Resultaten tweede burgerbevraging van Stad Oostende

Om te weten wat er bij de Oostendenaars leeft, organiseerde de Stad begin dit jaar voor de tweede keer een burgerbevraging. Een steekproef van 2.500 inwoners kreeg de vragenlijst in de bus. Dit jaar konden alle inwoners én tweedeverblijvers dezelfde vragenlijst ook online invullen.

Bekijk alle resultaten

Straks start Stad Oostende met de opmaak van een nieuw Meerjarenplan, dat zal lopen van begin 2026 tot en met eind 2031. Het is belangrijk om te weten hoe Oostendenaars en tweedeverblijvers de stad en de dienstverlening ervaren. Wat loopt goed? Wat kan er nog beter? Daar gaat de Stad dan mee aan de slag om zo de stem van de inwoners te kunnen vertalen in een toekomstig beleid.

Steekproef en brede bevraging - methodiek

Om te weten wat er leeft bij een grote groep mensen, hoef je niet iedereen te bevragen. Er bestaat immers een wetenschappelijk onderbouwde methode om te werken met een steekproef. Op die manier kan je met 95% zekerheid zeggen dat die resultaten gelden voor de hele groep. Voor deze tweede burgerbevraging werd opnieuw met dergelijke steekproef gewerkt. 2.500 inwoners kregen een vragenlijst in de bus: 723 reageerden, goed voor een respons van 29%. Daardoor zijn de resultaten representatief, met een foutenmarge van maximum 4%.

Daarnaast maakte de Stad het invullen van de vragenlijst mogelijk voor álle inwoners en tweedeverblijvers die graag wilden deelnemen. Dat waren 946 mensen. De resultaten van beide bevragingen (steekproef en brede bevraging) zijn gelijklopend, al zijn een aantal antwoorden iets meer uitgesproken bij de brede burgerbevraging. Zo zijn er in de brede bevraging wat meer mensen die (heel) vaak gebruik maken van het cultureel aanbod, gaan ze meer op restaurant, ondervinden ze vaker last van netheidsproblemen, zijn er meer die pro vergroening zijn als er parkeerplaatsen geschrapt moeten worden, … De resultaten via de online bevraging zijn wel niet representatief voor alle Oostendenaars. Zo zie je dat de leeftijdscategorie 45 tot 65  jaar oververtegenwoordigd is en de leeftijdscategorie 18 tot 44 jaar dan weer ondervertegenwoordigd.

De firma Profacts begeleidde het hele proces.

Resultaten per thema

De vragenlijst focuste op vier hoofdthema’s: beleven, leven, samenleven en communicatie en dienstverlening. De cijfers die we hieronder gebruiken, zijn die van de aselecte steekproef.

BELEVEN

Meer dan de helft van de Oostendenaars maakt soms tot heel vaak gebruik van het culturele aanbod in Oostende. Een groep van 17% maakt er nooit gebruik van. Een grote meerderheid (7 op 10) vindt dat er voldoende aanbod is (2 op 10 heeft geen mening). 1 op 5 Oostendenaars heeft een UiTPAS en gebruikt die ook. 1 op 3 inwoners kent de UiTPAS maar heeft er nog geen al is 36% van deze groep wel geïnteresseerd om er één te hebben. Slechts 1 op 5 Oostendenaars gaat zelden of nooit op restaurantbezoek, 1 op 3 gaat vaak tot heel vaak uit eten.

LEVEN

4 op 10 inwoners geeft aan dat ze (heel) vaak hinder ondervinden van netheidsproblemen, al heeft 1 op 4 daar zelden of nooit last van. Het gaat in de eerste plaats over vuilniszakken die opengepikt worden door meeuwen en zwerfvuil (66% stoort zich daar (heel) vaak aan), hondenpoep (59%), sigarettenpeuken (50%) en afval rond ondergrondse afvalcontainers (50%). Bewoners rekenen op de Stad om in te grijpen wanneer anderen voor overlast zorgen, 42% vindt het namelijk het belangrijkst dat mensen die voor dergelijke overlast zorgen streng bestraft worden. Indien gevraagd welke overtredingen strenger beboet zouden moeten worden, kiest men voor het achterlaten van vuilnis op het strand of in de openbare ruimte (69%) en het achterlaten van hondenpoep (60%).

Vergroening - en bij uitbreiding natuur in het algemeen -  vindt de Oostendenaar heel belangrijk. 8 op 10 Oostendenaars wil graag meer vergroeningsprojecten. Voor de helft van de bevraagden mag dit wel geen impact hebben op de parkeergelegenheid. De helft van de inwoners wil dat de stad zo veel mogelijk aan extensief maaibeheer doet, 63% wil meer duinvorming.

Ook diverse mobiliteitsaspecten kwamen aan bod. 7 op 10 Oostendaars is op de hoogte van de redenen waarom de Stad zone 30 invoerde. 63% is voorstander van de zone 30 in het centrum en de woonwijken, tegenover 34% koele minnaars. Er is een groot draagvlak voor minder verkeer in de schoolomgevingen (74%) en minder sluipverkeer in de wijken (72%).

65% vindt het aangenamer vertoeven in het centrum dankzij het Plan Bereikbaar Oostende, slechts 17% is het daar niet mee eens (18% heeft daar geen mening over). Bijna 6 op 10 inwoners geeft aan dat er meer parkeerplaatsen voor bewoners moeten zijn en 3 op 4 is voorstander van randparkings om zo te zorgen voor minder auto’s in de binnenstad. Over het aantal betaalautomaten om te parkeren zijn de meningen verdeeld: 4 op 10 inwoners zouden er liever meer zien, voor 4 op 10 zijn er voldoende.

SAMENLEVEN

Er werd ook gepeild naar het onveiligheidsgevoel bij de Oostendenaars. Ongeveer de helft van de inwoners voelt zich soms onveilig. Dat is het geval voor iets meer vrouwen en inwoners van +65 jaar. Ook hoe lang je al in Oostende woont, speelt blijkbaar een rol. Meer mensen die al langer (meer dan 15 jaar – 56%) of hun hele leven (60%) in Oostende wonen, voelen zich onveilig dan inwoners die hier 5 jaar of minder wonen (37%). Als voornaamste oorzaken voor het onveiligheidsgevoel geven ze samenscholingen en druggebruik aan, daarna volgt beperkte verlichting.

De helft van de Oostendenaars zorgt voor iemand met een (langdurige) ziekte, beperking of oudere leeftijd. Als thuis wonen moeilijker zou worden, zou bijna de helft kiezen voor thuiszorg.

Evenementen worden over het algemeen toegejuicht en positief onthaald. 83% van de inwoners vindt dat de organisatie van evenementen in de publieke ruimte inwoners verbindt. 4 op 10 vindt dat dit wel eens overlast (zoals geluid en extra verkeer) met zich meebrengt, 5 op 10 heeft daar weinig of geen last van. 72% van de inwoners vindt dat er een evenwichtig aanbod is van activiteiten gericht op toeristen en op inwoners.

DIENSTVERLENING EN COMMUNCATIE

Er is een hoge tevredenheid over de loketwerking van de Stad: de loketten van Burgerzaken (92 %), de onthaalbalie in het Stadhuis (93 %) en het UiTloket (92 %) scoren bijzonder goed.

Bijna 3 op 4 Oostendenaars geeft aan voldoende op de hoogte te zijn van de activiteiten en voorzieningen in de wijk. Bijna 6 op 10 inwoners vindt dat de Stad voldoende aandacht heeft voor de wijk, voor 1 op 3 kan dit beter.

Een goede mix van communicatiekanalen blijft belangrijk om de Oostendenaar te bereiken. Waar de min 44-jarigen vooral aangeven via digitale kanalen zoals Facebook of de website info te krijgen, worden plus 44-jarigen liever op de hoogte gehouden op traditionele manieren. Het stadsmagazine blijft favoriet: 61% blijft graag op die manier op de hoogte van wat er in Oostende leeft (42% van de min 44- en 70% van de plus 44-jarigen). De Facebook-pagina van Stad Oostende staat op de tweede plaats, op de voet gevolgd door de wijknieuwsbrief, Tips en de stedelijke website.

Als uitsmijter geven we nog mee dat de Oostendenaars zichzelf vooral rechtuit (67%), hardwerkend (61%) en kritisch (58%) vinden.

Toekomstig beleid

Op het einde van de vragenlijst kon je ideeën of suggesties meegeven. Er werden 420 suggesties genoteerd over zeer uiteenlopende thema’s. Die worden verder opgenomen door team Participatie. Benieuwd naar de verdere detaillering van de resultaten? Je vindt ze vanaf 26 april 2024 op het digitaal participatieplatform ons.oostende.be.

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2024 9.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.