Retributie voor het vervoeren van personen tegen betaling

Hoofdthemas

De retributie voor het vervoeren van personen tegen betaling is een vergoeding die moet worden betaald voor het gebruik van taxi standplaatsen op de openbare weg in Oostende. Deze retributie is van toepassing op exploitanten die machtigingen hebben ontvangen voor het exploiteren van taxidiensten.

Voor wie

Dit retributiereglement is van toepassing op exploitanten van taxidiensten die gemachtigd zijn om standplaatsen op de openbare weg te gebruiken in Oostende.

Procedure

  1. Aanvraag machtiging: Als je een exploitant bent die een machtiging voor taxistandplaatsen op de openbare weg wilt ontvangen, dien je een aanvraag in in te dienen. Meer info en details vind je op de webpagina:Uitbaten van een taxidienst
  2. Beoordeling en goedkeuring: Nadat je de aanvraag hebt ingediend, zal deze worden beoordeeld op basis van de geldende regelgeving. Zorg ervoor dat je aan alle vereisten voldoet en eventuele extra documentatie verstrekt die nodig kan zijn. 
  3. Betaling van de retributie: Als je machtiging wordt goedgekeurd, ben je verplicht om de jaarlijkse retributie te betalen. De eerste betaling moet worden voldaan bij het verkrijgen van de machtiging. Vervolgens moet je jaarlijks voor 1 januari de retributie betalen. 
  4. Klachten en betwistingen: Als je het niet eens bent met de retributie of als je een klacht hebt, dien je binnen 60 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging een schriftelijke klacht in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie verstrekt en eventuele bewijsstukken bijvoegt. Het College zal je klacht beoordelen en een beslissing nemen. Houd er rekening mee dat als je klacht ongegrond wordt bevonden, de retributie alsnog verschuldigd blijft.
  5. Invordering: Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn worden herinneringen verstuurd, waarbij je wordt gevraagd om binnen de aangegeven termijn te betalen. Als er nog steeds niet wordt betaald, kan de stad Oostende de invordering van de retributie overdragen aan een gerechtsdeurwaarder. Houd er rekening mee dat alle kosten met betrekking tot de invordering voor jouw rekening zijn.

Zorg ervoor dat je de procedure nauwkeurig opvolgt en tijdig aan je verplichtingen voldoet om de geldigheid van je machtiging te behouden en eventuele problemen te voorkomen.

Kostprijs

De jaarlijkse retributie bedraagt €350,00 per voertuig dat vermeld staat in de machtigingsakte. Let op! Dit is het niet-geïndexeerd bedrag.

 Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Uitzonderingen

Voertuigen met nul-emissie en voertuigen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, inclusief rolstoelgebruikers, zijn vrijgesteld van de retributie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.