd met de manier waarop een inschrijving gebeurt en de uiteindelijke toezegging van een kindje in hun opvanglocatie. Niet iedereen is echter akkoord met de werkwijze waarop de plaatsen binnen hun opvang worden ingevuld.
De verplichte documenten die door de onthaalouders worden gebruikt zijn gekend.
De crisisprocedures zijn gekend, maar de meeste onthaalouders zijn hier niet mee vertrouwd en willen hierover extra vormingen.
De maatregelen om wiegendood te voorkomen evenals het attest ‘slaaphouding van een kind’, het document ‘aanvraag toedienen medicatie’, de procedure zieke kinderen kennen de onthaalouders. De onthaalouders weten niet dat de dienst in uitzonderlijke gevallen beroep kan doen op een stafarts van het Huis van het Kind.
De onthaalouders weten dat er een klachtenprocedure bestaat en dat zowel de ouders als zijzelf een klacht kunnen indienen. Hoe dit proces verloopt en de verschillende stappen binnen de procedure zijn niet bij iedereen vanzelfsprekend.

Specifiek dienst Gezinsopvang

Dienst en RV

De dient Gezinsopvang is voldoende bereikbaar voor de onthaalouders. De sluitingsdagen van de dienst zijn gekend. De RV zijn voldoende bereikbaar voor de dagelijkse werking. In noodsituaties en bij problemen daalt de bereikbaarheid aanzienlijk.
Administratief worden de onthaalouders voldoende ondersteund. Ook de uitbetalingen en de administratie hieromtrent verloopt correct.

RV

De onthaalouders krijgen voldoende huisbezoeken Er wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor de huisbezoeken, ze zijn voldoende voorbereid en er is ruimte voor eigen inbreng. Tijdens de huisbezoeken wordt vooral aandacht geschonken aan, in volgorde van belangrijkheid: problemen, dagelijkse werking en als laatste aan de administratie. (deze rangschikking werd gemaakt door de onthaalouders) Tijdens de huisbezoeken worden de onthaalouders voldoende gestimuleerd en ondersteund zodat ze kunnen groeien binnen hun job. Ze hebben allen een goede vertrouwensrelatie met de RV en hebben totaal geen nood aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ze voelen zich gewaardeerd als persoon en in hun werking. De meeste hebben dan ook het volste vertrouwen voor een bezoek van Zorginspectie.
De evaluatie-instrumenten die door de dienst Gezinsopvang gebruikt worden, groei-instrument en MeMoQ zijn gekend.
De kennismakingsfiche wordt door alle onthaalouders gebruikt. Iedereen is overtuigd van het belang van een wenfiche. Niet alle onthaalouders gebruiken het heen-en weerschriftje als communicatiemiddel.
Het belang van een risicoanalyse wordt door iedereen onderschreven. Ze worden ook voldoende gestimuleerd om hun werkplek zo goed als mogelijk risicovrij te maken maar ze willen meer ondersteuning bij praktische info rond de inrichting van de ruimtes. Slechts een klein percentage doet beroep op de speel-o-theek voor het aanbieden van een gevarieerd spelaanbod voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen de opvang.

Relaties

De relatie met de ouders verloopt over het algemeen vlot. De onthaalouders voelen zich ook gesteund door de RV in hun omgang met de ouders en bij het oplossen van eventuele problemen. De huisregels, openingsuren en sluitingsuren worden door de meeste gerespecteerd, alhoewel er hier altijd uitzonderingen zijn die dan voor veel ongenoegen zorgen. Het gaat hier dan voornamelijk over te laat komen, te laat ophalen, zieke kinderen die toch naar de opvang worden gebracht en afwezigheden zonder verwittigen al dan niet door ziekte of door verlof van de ouders.
De meeste onthaalouders hebben het gevoel deel uit te maken van het grotere geheel, namelijk de dienst Gezinsopvang. Niet iedereen heeft het gevoel voldoende contact te hebben met de andere onthaalouders. Indien ze contact hebben gebeurt dat meestal via de dienst of op eigen initiatief. Ze vinden elkaar wel voor steun en problemen. De meningen rond de relaties met externen zijn gemengd er is een kleine groep die meer wenst samen te werken met kinderdagverblijven, de coördinator, stadsdiensten en of hulpverleningsdiensten.

Vorming

Alle onthaalouders krijgen via vormingen voldoende kansen om zich te ontwikkelen (100%). Het aantal vormingen die door de dienst worden georganiseerd vinden ze voldoende en zinvol. Ze zijn ook akkoord met de momenten waarop de vormingen worden georganiseerd. 29% zou het zinvol vinden om allerhande problemen met collega’s te bespreken. Zij zijn ook bereid om in kleine werkgroepen te zetelen.

Gepubliceerd op vrijdag 17 januari 2020 13.43 u.