Renovatiepremie huurwoningen

Hoofdthemas

Plant u renovatiewerken? U gaat bouwen of verbouwen? De aanvraag kan via dit formulier:

Aanvraag voor een renovatiepremie voor huurwoningen215,7Kb(pdf)


Om wijs te worden uit de vele mogelijke premies, kan u contact opnemen met de dienst Wonen:

afspraak met de dienst Wonen


Voor wat?

Premie toegekend aan de eigenaar-verhuurder voor de renovatie van een woning in Oostende met het oog op het verhuren ervan als hoofdverblijfplaats voor huurders. Voor maximum drie woningen per eigenaar-verhuurder per kalenderjaar.

Voor wie?

 • De eigenaar-verhuurder.
 • Niet voor sociale woonorganisaties.

Voor welke werken en welke woningen?

Volgende werken uitgevoerd conform stedenbouwkundige voorschriften:

 1. Vernieuwen van daken en bijhorende goten en schoorstenen***
 2. Efficiënt bestrijden van vochtproblemen***
 3. Vernieuwen van het buitenschrijnwerk***
 4. Uitvoeren van grondige elektriciteitswerken***
 5. Installeren of vernieuwen van sanitaire installaties***
 6. Aanbrengen van thermische isolatie in het dak of in de buitenmuren***
 7. Aanpassingswerken voor mensen met een handicap***
 8. Plaatsen van centrale verwarming***

*** Details: zie Reglement 2017 renovatiepremie huurwoningen90,5Kb(pdf)

 • Premie kan enkel voor woningen (huis, appartement of studio) met een woonfunctie (keuken, woon- of slaapkamer = slapen en bewegen is mogelijk), die als hoofdverblijfplaats worden gebruikt voor gezinnen.
 • Enkel voor woningen die ouder zijn dan 25 jaar, waarvoor renovatiewerken noodzakelijk is om te voldoen aan de Vlaamse Wooncode en de stedelijke bouwverordening.
 • Niet voor nieuwbouw, onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken.
 • Niet voor werken aan garages, bijgebouwen en veranda’s.
 • Niet voor woningen die opgenomen zijn als verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar op de stedelijke en/of gewestelijke inventarislijsten.
 • Niet voor sociale woningen verhuurd door een sociale woningmaatschappij of voor woningen verhuurd door een sociaal verhuurkantoor.
 • Niet voor kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 50% van de kostprijs van de uitgevoerde werken of uitrustingen met een maximum van 5.000 euro (excl. Btw).
 • Het geheel van de uit te voeren werken die voor de premie in aanmerking komen, moet ten minste 2.500 euro bedragen, btw niet inbegrepen
 • Premie mag worden gecumuleerd.

Voorwaarden?

 • Premie wordt slechts verleend indien voldoende kredieten beschikbaar.
 • Gedurende drie jaar mag de woning niet worden verhuurd aan bloed- en/of aanverwant tot en met de derde graad van de eigenaar-verhuurder.
 • De werken moeten binnen het jaar na de principiële goedkeuring van het CBS voltooid zijn. Een éénmalige verlenging voor één jaar, is mogelijk na gemotiveerde aanvraag aan CBS en mits de instemming van het CBS.
 • Per woning kan de premie pas opnieuw worden toegekend negen jaar na de toekenning van de eerste premie.
 • Premie wordt niet uitbetaald indien de eventueel vereiste bouwvergunning niet werd verkregen.

Procedure en dossierstukken?

 1. Aanvraag indienen, door middel van standaard aanvraagformulier, ten laatste 60 kalenderdagen voor de aanvang van de werken. De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken:
 • Geregistreerde huurovereenkomst voor een onafgebroken termijn van minstens drie jaar
 • Stedenbouwkundige vergunning(en)

Aanvraag bij voorkeur via digitaal formulier richten aan het CBS op www.oostende.be. Schriftelijk indienen kan bij het Thuisloket. Dossier wordt dan verder gedigitaliseerd vooraleer de procedure wordt ingezet.

 1. Dienst Wonen komt ter plaatse om verslag met alle noodzakelijke werken op te maken.
 2. Na afloop van de werken komt dienst Wonen de uitgevoerde werken ter plaatse controleren. Op dat ogenblik moet de woning aan alle vereisten*** voldoen.
 3. Premie wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van officiële, genummerde en gedetailleerde facturen (niet ouder dan één jaar) van de aannemers en/of aankoopfacturen van de werken die door de aanvrager worden uitgevoerd, vergezeld van de geregistreerde huurovereenkomst! Kasticketten worden niet aanvaard. Facturen mogen niet dateren van voor de aanvraagdatum.

Verbintenis door de aanvrager?

 • Na de werken wordt de woning op basis van een geregistreerde huurovereenkomst tussen eigenaar-verhuurder en huurder voor tenminste drie jaar verhuurd aan volgende maximumprijzen:
 • 350,00 euro/maand voor een woning met 1 slaapkamer
 • 400,00 euro/maand voor een woning met 2 slaapkamers
 • 500,00 euro/maand voor een woning met 3 slaapkamers
 • 550,00 euro/maand voor een woning met 4 slaapkamers
 • Deze prijzen gelden bij de eerste verhuring na de werken. Een jaarlijkse indexering is toegestaan, een verhoging van de huurprijzen niet gedurende de eerste drie jaar.
 • Er moet geen nieuw huurcontract worden opgesteld wanneer er een lopend contract is waarvan de termijn op het ogenblik van de toekenning van de premie nog drie jaar of langer is en de huurprijs lager of gelijk aan bovenvermelde maximale huurprijzen. Het lopend contract moet wel geregistreerd zijn.
 • Bij herverhuring binnen de drie jaar moet de aanvrager een nieuwe geregistreerde huurovereenkomst bezorgen aan dienst Wonen, binnen drie maanden na het sluiten ervan. Dezelfde maximumprijzen blijven gelden.
 • Indien niet wordt voldaan aan het reglement of indien de woning binnen de drie jaar na toekenning van de premie wordt verkocht, wordt de premie integraal teruggevorderd van de aanvrager. Daarnaast wordt ook een schadevergoeding geëist gelijk aan de toegekende premie. De schadevergoeding vermindert met 10% per jaar bewoning.
 • De aanvrager geeft toestemming aan de Stad om alle onderzoeken te verrichten voor de gegevens controle. Weigering hiertoe brengt verval van de premie mee.

Geschillen?

Alle betwistingen worden autonoom beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de dienst Wonen.